Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016

14.2.2017 - 15:11

Thực hiện Công văn số 1424 -CV/BTCTW ngày 14/9/2016 Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã khẩn trương ban hành Công văn số 444 -CV/TU, ngày 26/10/2016 về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016 để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. 


    Ngày 01/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục ban hành Công văn số 493 -CV/TU về việc bổ sung việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) để triển khai thực hiện Công văn số 1825 -CV/BTCTW, ngày 18/11/2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Theo đó, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã triển khai tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII):

   Đến ngày 09/02/2017, đã có 15/15 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và 43/43 đảng đoàn, ban cán sự đảng, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức xong việc kiểm điểm tập thể và cá nhân:

   - Đối với tập thể: đã có 58/58 cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo theo quy định; đa số cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo xây dựng báo cáo kiểm điểm đã bám sát nội dung và quy trình kiểm điểm. Qua kiểm điểm, đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan; các ý kiến tham gia, góp ý thẳng thắn, đi vào trọng tâm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

   - Đối với cá nhân: có 137/137 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đạt tỷ lệ 100%) đã thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Nội dung kiểm điểm đã bám sát theo Nghị quyết 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Lê Thị Bảo Chi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK