Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

16.2.2017 - 15:19

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 399/UBND-SNV, ngày 08/02/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong năm 2016; đến nay, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đi vào nền nếp, ổn định, nghiêm túc, có hiệu  quả và tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về quan điểm chỉ đạo của tỉnh. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Ý thức tự giác chấp hành quy định về giờ giấc làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn chung chung, chưa nghiêm khắc; công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ vẫn chưa được tiến hành thường xuyên và đi vào nền nếp.

Để triển khai Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt hiệu quả hơn trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết hợp với việc kiểm tra, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/20116 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Công văn số 3494/UBND-SNV, ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động phong trào trong giờ hành chính. Tập trung tăng cường năng lực tham mưu của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế, quy định đã ban hành. Phân công rõ ràng, phù hợp với từng vị trí việc làm cụ thể; tạo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong công tác giữa cá nhân với các bộ phận vừa để đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, vừa phát huy tinh thần hợp tác và cộng đồng trách nhiệm. Phát huy hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ quan, tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến góp ý, giám sát hoạt động của cơ quan. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, đi đầu và làm nòng cốt trong mọi công việc được giao; thực hiện đúng quy định về giờ giấc làm việc; gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức và lối sống; quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cấp dưới. Ngoài ra, phải thường xuyên tiến hành việc tự kiểm tra trong nội bộ, trong đó chú trọng kiểm tra việc giao nhiệm vụ của cấp trên đối với cấp dưới và việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhắc nhở việc thực hiện nghiêm các quy định của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại, đề ra hướng khắc phục. Thực hiện việc đánh giá chất lượng công việc và đề nghị khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức một cách khách quan, đúng thực tế nhằm động viên, khuyến khích; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế  cơ quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến việc chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục duy trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong ngày làm việc hoặc la cà ăn, uống ở các hàng quán trong giờ hành chính. Qua kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì ngoài việc nhắc nhở, đề nghị xử lý kỷ luật theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó.

UBND tỉnh giao các cơ quan thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận… đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị 27-CT/TU và tổ chức ghi hình phản ánh tình hình thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU của cán bộ, công chức, viên chức trong giờ hành chính trên các tuyến đường và các hàng, quán trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 3494/UBND-SNV của UBND tỉnh và kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK