Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016

15.2.2017 - 8:43

Chỉ thị số 27-CT/TU “về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 01/10/2012 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần giảm đáng kể tình trạng cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong ngày làm việc, la cà ăn, uống trong giờ hành chính.


   Năm 2016, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các ngành, các cấp, các địa phương của tỉnh đã thường xuyên tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, nội quy cơ quan cho phù hợp với nội dung của Chỉ thị, nhất là chấp hành giờ giấc làm việc, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức viên chức, thực hiện quy định nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong ngày làm việc hoặc la cà ăn, uống ở các hàng quán trong giờ hành chính. Kết quả kiểm tra thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU thể hiện ở các nội dung cụ thể sau:

   Việc triển khai thực hiện nội dung giao nhiệm vụ cho cấp dưới và thực thi nhiệm vụ, công vụ: Các cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đều đã triển khai thực hiện nhiệm vụ cho tập thể và cá nhân bằng văn bản hành chính và coi đây là công việc thường xuyên, định kỳ, tăng cường sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ và quản lý chặt chẽ hơn lịch công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền. Trong giải quyết công việc, đã chú ý đến việc quy định thời gian hoàn thành để cấp dưới chủ động sắp xếp thời gian, đảm bảo giải quyết công việc đúng thời gian quy định, nếu quá hạn thì phải giải trình lý do để cấp trên xem xét, quyết định. Hàng tuần, tháng, tập thể lãnh đạo, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc đều có giao ban và báo cáo tình hình xử lý, triển khai các công việc theo nhiệm vụ và kế hoạch. Hàng năm, có báo cáo, đánh giá gắn với việc xét thi đua, khen thưởng theo quy định.

   Việc chấp hành giờ giấc làm việc: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thành lập Tổ Kiểm tra hoặc Ban Thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU. Qua công tác tự kiểm tra trong nội bộ, đã phát hiện một số trường hợp vi phạm Chỉ thị và đã có hình thức xử lý. Cụ thể như:

   Huyện Tuy Phong: Qua phản ánh của công dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy phong đã thành lập Tổ khảo sát, qua kiểm tra xác định 14 đồng chí vi phạm Chỉ thị 27-CT/TU. Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo: 01 người; khiển trách: 05 người; kiểm điểm rút kinh nghiệm: 08 người.

   Huyện Bắc Bình: Đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc tại 08 xã, thị trấn trên đại bàn huyện. Kết quả ghi nhận có 90 trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc không có lý do; 05 người đi trễ. Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm, điểm các trường hợp sai phạm.

   Huyện Hàm Thuận Bắc: Đã kiểm điểm trách nhiệm 03 tập thể, 09 cá nhân và xử lý kỷ luật 01 cán bộ xã do thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

   Thị xã La Gi: Đã tổ chức kiểm điểm và có văn bản nghiêm túc phê bình kiểm điểm đối với 03 trường hợp cán bộ, công chức xã Tân Hải chưa thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc.

   Trường Cao đẳng Cộng đồng: Hội đồng thi đua – Khen thưởng cấp trường không công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 05 viên chức do thực hiện giờ giấc thiếu nghiêm túc.

   Sở Xây dựng: Đã xử lý kỷ luật hình thức khiển trách 01 người tự ý nghỉ việc 04 ngày; đang tiến hành kỷ luật hình thức buộc thôi việc 01 người xin đi du lịch tại Hoa Kỳ từ tháng 8/2016 đến nay chưa trở về cơ quan.

   Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Đã xử lý kỷ luật hình thức khiển trách 01 viên chức vi phạm giờ giấc làm việc, tái phạm nhiều lần.

   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát phát hiện 01 trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TU, đã được lãnh đạo Ban và Chi ủy phê bình giới thiệu trước chi bộ, đến nay cơ bản chấp hành nghiêm túc Chỉ thị.

   Bên cạnh việc tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị, trong năm, Tổ Kiểm tra Chỉ thị 27-CT/TU do Sở Nội vụ chủ trì đã tiến hành 05 cuộc kiểm tra trên địa bàn tỉnh gồm: 01 cuộc kiểm tra ghi hình tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết; 02 cuộc kiểm tra giờ giấc làm việc tại Ban Quản lý phát triển cụm Công nghiệp thuộc UBND thành phố Phan Thiết và Sở Xây dựng; 02 cuộc kiểm tra giờ giấc làm việc tại huyện Tánh Linh. Đồng thời, kết hợp kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị tại 17 cơ quan, đơn vị. Kết quả kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

   Qua kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU năm 2016 cho thấy, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đi vào nề nếp, ổn định, nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị đã trở thành nề nếp sinh hoạt trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thể hiện tốt vai trò nêu gương. Thông qua việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị, đã giúp cho phần lớn cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh có những chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. Tinh thần trách nhiệm được nâng lên, chấp hành nghiêm túc hơn về thời gian. Chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt.

   Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đi vào chiều sâu. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan vẫn còn chung chung, chưa nghiêm túc, thiếu kiên quyết trong xử lý đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ vẫn chưa được tiến hành thường xuyên. Công tác phối hợp kiểm tra giữa đơn vị, địa phương với các cấp, các ngành chức năng có lúc chưa đồng bộ, vẫn còn hiện tượng nể nang, kiên dè lẫn nhau. Ý thức tự giác chấp hành quy định về giờ giấc làm việc của một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, vẫn còn tình trạng đi trễ, về sớm, vắng mặt tại cơ quan nhưng không báo cáo lý do hoặc la cà ăn, uống ở các hàng, quán vào đầu giờ làm việc buổi sáng. Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa sử dụng thời gian làm việc hợp lý, hiệu quả.

   Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: Một là, cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm túc Chỉ thị trong toàn thể đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức. Hai là, tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế, quy định đã ban hành. Phân công rõ ràng, phù hợp với từng vị trí việc làm cụ thể, tạo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong công tác, vừa đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, vừa phát huy tinh thần phối hợp và cộng đồng trách nhiệm. Ba là, phát huy tốt vai trò nêu gương của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ, chú trọng kiểm tra việc phân công, giao nhiệm vụ của cấp trên đối với cấp dưới. Bốn là, thực hiện việc đánh giá chất lượng công việc, động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc; đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế cơ quan và các quy định khác./. 

Nguyễn Thị Huyền Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK