Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện công tác đảng viên năm 2016 của Đảng bộ Bình Thuận

8.2.2017 - 8:42

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và của Đảng bộ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vì vậy, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã có nhiều nỗ lực, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhất là lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.


   Đặc biệt, năm 2016 các cấp ủy trực thuộc tỉnh phải thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra: “Bình quân hàng năm phát triển 2.000 đảng viên”, trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc (trừ Đảng ủy Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh) phải xây dựng cụ thể kế hoạch phát triển đảng viên mới hàng năm khoảng 7% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm của từng đảng bộ.

   Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã rà soát, điều chỉnh lại chỉ tiêu kế hoạch kết nạp đảng viên mới, đồng thời tích cực chỉ đạo cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Kết quả, năm 2016 kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ tỉnh vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra (kết nạp 2002/2000 đảng viên, vượt 0,10% so kế hoạch, tăng 339 đảng viên mới so với năm 2015) và chiếm 6,26% so với tổng số đảng viên có mặt đến cuối năm. Nổi bật, kết nạp đảng viên là nữ chiếm 44,7% (tăng 108 đảng viên so với năm 2015); là người dân tộc thiểu số chiếm 6,64% (tăng 40 đảng viên); đảng viên là người có đạo chiếm 8% (tăng 0,25%); đảng viên còn sinh hoạt Đoàn chiếm 66,43% (tăng 275 đảng viên); trong học sinh, sinh viên chiếm 1,4% (tăng 16 đảng viên); là công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế chiếm 9,34% (tăng 51 đảng viên); trong đó người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chiếm 1,14% (tăng 17 đảng viên); ở địa bàn khu phố thôn chiếm 6,14% (tăng 38 đảng viên); trong lực lượng dân quân và tuyển quân chiếm 7,9% (tăng 37 đảng viên so với năm 2015).

   Chất lượng đảng viên mới kết nạp có tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi chiếm 56,6% (tăng 219 đảng viên so với năm 2015). Đảng viên mới có trình độ học vấn trung học phổ thông chiếm 96% (tăng 306 đảng viên), có trình độ chuyên môn là đại học chiếm 43,90% (tăng 223 đảng viên so với năm 2015). Tuổi đời bình quân đảng viên mới kết nạp là 28,62 tuổi (trẻ hơn 0,2 tuổi so với năm 2015).  Tổ chức cơ sở đảng kết nạp được đảng viên tăng 5,11% so với năm 2015, góp phần khắc phục giảm các trường mẫu giáo công lập chưa có đảng viên; tính đến nay chỉ còn 1 trường mẫu giáo công lập chưa có đảng viên.

   Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2016 được tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung. Đến nay các cấp ủy đã hoàn thành xong việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2016. Theo đó, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong tổng kết công tác xây dựng đảng của Đảng bộ mình.

   Một số cấp ủy triển khai và thực hiện tốt một số mặt trong công tác nghiệp vụ đảng viên của đảng bộ; nhất là rà soát, sắp xếp lại hồ sơ đảng viên, xây dựng file mẫu sổ, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đảng mở các sổ nghiệp vụ công tác đảng viên; một số chi bộ thực hiện tốt việc kiểm tra thẻ đảng viên và đi vào nề nếp

   Công tác trao tặng huy hiệu Đảng đã được các cấp ủy quan tâm đề nghị kịp thời, đúng đối tượng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết nhanh, không để xảy ra sai sót. Riêng đợt 3/2/2017, thực hiện Công văn số 1972 –CV/BTCTW ngày 19/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc xét tặng Huy hiệu Đảng 45 năm tuổi đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời trao tặng 1.085 Huy hiệu Đảng các loại cho các đảng viên cao tuổi đảng. Việc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được cấp ủy các cấp tổ chức nghiêm túc, chu đáo, trang trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

   Tuy nhiên, việc kết nạp đảng viên tuy vượt chỉ tiêu so với năm 2015, nhưng số lượng đảng viên được kết nạp của một số đảng bộ cấp huyện chưa vững chắc, có huyện tăng không nhiều và có huyện kết nạp đảng ít hơn năm 2015. Một số huyện, thị, thành ủy xây dựng chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới chưa tương xứng với số lượng đảng viên của từng đảng bộ theo tinh thần Công văn số 211 –CV/TU ngày 06/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vẫn còn 8 trạm y tế chưa có đảng viên. Qua kiểm tra công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác đảng viên nói chung và công tác nghiệp vụ đảng viên nói riêng, nhất là sử dụng không đúng mẫu lý lịch người xin vào Đảng và lý lịch đảng viên theo Hướng dẫn số 12 –HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; chưa duy trì và thực hiện tốt việc đối khớp danh sách đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng; quản lý cuống phiếu chưa tốt, chưa chặt chẽ, có nơi viết hỏng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng khá nhiều...

   Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, để thực hiện tốt công tác đảng viên của từng đảng bộ, các cấp ủy trực thuộc cần thực hiện một số vấn đề sau:

   Một là, Các cấp ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 60 –CT/TU ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng cụ thể kế hoạch kết nạp đảng viên đúng theo Công văn số 536 –CV/TU, ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng và công tác đảng viên.

   Hai là,  Tiếp tục thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng theo Hướng dẫn số 17 –HD/BTCTW ngày 30/01/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch số 140 –KH/TU, ngày 07/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

   Ba là,  Chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy cấp mình và cấp ủy cơ sở thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ đảng viên. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định đầy đủ, chặt chẽ việc đề nghị xét, kết nạp đảng viên mới; công nhận đảng viên chính thức đúng nguyên tắc, thủ tục quy định.

   Bốn là,  Theo dõi, đôn đốc các đảng bộ trực thuộc tỉnh thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên, chuẩn bị tốt cho việc tập huấn phần mềm phiên bản mới.

   Năm là, Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng đảng viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016, xét tặng Huy hiệu Đảng, phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên.

Lê Thị Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK