Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Thông báo tổ chức các lớp học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa (2016-2021) “về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

4.11.2016 - 8:14

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các lớp học tập Chuyên đề toàn khóa (2016-2021) cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các chi bộ, đảng bộ cơ sở cơ quan huyện như sau:


1/ Thành phần tham dự lớp:

Tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các chi bộ, đảng bộ: Khối cơ quan chính quyền huyện, Công an huyện, Quân sự huyện, Bệnh viện huyện, Chi cục Thuế; Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm Xã hội, Chi cục Thi hành án, Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kho bạc, Hạt Kiểm Lâm; Chi bộ cơ quan Mặt trận-Đoàn thể huyện; các Ban quản lý rừng phòng hộ: Sông Quao, Hồng Phú, Đông Giang và Tổng kho Dự trữ Bình Thuận.

Mỗi cơ quan, đơn vị triệu tập ½ số lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham dự ở mỗi lớp.

2/ Thời gian, địa điểm tổ chức lớp:

- Lớp thứ nhất, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 08/11/2016;

- Lớp thứ hai, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 09/11/2016;

- Địa điểm: tại Hội trường huyện (số 588, QL 28, Lâm Giáo, Ma Lâm).

Đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở thông báo cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình tham dự; cử trưởng đoàn theo dõi và lập danh sách người học (theo mẫu) gửi cho Ban tổ chức lớp học.

 

 

         ĐẢNG BỘ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                                                 

CHI/ĐẢNG BỘ (CƠ QUAN/ĐƠN VỊ) ….....................

                         *                                           Hàm Thuận Bắc, ngày ... tháng 11 năm 2016

 

MẪU DANH SÁCH

đăng ký dự học Chuyên đề toàn khóa (2016-2021)

(gửi kèm Thông báo số 90-TB/HU, ngày 02/11/2016)

1/ Danh sách đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự học lớp thứ nhất (sáng ngày 08/11/2016)

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Đảng viên

(đánh dấu X)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

2/ Danh sách đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự học lớp lớp thứ hai (sáng ngày 09/11/2016)

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Đảng viên (đánh dấu X)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

        Nơi nhận:                                                                         T/M CẤP ỦY/ CƠ QUAN

 - Ban Tổ chức lớp học;                                           BÍ THƯ/ PHÓ BÍ THƯ/ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

- Lưu.                                                                                        (ký tên, đóng dấu)

 

 

 

T/M CẤP ỦY/ CƠ QUAN

BÍ THƯ/ PHÓ BÍ THƯ/ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký tên, đóng dấu)

   

 

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK