Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU

Kiểm tra công tác xây dựng đảng năm 2016

21.11.2016 - 16:18

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 13 – KH/BTCTU, ngày 16/6/2016 về kiểm tra việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc sau đại hội, công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016 và Quyết định số 109 –QĐ/BTCTU ngày 27/6/2016 thành lập 02 Tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 13 -KH/BTCTU, ngày 16/6/2016.


Tổng kết công tác xây dựng Đảng của một chi bộ doanh nghiệp

   Hai Tổ kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 14 Ban tổ chức huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh và 39 tổ chức đảng, gồm: 16 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở, 13 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trong đó có đảng bộ xã, phường, thị trấn; tổ chức đảng cơ quan hành chính; tổ chức đảng trường học; tổ chức đảng y tế, bệnh viện; tổ chức đảng lực lượng vũ trang, đảng bộ các doanh nghiệp, chi bộ khu phố, thôn… ).

   Qua kiểm tra cho thấy, Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đã tham mưu kịp thời cho ban thường vụ cấp ủy, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trong công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016. Nổi rõ: Các tổ chức đảng đều xây dựng được quy chế làm việc sau đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy và phân công công tác cho đảng viên trong chi bộ, một số cấp ủy tùy theo đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị hay phạm vi lãnh đạo của chi bộ đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, có theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Trong công tác phát triển đảng viên mới các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, chẳng hạn như: ban hành các văn bản hướng dẫn; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng; mời làm việc trực tiếp với một số tổ chức đảng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác kết nạp đảng; ban hành Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp đảng và xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức đảng thực hiện tốt thủ tục kết nạp đảng theo quy định Điều lệ Đảng… Nhờ đó, đội ngũ đảng viên được kết nạp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng của ban thường vụ, của cấp ủy, và sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ thực hiện khá nghiêm túc; nội dung, quy trình sinh hoạt cơ bản bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; phát huy tốt dân chủ nội bộ, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên trong sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn, thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác quản lý hồ sơ đảng viên từng bước đi vào nề nếp …

 

   Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: Đa số quy chế làm việc của các chi bộ, đảng ủy xây dựng chưa sát với chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nhất là xây dựng lề lối làm việc, mối quan hệ phối hợp của đảng bộ, chi bộ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và nội dung chỉ đạo các đoàn thể. Nội dung, quy trình sinh hoạt chi, đảng bộ của một số tổ chức đảng thực hiện chưa đúng, đầy đủ, kịp thời cả về nội dung, thảo luận, kết luận, đóng dấu giáp lai sổ biên bản, thể thức văn bản...; một số chi bộ vẫn còn lúng túng trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Về phân công công tác cho đảng viên còn hạn chế, nhất là phân công nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về xây dựng chi bộ, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh. Công tác phát triển đảng viên mới còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở địa bàn dân cư, trong học sinh, lực lượng dân quân, trong công nhân lao động…. Việc quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ đảng viên và đánh giá chất lượng đảng viên đối với đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú còn nhiều khó khăn, cần có sự nỗ lực phối hợp của các cấp ủy. Thực hiện công tác nghiệp vụ đảng viên, nhất là khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm, nhập cập nhật chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên, đối khớp danh sách đảng viên, kiểm tra thẻ đảng của đảng viên, mở các loại sổ nghiệp vụ…chưa đầy đủ, đúng quy định theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng…

   Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại nêu trên chủ yếu là do:

   Nhận thức và tinh thần trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác đảng viên chưa đầy đủ nên trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản của cấp ủy cấp trên chưa đến nơi, đến chốn.

   Sự lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp chưa được thường xuyên nên vẫn còn một số chi bộ, đảng bộ chủ quan, xem nhẹ công tác kiểm tra, giám sát.

   Một số cấp ủy, cán bộ nghiệp vụ của cấp huyện và cán bộ nghiệp vụ của cơ sở chưa nắm vững kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng nên còn lúng túng trong tham mưu, tổ chức thực hiện.

   Kinh nghiệm thực tiễn rút ra

   Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải nhận thức đầy đủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm và quan tâm chỉ đạo trong công tác xây dựng đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên.

   Phải ‎nâng cao kỹ năng, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ ban tổ chức cấp ủy cấp huyện trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện; đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên ở từng chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định.

   Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, thiết nghĩ trong thời gian tới các cấp ủy trực thuộc tỉnh cần quan tâm:

   Chỉ đạo rà soát bổ sung quy chế làm việc với nội dung cụ thể, sát hợp theo từng chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng; trong đó chú ý xây dựng lề lối làm việc, mối quan hệ phối hợp công tác giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan và sự lãnh đạo của cấp ủy đối với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

   Tăng cường chỉ đạo việc phân công nhiệm vụ đối với đảng viên, chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng, nhất là trong đội ngũ giáo viên, lực lượng học sinh, sinh viên, địa bàn dân cư, các trạm y tế, trong công nhân, người lao động…. và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng đã học qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm góp phần trong công tác tạo nguồn và thực hiện tốt hơn việc phát triển đảng viên của đảng bộ.

   Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài trong thời gian tới; quan tâm công tác nắm tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

   Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, gắn tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho cấp ủy cơ sở và cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng.

   Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

    Bên cạnh đó, ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp ủy các tổ chức đảng, nhất là Hướng dẫn quy trình xét đề nghị kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức; hướng dẫn đảng viên kê khai thông tin trong lý lịch người xin vào đảng, lý lịch đảng viên và phiếu đảng viên; đối khớp danh sách đảng viên; kiểm tra thẻ đảng viên theo quy định; mở đầy đủ các loại sổ sách, các phiếu báo để theo dõi và quản lý đảng viên… đúng theo Hướng dẫn số 01 –HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012  của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

   Chỉ đạo các tổ chức đảng được kiểm tra rà soát, khắc phục ngay những thiếu sót, khuyết điểm mà Tổ kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh các tổ chức đảng còn thiếu sót qua kiểm tra và nhắc nhở chung trong toàn Đảng bộ./.

Lê Thị Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK