Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Hàm Thuận Bắc: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân gương mẫu, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

2.12.2016 - 15:41

Căn cứ Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; căn cứ Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Để thống nhất triển khai xây dựng kế hoạch gương mẫu thực hiện của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cơ sở, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và kế hoạch tự giác làm theo của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò tự giác của người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Qua đó, củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong huyện.

- Gương mẫu thực hiện của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cơ sở, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và tự giác làm theo của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

2. Yêu cầu

Mỗi đồng chí cấp uỷ viên, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm túc gương mẫu và tự giác thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng và từng cá nhân để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân.

II. ĐỐI TƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Gương mẫu thực hiện

- Đối với cấp huyện: Các đồng chí Huyện uỷ viên; các đồng chí đảng uỷ viên các đảng uỷ cơ sở; bí thư chi bộ cơ sở và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội quần chúng.

- Đối với cấp xã: Các đồng chí đảng uỷ viên, bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các đoàn thể chính trị, trưởng công an, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng các trường học, chủ tịch HĐQT và giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn.

2. Tự giác làm theo

- Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch tự giác làm theo.

- Đoàn viên, hội viên, vận động đăng ký tự giác làm theo.

III. NỘI DUNG GƯƠNG MẪU THỰC HIỆN VÀ TỰ GIÁC LÀM THEO

Thực hiện theo các nội dung của Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đối tượng được quy định tại điểm II hướng dẫn này xây dựng kế hoạch (theo mẫu gởi kèm), nội dung kế hoạch tập trung vào những vấn đề sau:

1- Về tư tưởng chính trị;

2- Về đạo đức, lối sống, tác phong;

3- Về quan hệ với nhân dân;

4- Về trách nhiệm trong công tác;

5- Về ý thức tổ chức kỷ luật;

6- Về đoàn kết nội bộ.

Nội dung gương mẫu thực hiện và tự giác làm theo phải ngắn gọn, xác định cụ thể, trọng tâm bức xúc của cơ quan, đơn vị, địa phương mà trách nhiệm của mình phải thực hiện hoặc những hạn chế, yếu kém của tập thể cá nhân mình để tạo chuyển biến tốt hơn trong thời gian đến.

IV. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng kế hoạch gương mẫu thực hiện

Bản kế hoạch gương mẫu thực hiện sau khi cá nhân xây dựng, thông qua tổ chức mà cá nhân đó tham gia hoặc cơ quan, đơn vị mà cá nhân đứng đầu (thời gian thông qua, ngay từ tháng đầu năm). Định kỳ 6 tháng báo cáo trước tổ chức về kết quả bản kế hoạch của mình trước tập thể mà cá nhân đã thông qua bản kế hoạch (trường hợp cơ quan, tổ chức có nhiều người xây dựng kế hoạch gương mẫu thực hiện, người chủ trì có thể bố trí luân phiên báo cáo trước tập thể ở những tháng giữa năm). Đối tượng xây dựng kế hoạch gương mẫu thực hiện và tự giác làm theo như sau:

1.1. Các đồng chí Huyện ủy viên:

- Đồng chí Bí thư Huyện uỷ: (1) Báo cáo trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và (2) báo cáo trước tập thể Đảng uỷ Quân sự huyện;

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: (1) Báo cáo trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và (2) báo cáo trước tập thể đảng uỷ cơ quan khối đảng và đoàn thể huyện;

- Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện: (1) Báo cáo trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và (2) báo cáo trước tập thể UBND huyện;

- Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: Báo cáo trước tập thể cán bộ, công chức mà đồng chí đó là người đứng đầu;

- Đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy là bí thư chi bộ cơ quan Huyện uỷ và Bí thư chi bộ khối mặt trận, đoàn thể, ngoài báo cáo trước tập thể cán bộ, công chức còn phải báo cáo trước tập thể chi bộ;

- Đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ là Bí thư đảng uỷ công an huyện, ngoài báo cáo trước cơ quan còn phải báo cáo trước tập thể đảng uỷ;

- Là Phó Chủ tịch HĐND: Báo cáo trước tập thể Thường trực HĐND huyện;

- Là Phó Chủ tịch UBND: Báo cáo trước tập thể UBND huyện;

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện là Bí thư đảng uỷ khối các cơ quan chính quyền huyện, ngoài báo cáo trước tập thể UBND huyện còn phải báo cáo trước tập thể đảng uỷ;

- Là Trưởng các ban, ngành: Báo cáo trước tập thể cán bộ, công chức, viên chức mà mình đứng đầu;

- Là Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Báo cáo trước tập thể cơ quan UBKT Huyện ủy;

- Là Trưởng các đoàn thể: Báo cáo trước tập thể Ban Thường vụ của đoàn thể mình;

- Là Bí thư đảng uỷ xã, thị trấn: Báo cáo trước tập thể đảng uỷ.

1.2. Các chi, đảng bộ khối cơ quan:

- Bí thư cấp uỷ: Báo cáo trước tập thể chi, đảng ủy; các đồng chí cấp uỷ viên còn lại, đảng uỷ quy định báo cáo trước tập thể nơi nào cho phù hợp;

- Bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ: Báo cáo trước tập thể chi bộ.

1.3. Các đồng chí là trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện: Báo cáo trước tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị mà mình là người đứng đầu (trường hợp thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện là bí thư chi, đảng bộ thì chỉ báo cáo trước tập thể chi bộ).

1.4. Các đồng chí là trưởng các đoàn thể, hội quần chúng cấp huyện: Báo cáo trước tập thể ban thường vụ hoặc ban đại diện của đoàn thể, hội quần chúng mình.

1.5. Các đồng chí là đảng ủy viên các xã, thị trấn:

- Các đồng chí là bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND: Báo cáo trước tập thể đảng ủy;

- Là trưởng công an: Báo cáo trước tập thể công an xã, thị trấn;

- Là Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự: Báo cáo trước tập thể ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn;

- Là trưởng mặt trận và đoàn thể: Báo cáo trước ban thường trực và ban chấp hành của đoàn thể mình;

- Là Bí thư các chi bộ trực thuộc: Báo cáo trước chi bộ;

- Các đồng chí đảng ủy viên còn lại: Báo cáo trước tập thể đảng ủy.

1.6. Các đồng chí là trưởng các đoàn thể cấp xã (không là đảng uỷ viên): Báo cáo trước tập thể ban chấp hành đoàn thể mình.

1.7. Các đồng chí là trưởng trạm y tế và hiệu trưởng các trường học, chủ tịch HĐQT và giám đốc quỹ tín dụng nhân dân: Báo cáo trước tập thể viên chức đơn vị (nếu hiệu trưởng, trưởng trạm y tế, chủ tịch HĐQT và giám đốc quỹ tín dụng nhân dân là bí thư chi bộ, báo cáo trước chi bộ, đảng bộ).

1.8. Các đồng chí là Bí thư chi bộ, thôn trưởng và trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu phố (là đảng viên): Báo cáo trước chi bộ.

2. Xây dựng kế hoạch tự giác làm theo của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên

Tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và vận động đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch tự giác làm theo (theo mẫu gợi ý gởi kèm), cuối năm báo cáo trước tập thể chi bộ hoặc cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị.

- Đối với đảng viên: Bản kế hoạch được thông qua chi bộ.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Bản kế hoạch được thông qua tập thể lãnh đạo để theo dõi nhắc nhở tự giác làm theo.

- Bản kế hoạch của đoàn viên, hội viên: Vận động đoàn viên, hội viên đăng ký tự giác làm theo để các chi, tổ hội xem xét kết quả thực hiện đề xuất cấp trên biểu dương, khen thưởng.

3. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân

Căn cứ vào kết quả gương mẫu thực hiện của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cơ sở, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tự giác làm theo của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức làm căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban của Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm gương mẫu thực hiện và tự giác làm theo của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, định kỳ báo cáo cho Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy cơ sở và đối tượng được quy định gương mẫu thực hiện, tự giác làm theo tại hướng dẫn này có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, kịp thời phản ánh cho Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy). Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn 01-HD/HU, ngày 12/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK