Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

12.1.2017 - 9:51

Ngày 10/01/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hiển – Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.


Năm 2016, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2016 của cấp ủy và cấp mình; tham mưu ban hành Quy chế làm việc, tham mưu, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ ủy ban kiểm tra. Đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 - Điều lệ Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng bám sát hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng; việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt hơn, việc thi hành kỷ luật bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục, thực hiện đúng quy trình; công tác giám sát được tăng cường, mở rộng và có chuyển biến tích cực, góp phần cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm. Bên cạnh đó, ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời ban hành các quy trình hoặc tham mưu cấp ủy ban hành các quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, góp phần đưa công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng đi vào nền nếp. Công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao được tập trung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có chất lượng. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan chức năng được tăng cường; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp được củng cố, kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm hơn.

Các ý kiến phát biểu đều cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016, đồng thời nêu lên một số vấn đề cần quan tâm và đề xuất, kiến nghị. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thay mặt Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, sẽ nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị UBKT các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, trước hết là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, nội dung quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời đơn tố cáo, khiếu nại của công dân; kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp. Tăng cường giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị, địa phương; xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm kỷ luật đảng. Trong đó, tập trung triển khai 06 nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp năm 2017. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện bảo đảm theo quy trình, quy định.

2. Triển khai thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát nêu trong Chương trình hành động số 12 -NQ/TU, ngày 14/12/2016 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy trình, quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường thực hiện các quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

4. Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp; tăng cường giám sát thường xuyên, chú trọng thực hiện giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Đẩy mạnh giám sát việc khắc phục những sai phạm cũng như những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát.

5. Xây dựng quy hoạch ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ủy ban kiểm tra trực thuộc và cơ sở. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ kiểm tra các cấp.

6. Bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK