Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

File Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

19.1.2017 - 9:36

       Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “Về  xây dựng và phát triển văn hóa,  con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”


Xem tại đây: File Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “Về  xây dựng và phát triển văn hóa,  con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK