Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XIII) “thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận”

21.11.2016 - 10:5

Thực hiện Chương trình hành động số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XIII) về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch thực hiện như sau: 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Toàn Đảng bộ thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và gắn kết chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chính quyền và các đoàn thể cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt công tác dân vận. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều phải làm công tác dân vận. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chủ động dự báo tình hình, những vấn đề phát sinh để kịp thời đề ra các giải pháp chỉ đạo có hiệu quả công tác dân vận.

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Trọng tâm là: Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp (được ban hành theo Quyết định số 2898-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 617-QĐ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối); Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 23/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- Đổi mới nội dung sinh hoạt, đảm bảo được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và các nguyên tắc về tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình…theo các Đề án Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”“Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ Khối và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” của Đảng uỷ Khối.

- Tích cực triển khai các biện pháp xây dựng, củng cố và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Tùy theo điều kiện tình hình thực tế thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng cốt cán chính trị ở cơ quan, đơn vị. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động.

- Thường xuyên nâng cao chất lượng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận ở cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ hoạt động của các cơ quan Nhà nước (trừ những vấn đề bảo mật); nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có thái độ cửa quyền, hách dịch, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc của nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi triển khai các công việc có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức. Giải quyết tốt những vấn đề bức xúc và đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; duy trì hoạt động Bộ phận tiếp nhận ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân theo Quy định số 1415-QĐ/TU, ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. Kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về phát huy quyền làm chủ và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, các quy chế, nội quy cơ quan, đơn vị.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của 03 đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối

- Tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo hoạt động của 03 đoàn thể trực thuộc (Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh) thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên phối hợp cùng lãnh đạo các đoàn thể cấp tỉnh lãnh đạo trực tiếp của 03 đoàn thể trực thuộc tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo.

- Các đoàn thể trực thuộc tăng cường đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động theo hướng coi trọng nâng cao hiệu quả thực tế, sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên; đổi mới việc đánh giá phong trào, chất lượng tổ chức và đoàn viên, hội viên; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Thông qua lãnh đạo hoạt động 03 đoàn thể, Đảng uỷ Khối đánh giá sự lãnh đạo của các tổ chức đảng trực thuộc đối với hoạt động đoàn thể trong từng cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế hơn và đưa vào tiêu chí phân loại tổ chức đảng hàng năm.

- Lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ Khối thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối và Đoàn Khối để nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở; Hội Cựu chiến binh Khối; Công đoàn viên chức tỉnh; Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị. Định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận phối hợp với Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.

 

Tải văn bản tại đây!

 

 

Duy Khánh - BTGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK