Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Rà soát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

16.2.2017 - 15:11

Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 585-CV/TU yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các sở, ban, ngành; các cấp uỷ trực thuộc tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối rà soát kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016 gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ của cấp mình và cấp dưới.


Qua rà soát, nếu có tập thể hoặc cá nhân nào kiểm điểm chưa đầy đủ, nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 493-CV/TU và Công văn số 510-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì chỉ đạo tổ chức kiểm điểm bổ sung. Chú ý rà soát, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết số 04-NQ/TW đã chỉ ra về vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về đoàn kết nội bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nhất là ở những tập thể và cá nhân được ban thường vụ cấp ủy gợi ý kiểm điểm sâu.

Sau kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phải xác định rõ nội dung, thời gian thực hiện. Đồng thời, có hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị biết, giám sát việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn hình thức thông tin, tuyên truyền để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Được biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và lập các đoàn kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW trong Đảng bộ tỉnh.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK