Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

30.12.2016 - 15:22

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị như sau:


I. YÊU CẦU CHUNG

- Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một yêu cầu bắt buộc cần thực hiện trong tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị, là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Do vậy, cần phải thực hiện nghiêm túc ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị.

- Cần nắm chắt nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo chuyên đề toàn khoá và chuyên đề hàng năm và tình hình thực tế tại chi bộ, cơ quan, đơn vị để xác định nội dung sinh hoạt học tập làm theo ở chi bộ, cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

II. CHUẨN BỊ NỘI DUNG SINH HOẠT

1- Lựa chọn chủ đề để sinh hoạt:

Khi lựa chọn nội dung tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cần rà soát những vấn đề còn hạn chế của chi bộ, cơ quan đơn vị mình, như:

+ Về công tác tự phê bình, phê bình.

+ Về công tác thực hành dân chủ.

+ Về thực hành dân vận và công tác dân vận.

+ Về chất lượng chuyên môn của cán bộ, công chức.

+ Những tồn tại, khuyết điểm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cần sửa chữa, khắc phục.

+ Về tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

+ Một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức .v.v...

2- Chuẩn bị nội dung sinh hoạt:

- Khi đã phát hiện vấn đề cần đưa ra chi bộ, cơ quan, đơn vị, đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc giao cho một đồng chí nào đó trong cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chọn một bài báo, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vấn đề này (hoặc một trong những nội dung liên quan đã chọn trong các chuyên đề học tập theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành. Hoặc tổng hợp một số lời dạy của Bác liên quan đến vấn đề đã chọn).

- Chuẩn bị nội dung sinh hoạt: Đồng chí Bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc phân công đồng chí nào đó chuẩn bị các nội dung sinh hoạt theo hướng sau đây:

+ Vì sao trong sinh hoạt định kỳ chi bộ, cơ quan, đơn vị chọn nội dung này sinh hoạt?

+ Đánh giá việc thực hiện nội dung liên quan trong chi bộ, cơ quan, đơn vị (ưu điểm, khuyết điểm).

+ Đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt nội dung liên quan tại chi bộ, cơ quan, đơn vị.

+ Gợi ý một số câu hỏi gợi ý để tập trung thảo luận về chuyên đề.

+ Chuẩn bị kết luận những vấn đề rút ra trong sinh hoạt chuyên đề này, phân công trách nhiệm cho tập thể, cá nhân hoặc những đảng viên còn tồn tại khuyết điểm theo chủ đề có biện pháp khắc phục.

Lưu ý: Trong mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề, không nên chọn quá nhiều vấn đề, nên chọn một nội dung để thảo luận cho thực sự sâu sắc và thiết thực, từ đó chi bộ, cơ quan, đơn vị bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định.

III. QUY TRÌNH SINH HOẠT

1- Các bước thực hiện

Bước 1:

Chi ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải: (1)Giới thiệu vì sao trong sinh hoạt định kỳ chi bộ, cơ quan, đơn vị chọn nội dung này sinh hoạt; (2)Liên hệ tình hình thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị để đánh giá mặt được, chưa được liên quan đến nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Bước 2:

Chủ trì gợi ý để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức góp ý làm rõ thêm nội dung đánh giá tình hình; đi sâu thảo luận xác định rõ nguyên nhân và bàn thống nhất biện pháp để khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn (hoặc) giải quyết kịp thời vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Bước 3:

Đồng chí chủ trì kết luận nội sung sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo Bác, phân công trách nhiệm thực hiện. Tại phiên họp định kỳ đến kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện học tập và làm theo chuyên đề.

2- Thời gian sinh hoạt:

Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị dành thời gian ít nhất 30 phút để sinh hoạt chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy trình tại hướng dẫn này. Tùy theo nội dung, chi bộ hoặc cơ quan, đơn vị xác định và thực hiện làm theo, tháng kế tiếp đánh giá tình hình, kết quả học tập, làm theo của tập thể và cá nhân (có thể duy trì từ một vài tháng), khi đạt được kết quả chuyển sang sinh hoạt nội dung khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp uỷ cơ sở căn cứ hướng dẫn này, thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị đưa sinh hoạt chuyên đề thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ.

2- Việc sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong quy trình sinh hoạt chi bộ, cần thể hiện rõ ràng trong sổ ghi biên bản của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

3- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên kiểm tra sinh hoạt chuyên đề ở tất cả các cấp uỷ cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

(Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 40-HD/BTGHU, ngày 02/3/2015 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK