Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21.11.2016 - 10:0

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2021 như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đưa việc học tập và làm theo trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; nhằm chấn chỉnh tư cách, tác phong công tác và sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân, vì dân; liêm khiết, trung thực, giản dị; nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tiêu cực khác trong nội bộ; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Yêu cầu

-  Các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03- KH/TW của Ban Bí Thư, Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nắm chắc Kế hoạch này để cụ thể hóa sát hợp và đầy đủ các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ quan trọng này.

- Chú trọng sinh hoạt, tuyên truyền sâu kỹ, thường xuyên, có hệ thống bằng nhiều phương tiện và hình thức phù hợp các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo.

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thiết thực theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tùy theo chức trách, vị trí, nhiệm vụ của mình mà xây dựng kế hoạch gương mẫu, kế hoạch học tập, làm theo và báo cáo kết quả với chi bộ, với tập thể cơ quan, đơn vị. Đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, đoàn viên, hội viên hằng năm.

- Xây dựng bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của mỗi cấp, đưa vào nghị quyết định kỳ của cấp ủy, nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phải gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước và việc giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

- Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo của tổ chức và cá nhân trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU TẬP TRUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu

1.1. Nội dung học tập, quán triệt:

- Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03- KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí Thư; Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này; đồng thời, tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa (2016 - 2021) và từng chuyên đề hằng năm theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Thành phần, hình thức tổ chức triển khai, học tập sẽ có hướng dẫn cụ thể.

1.2. Thời gian thực hiện:Theo chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy.

- Đảng ủy Khối triển khai cho cơ sở: Phấn đấu hoàn thành triển khai chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 trước ngày 15/12/2016; chuyên đề các năm tiếp theo (từ năm 2018) hoàn thành trước ngày 15/11 của năm trước.

- Cấp ủy cơ sở triển khai chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chậm nhất đến 30/12/2016 và chuyên đề các năm tiếp theo hoàn thành vào giữa tháng 12 các năm trước.

1.3. Xây dựng kế hoạch cá nhân sau học tập chuyên đề từng năm:

- Đầu năm các đồng chí bí thư chi, đảng bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng, đăng ký kế hoạch gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm với chi bộ nơi sinh hoạt; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và chi bộ nơi sinh hoạt.

- Đầu năm mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng và đăng ký kế hoạch tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ và tập thể bộ phận (cơ quan, đơn vị) nơi làm việc.

- Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm.

- Nội dung, cách thức thực hiện sẽ có hướng dẫn cụ thể.

1.4. Bộ phận phụ trách:

- Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối căn cứ vào hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy hướng dẫn cơ sở triển khai việc học tập, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm.

- Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối và Công đoàn viên chức tỉnh căn cứ vào kế hoạch và các nội dung triển khai của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các tổ chức đoàn thể cấp trên hướng dẫn các cơ sở trực thuộc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh linh hoạt, hiệu quả.

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; bổ sung tiêu chuẩn về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm trong toàn Đảng bộ.

2. Bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, cấp thiết, bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị

2.1. Nội dung và phương pháp thực hiện:

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ Chỉ thị 05-CT/TW và nội dung của Kế hoạch này bổ sung nội dung vào chương trình hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở cấp mình.

- Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các nghị quyết Trung ương (khóa XII), nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về xây dựng Đảng. Cần xác định rõ và tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, cấp thiết, bức xúc, nổi cộm của mỗi cơ quan, đơn vị (nếu có) và tùy theo chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để vận dụng thực hiện 03 vấn đề bức xúc mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn tập trung giải quyết (vấn đề bảo vệ môi trường; vấn đề đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; vấn đề tệ nạn xã hội).

- Hằng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện những vấn đề trọng tâm, cấp thiết, bức xúc, nổi cộm, mỗi cơ sở rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ tiếp theo.

- Chú trọng kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, nhất là tổ chức thực hiện tốt phong trào “chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua yêu nước.

- Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo hướng dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả thực hiện.

2.2. Bộ phận phụ trách:

- Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy Khối tham mưu bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào Kế hoạch số 27-KH/ĐUK, ngày 21/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII về triển khai thực hiện Chương trình hành động Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, các phong trào thi đua, các kế hoạch, chương trình giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp thiết, bức xúc, nổi cộm nêu trên của cơ sở.

2.3. Thời gian thực hiện:

Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị:

- Hoàn thành việc bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào các chương trình, kế hoạch hành động và ban hành các văn bản giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp thiết, bức xúc, nổi cộm đã xác định của cơ quan, đơn vị trong tháng 11/2016.

- Hoàn thành việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, triển khai áp dụng tại cơ quan, đơn vị trong tháng 12/2016.

Tất cả các văn bản trên sau khi ban hành báo cáo về Đảng ủy Khối để theo dõi, chỉ đạo.

3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội

- Tập trung tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức và việc làm lệch lạc, hình thức, thiếu trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Chú trọng kết hợp tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo gương Bác.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tuyên dương, tôn vinh những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

4.1. Nội dung và phương pháp thực hiện:

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

- Hằng năm, cơ sở tổ chức đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, theo kế hoạch trong năm (báo cáo chung vào hoạt động của chi, đảng bộ) kết hợp công tác biểu dương, khen thưởng.

- Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 02 năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác.

4.2. Bộ phận phụ trách:

- Ban Tuyên giáo - Dân vận tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, chủ trì việc sơ kết hằng năm và tổng kết cuối nhiệm kỳ và việc tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

- Ban Tuyên giáo - Dân vận chủ trì phối hợp với Ủy ban kiểm tra và các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn cơ sở sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa.

5. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét

5.1.Nội dung thực hiện:

- Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối triển khai thực hiện 03 nội dung đột phá sau:

+ Tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu với trọng tâm là: nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói - viết ngắn gọn, rõ ràng, nói đi đôi với làm; gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế, quy định.

+ Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình.

+ Đổi mới nội dung và phương thức làm việc, gần dân, sát cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, hướng dẫn, giải thích với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bức xúc đặt ra.

- Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn thêm 02 nội dung:

+ Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên.

5.2. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy chế, quy định của Trung ương đối với tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Tùy theo tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác.

5.3. Bộ phận phụ trách

Ban Tuyên giáo - Dân vận phối hợp với các ban của Đảng ủy Khối bám sát tiến độ triển khai của các Ban xây dựng Đảng tỉnh để tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy văn bản chỉ đạo cơ sở thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo trong toàn Đảng bộ. Tại cơ sở, do cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trực tiếp chỉ đạo là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo.

Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối là bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

2. Căn cứ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này, các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong tháng 11/2016.

Các cấp ủy cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

Mời tải văn bản tại đây!

 

Duy Khánh - BTGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK