Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

20.7.2016 - 14:24

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    


 

              Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy; lề lối làm việc, sinh hoạt và quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Điều 2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc theo chế độ thủ trưởng, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Ban, người đứng đầu cơ quan, Văn phòng và các phòng chuyên môn (sau đây viết gọn là các phòng).

 Điều 3. Mọi hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tuân theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của Tỉnh ủy và các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan đề ra; có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng. Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, người lao động (sau đây viết gọn là CBCC); đề cao sự phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, dân chủ, khoa học, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

              Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 4. Chức năng

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Tỉnh ủy.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất:

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Tuyên giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.

c) Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế và giải pháp trên lĩnh vực Tuyên giáo.

d) Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực liên quan đến công tác Tuyên giáo.

đ) Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo.

e) Hướng dẫn, theo dõi kết quả hoạt động của hệ thống các đơn vị có chức năng thực hiện công tác Tuyên giáo trong toàn Đảng bộ tỉnh.

2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể tỉnh về thực hiện các quyết định, quy định, quy chế, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy trong lĩnh vực Tuyên giáo.

b) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và của Tỉnh ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, các Đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

c) Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản. Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do tỉnh quản lý.

d) Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc, lịch sử truyền thống của các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể tỉnh; Đảng bộ xã, phường, thị trấn.

đ) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước.

3. Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh có liên quan đến lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hóa, truyền thông - báo chí, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

4. Phối hợp:

a) Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở trong tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh ủy để quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.

b) Với các cơ quan chức năng trong tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

c) Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCC của cơ quan. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối và cán bộ Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc theo phân cấp quản lý.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao:

a) Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo, đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

b) Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh.

c) Giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, sinh viên, học sinh trong tỉnh.

d) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo quy định.

đ) Là cơ quan thường trực một số Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực Tuyên giáo. Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

e) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung, hình thức, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

 Điều 6. Quyền hạn

1. Tổ chức hội nghị hướng dẫn, tập huấn về nghiệp vụ công tác Tuyên giáo; triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác này đối với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh.

2. Trưởng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên chính của Ban được tham dự các hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng do Tỉnh ủy tổ chức; CBCC của Ban được dự các cuộc họp của các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và của các huyện, thị xã, thành phố bàn về lĩnh vực công tác Tuyên giáo theo yêu cầu và nhiệm vụ được phân công.

3. Biên soạn và phát hành các tài liệu học tập, tuyên truyền, tập Thông tin công tác Tuyên giáo, Đề cương Thời sự cho báo cáo viên, tuyên truyền viên theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Có ý kiến thỏa thuận với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khi thay đổi, đề bạt đối với Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

5. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân báo cáo hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến công tác Tuyên giáo của tỉnh trong phạm vi pháp luật cho phép.

Điều 7. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng

1. Văn phòng

a) Giúp lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch công tác năm và chương trình công tác tháng; thường xuyên theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình công tác của Ban để báo cáo lãnh đạo Ban, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương và các ngành liên quan theo quy định.

b) Chuẩn bị các điều kiện phục vụ lãnh đạo Ban tổ chức các cuộc làm việc, hội nghị, giao ban; ghi chép biên bản, thông báo, kết luận.

c) Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, phát hành, bảo mật văn bản, quản lý tài liệu của cơ quan theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và cơ quan. Triển khai thực hiện công nghệ thông tin trong cơ quan theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin Tỉnh ủy.

d) Giúp lãnh đạo Ban thực hiện tốt chế độ quản lý, sử dụng về tài chính, tài sản, phương tiện làm việc đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của cơ quan; bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ trong cơ quan.

đ) Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng; các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của CBCC; công tác đối nội, đối ngoại và duy trì mối quan hệ công tác giữa các phòng trong cơ quan.

e) Ngoài những nhiệm vụ đã nêu trên, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do lãnh đạo Ban phân công.

2. Phòng Lý luận chính trị

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai, thực hiện, báo cáo học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo yêu cầu của lãnh đạo Ban, chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho các đối tượng thuộc Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức ở các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố, các trường chuyên nghiệp của tỉnh và giáo viên dạy môn giáo dục công dân trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh...

b) Giúp lãnh đạo Ban quản lý, kiểm tra nội dung giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

c) Nghiên cứu, tham mưu, lãnh đạo Ban đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  nội dung, hình thức, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

d) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh.

đ) Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp, các hội nghị sơ kết, tổng kết; tham gia các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

e) Ngoài những nhiệm vụ đã nêu trên, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do lãnh đạo Ban phân công.

3. Phòng Lịch sử Đảng

a) Sưu tầm, khai thác, xác minh các loại tư liệu về lịch sử Đảng bộ tỉnh. Có kế hoạch lưu trữ, bảo quản tài liệu lịch sử do phòng khai thác và biên soạn, lên danh mục quản lý tài liệu nhằm phục vụ công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử địa phương.

b) Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ và các chuyên đề về lịch sử Đảng, giúp Tỉnh ủy tổng kết kinh nghiệm lịch sử rút ra bài học, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giáo dục truyền thống cách mạng ở địa phương.

c) Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn; các ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh sưu tầm tài liệu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của các địa phương, ngành và thẩm định việc biên soạn nêu trên, đồng thời giúp cấp ủy các cấp; các ngành, Mặt trận và các đoàn thể có cơ sở quyết định in, phát hành.

d) Tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương.

đ) Phối hợp với Viện lịch sử Đảng trong việc sưu tầm, xác minh tư liệu, góp phần vào nghiên cứu lịch sử chung của toàn Đảng bộ.

e) Ngoài những nhiệm vụ đã nêu trên, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do lãnh đạo Ban phân công.

4. Phòng Tuyên truyền

a) Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi công tác tuyên truyền các vấn đề thời sự, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. Nắm bắt, phát hiện, đề xuất giải pháp với lãnh đạo Ban, Thường trực Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

b) Tham mưu giúp lãnh đạo Ban chuẩn bị các đề án, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền; tham gia thẩm định các đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tuyên truyền.

 c) Xây dựng hướng dẫn, đề cương và cung cấp tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng, các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc. Hướng dẫn, kiểm tra nội dung tuyên truyền của các cơ quan trong khối thông tin đại chúng.

d) Theo dõi và tham mưu những giải pháp cho hoạt động báo chí, xuất bản, đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí thực hiện đúng đường lối tuyên truyền của Đảng. Tổng hợp báo; phối hợp với Báo, Đài giải quyết những khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân liên quan lĩnh vực báo chí của địa phương.

đ) Theo dõi công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

e) Theo dõi, nắm tình hình, báo cáo hoạt động văn hóa - văn nghệ, xu hướng sáng tác văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, tham mưu lãnh đạo Ban những giải pháp đảm bảo cho công tác văn hóa - văn nghệ hoạt động đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng.

f) Theo dõi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phối hợp tham gia xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy vai trò giáo dục của các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa - văn nghệ.

g) Tham dự các hội nghị thẩm định nội dung kịch bản, các tác phẩm văn học, nghệ thuật khi được lãnh đạo Ban phân công.

h) Chuẩn bị nội dung báo cáo giúp lãnh đạo Ban tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Phối hợp chuẩn bị nội dung giao ban thuộc lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa.

i) Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

k) Ngoài những nhiệm vụ đã nêu trên, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do lãnh đạo Ban phân công.

5. Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo

a) Giúp lãnh đạo Ban tổ chức, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn tỉnh; tham mưu hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên; nội dung nghiệp vụ và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội; tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ theo quy chế báo cáo viên; phổ biến tình hình thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp và định hướng thông tin về các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội, thời sự quốc tế, trong nước và của tỉnh.

b) Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, phản ánh kịp thời với lãnh đạo Ban, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; theo dõi, kiểm tra, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ban, ngành liên quan về công tác tuyên truyền miệng và dư luận xã hội. Tham mưu tăng cường cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội và đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội; tổ chức, chỉ đạo cộng tác viên dư luận xã hội và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

c) Biên soạn Bản tin Thông tin công tác Tuyên giáo; Đề cương Thời sự và các loại tài liệu khác theo chức năng nhiệm vụ.

d) Chuẩn bị nội dung, báo cáo giúp lãnh đạo Ban tổ chức hội nghị báo cáo viên, giao ban dư luận xã hội và lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa; thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất, tháng, quý, năm theo lĩnh vực được phân công và một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.

đ) Tham mưu lãnh đạo Ban đề xuất hướng dẫn, triển khai và báo cáo công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

e) Giúp lãnh đạo Ban theo dõi, điều hành hoạt động website Tỉnh ủy và website Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

f) Ngoài những nhiệm vụ đã nêu trên, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do lãnh đạo Ban phân công.

6. Phòng Khoa giáo

a) Tham mưu lãnh đạo Ban triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác khoa giáo; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo ở các địa phương và các ngành trong khối khoa giáo.

b) Chủ động hoặc phối hợp cùng với các cơ quan chức năng đề xuất lãnh đạo Ban tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy dự thảo chỉ thị, nghị quyết và thẩm định các đề án, kế hoạch; dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo theo yêu cầu.

c) Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các ngành khoa giáo, nắm tình hình đội ngũ trí thức ở địa phương; tình hình chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức, sinh viên và học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh.

d) Tham mưu lãnh đạo Ban trong việc phối hợp với các Ban tham mưu của Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với nhân tài, đội ngũ trí thức khoa học và cán bộ các ngành trong khối khoa giáo.

đ) Tham mưu lãnh đạo Ban chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức các kỳ giao ban với các ngành trong khối khoa giáo theo chương trình kế hoạch và quy chế phối hợp.

e) Ngoài những nhiệm vụ đã nêu trên, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do lãnh đạo Ban phân công.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của lãnh đạo Ban

1. Những vấn đề tập thể lãnh đạo Ban thảo luận hoặc góp ý trước khi Trưởng Ban quyết định:

a) Các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp của Ban để tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương giao; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong cơ quan; các nội dung trong nghị quyết của Chi bộ cơ quan liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ và hoạt động của Ban.

b) Các báo cáo, đề án do Ban chủ trì chuẩn bị trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

c) Chương trình, kế hoạch công tác năm, các nhiệm vụ trọng tâm của Ban, các báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết năm hoặc báo cáo chuyên đề của cơ quan; các chủ trương, kế hoạch hoạt động lớn của cơ quan.

d) Kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ; quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản; quy chế thi đua, khen thưởng; quy hoạch cán bộ; kế hoạch sử dụng biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc; xét chuyển ngạch, nâng bậc lương và các biện pháp nâng cao đời sống cho CBCC của Ban.

đ) Một số công việc đột xuất do cấp trên giao hoặc các công việc phát sinh theo đề nghị của Trưởng Ban hoặc các Phó Trưởng Ban.  

2. Đối với Trưởng Ban

a) Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương về toàn bộ hoạt động của Ban.

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo quản lý thông qua việc trực tiếp quyết định bằng các hình thức phù hợp; phân công phụ trách, phân cấp quản lý các hoạt động thông qua các Phó Trưởng Ban. Chủ trì các cuộc họp lãnh đạo Ban và hội nghị lãnh đạo Ban mở rộng; kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban, phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng Ban phụ trách.

c) Trực tiếp nắm tình hình tư tưởng của CBCC cơ quan; cùng với chi bộ cơ quan đánh giá, nhận xét cán bộ hàng năm. Là Chủ tịch các Hội đồng về: thi đua, khen thưởng và kỷ luật, xét nâng lương, xét sáng kiến của cơ quan; Trưởng Ban Biên tập website của Tỉnh ủy.

d) Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; tham gia ý kiến về công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

đ) Là chủ tài khoản của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

e) Ký các văn bản trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; các quyết định đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, nâng lương, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền.

f) Thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương giao. 

g) Trực tiếp phụ trách Phòng Lịch sử Đảng.

h) Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan.

3. Đối với các Phó Trưởng Ban

a) Các Phó Trưởng Ban có trách nhiệm giúp Trưởng Ban lãnh đạo, chỉ đạo công việc chung của Ban; cùng với Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Được Trưởng Ban phân công một số lĩnh vực công tác của Ban và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng Ban về các vấn đề, lĩnh vực được phân công phụ trách. Có trách nhiệm theo dõi địa bàn, cơ quan, đơn vị; phụ trách, chỉ đạo một số phòng chuyên môn thuộc Ban và thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Trưởng Ban phân công.

c) Tham gia các cuộc họp của lãnh đạo Ban, thảo luận, bàn bạc thống nhất để ra quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Ban. Chủ động đề xuất với Trưởng Ban các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công, kịp thời báo cáo với Trưởng Ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về các đợt công tác, các cuộc làm việc với sở, ban, ngành, địa phương và Trung ương.

d) Được Trưởng Ban ủy quyền quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền.

đ) Tham gia sinh hoạt, theo dõi, giúp đỡ CBCC các phòng được phân công phụ trách. Có trách nhiệm đánh giá kết quả công tác hàng tháng, hàng năm của phòng và CBCC thuộc phòng phụ trách.

e) Ký thay Trưởng Ban các văn bản được phân công để xử lý những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc có chủ trương của lãnh đạo Ban. Chủ trì xử lý văn bản trong nội bộ Ban do cá nhân phụ trách.

f) Được phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị lên cơ quan cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách và trong chỉ đạo điều hành của cấp trên. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác theo quy định. Đối với những vấn đề nảy sinh vượt thẩm quyền giải quyết thì báo cáo kịp thời xin ý kiến chỉ đạo.

4. Đối với Phó Trưởng Ban Thường trực

Ngoài các nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban đã nêu tại Khoản 3 Điều này, Phó Trưởng Ban Thường trực còn có những nhiệm vụ sau:

a) Thay mặt Trưởng Ban khi Trưởng Ban đi vắng (hoặc được Trưởng Ban ủy quyền), giúp Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng lịch công tác tháng của Ban, điều hành mọi hoạt động của Ban theo chương trình công tác lãnh đạo Ban đã đề ra; chỉ đạo chuẩn bị các cuộc họp của lãnh đạo Ban và chỉ đạo triển khai các kết luận của lãnh đạo Ban.

b) Giúp Trưởng Ban kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của Ban và của các phòng đã được lãnh đạo Ban thông qua.

c) Được ủy quyền làm chủ tài khoản, ký duyệt các chứng từ thu, chi tài chính của Ban. Trực tiếp phụ trách công tác quản lý nội vụ cơ quan, phụ trách Văn phòng và một số phòng theo sự phân công của Trưởng Ban.

d) Được Trưởng Ban ủy quyền ký các văn bản sau:

- Báo cáo định kỳ (tuần, tháng, 6 tháng, năm), báo cáo chuyên đề về công tác Tuyên giáo trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản hướng dẫn của Ban phát hành đến các Đảng bộ, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc tỉnh.

- Công văn, giấy mời họp gửi đến Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể tỉnh.

- Các văn bản về chế độ, chính sách đối với CBCC của cơ quan; và các văn bản khác khi được Trưởng Ban ủy quyền. 

Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của các Trưởng phòng 

1. Trách nhiệm chung:

a) Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban phụ trách về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng về nội dung, chất lượng và thời gian tham mưu các văn bản.

b)  Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, 6 tháng, 01 năm của phòng; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với CBCC trong phòng (chỉ rõ công việc, người phụ trách, thời gian hoàn thành và sản phẩm cụ thể) trình lãnh đạo Ban duyệt và tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả công tác theo định kỳ; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đối với CBCC trong phòng.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra CBCC trong phòng chấp hành những quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ và chương trình công tác của cơ quan. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo Ban phụ trách phòng về việc thực hiện các quy chế, quy định cơ quan của CBCC trong phòng.

d) Phối hợp với các phòng chuyên môn và cơ quan liên quan thực hiện chương trình công tác của phòng, của Ban và thực hiện các đề tài nghiên cứu được giao. Phối hợp với Công đoàn cơ quan trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện chế độ, chính sách góp phần chăm lo đời sống cho CBCC.

đ) Khi đi vắng, phải ủy quyền cho Phó Trưởng phòng điều hành công việc của phòng. Phối hợp với lãnh đạo Văn phòng đề xuất chế độ chính sách và những vấn đề liên quan đến tổ chức, cán bộ trong phòng trước khi trình lãnh đạo Ban. 

2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng:

Ngoài trách nhiệm chung của Trưởng phòng đã nêu tại Khoản 1 Điều này, Chánh Văn phòng còn có các trách nhiệm sau đây: 

a) Được thừa lệnh Trưởng Ban ký các văn bản sau:

- Công văn gửi Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc để thông báo các chương trình, kế hoạch công tác của Ban hoặc các văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc báo cáo theo quy định.

- Ký giấy giới thiệu, giấy đi công tác đối với CBCC trong Ban và các văn bản khác khi được lãnh đạo Ban ủy quyền.

- Ký giấy mời, thông báo kết luận các cuộc họp do lãnh đạo Ban chủ trì.

b) Công tác tham mưu, tổng hợp:

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban về chương trình, kế hoạch, lịch công tác, các báo cáo (tuần, tháng, quý, năm).

- Tham dự và ghi chép biên bản các cuộc họp của Ban, của lãnh đạo Ban, các cuộc làm việc của lãnh đạo Ban.

- Tham mưu cho Trưởng Ban về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý hồ sơ CBCC; về công tác quy hoạch cán bộ, kế hoạch sử dụng biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc; xét chuyển ngạch, nâng bậc lương đối với CBCC cơ quan và tham mưu lãnh đạo Ban về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tham mưu xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng, các báo cáo tổng hợp, hồ sơ liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của cơ quan. Là Ủy viên Hội đồng thi đua, khen thưởng.

- Theo dõi công tác quản lý tài sản cơ quan, kiểm kê, thanh lý tài sản hàng năm.

c) Về công tác điều hòa, phối hợp công tác:

- Tổng hợp, trao đổi thống nhất nội dung các văn bản chuyên môn của Văn phòng trình lãnh đạo Ban ký; phối hợp các phòng chuyên môn hoàn thành các báo cáo theo quy định; là đầu mối tham gia sắp xếp công việc giữa các phòng chuyên môn theo chương trình công tác của Ban.

- Phối hợp với Công đoàn cơ quan để tổ chức thực hiện hoạt động chung của cơ quan. Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân cơ quan giúp lãnh đạo Ban theo dõi việc thực hiện Quy chế này, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản cơ quan.

d) Về công tác hành chính, phục vụ:

Chịu trách nhiệm về công tác hậu cần, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, nội vụ của Ban, các hội nghị, các hoạt động tập trung của cơ quan, đón tiếp các đoàn làm việc, các đoàn khách của Ban.

Điều 11. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng phòng

1. Là người trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những lĩnh vực công tác được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một mặt công tác hoặc một số mặt công tác của phòng.

2. Được dự hội nghị giao ban định kỳ, các hội nghị của cơ quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng phòng khi được ủy quyền; khi cần thiết, làm việc trực tiếp với lãnh đạo Ban, sau đó báo cáo Trưởng phòng biết.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban trực tiếp giao, sau đó phải báo cáo cho Trưởng phòng biết.

5. Khi đi vắng phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng phòng;

Điều 12. Trách nhiệm và quyền hạn của CBCC còn lại.

1. Trách nhiệm chung:

a) Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quyền và nghĩa vụ của đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng (nếu là đảng viên), các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ của CBCC trong Luật Cán bộ, công chức; Bộ Luật Lao động, các quy chế, quy định của Tỉnh ủy, của cơ quan và sự phân công của Trưởng phòng.

b) Được dự các hội nghị sơ kết, tổng kết và các cuộc họp đột xuất của cơ quan theo chức năng liên quan.

c) Có trách nhiệm thường xuyên theo dõi nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất với Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc được giao.

d) Được cung cấp thông tin, tư liệu, điều kiện, phương tiện để nghiên cứu; được dự hội nghị sơ kết, tổng kết cơ quan, các hội thảo liên quan đến nhiệm vụ được giao; được đề xuất ý kiến để cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho công tác.

đ) Có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo phòng những việc có liên quan đến nhiệm vụ được phân công; được tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; có trách nhiệm bảo quản, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của cơ quan.

2. Trách nhiệm cụ thể

a) Kế toán cơ quan:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kế toán theo Luật Kế toán và các quy định của Đảng và Nhà nước hiện hành. Chủ động tham mưu, theo dõi thu, chi đúng quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan hiện hành. Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm kê tài sản của cơ quan. Hàng tháng phải thanh toán dứt điểm các khoản thu, chi và chế độ công tác của cơ quan theo quy định trước ngày 5 hàng tháng. Thực hiện công tác kế toán, báo cáo quyết toán hàng tháng, quý, năm; lưu giữ, bảo quản sổ sách, chứng từ đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ tài chính theo quy định và gửi về Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo thời gian.

- Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo công tác tài chính của cơ quan cho lãnh đạo Ban và các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền; công khai trước cuộc họp giao ban toàn cơ quan hàng tháng và hội nghị CBCC hằng năm.

- Hàng năm chịu sự kiểm tra về nghiệp vụ và thẩm định quyết toán của cơ quan tài chính cấp trên.

- Có quyền tham gia ý kiến và bảo lưu ý kiến về những khoản chi không đúng với nguyên tắc tài chính. Tham gia các hoạt động của Văn phòng và cơ quan; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kế toán.

b) Thủ quỹ cơ quan:

- Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, thủ quỹ phối hợp với kế toán có trách nhiệm kiểm tra, kiểm kê quỹ, đối chiếu tiền mặt, sổ sách và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan.

c) Lái xe cơ quan:

- Thực hiện nghiêm túc sự điều động phương tiện của lãnh đạo Ban và lãnh đạo Văn phòng. Ngoài thời gian đi công tác xa, lái xe phải có mặt tại cơ quan trực phục vụ. Có trách nhiệm kiểm tra, chăm sóc xe thường xuyên; chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, phục vụ nhu cầu công tác của lãnh đạo Ban đảm bảo đúng giờ. Chủ động lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe theo định kỳ và sửa chữa thường xuyên, đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác của lãnh đạo. Chỉ phục vụ các đối tượng khác khi được lãnh đạo Ban đồng ý và báo cáo với lãnh đạo Văn phòng. Khi không có chương trình phục vụ lãnh đạo Ban, lái xe đảm nhận một số công việc do lãnh đạo Văn phòng phân công.

- Trước khi đi công tác, lái xe phải có lệnh điều xe của lãnh đạo Văn phòng; có trách nhiệm chốt số kilômét trước và sau khi đi công tác; ghi nhật trình chuyến đi, hành trình và số kilômét đã chạy; đề nghị người sử dụng xe hoặc lãnh đạo Văn phòng ký xác nhận vào nhật trình của các chuyến đi. Vào ngày cuối cùng của tháng, phải nộp nhật trình, đối chiếu và thanh toán nhiên liệu với kế toán cơ quan.

- Quản lý, bảo vệ xe và lái xe an toàn, vệ sinh xe sạch sẽ. Thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa thông thường; luôn chủ động kiểm tra kỹ những phụ kiện hư hỏng và những phụ kiện nào cần phải bảo dưỡng để tham mưu sửa chữa, thay thế. Trước khi sửa chữa, thay thế, mua sắm phải làm văn bản đề nghị lãnh đạo Văn phòng để trình Phó Trưởng Ban Thường trực quyết định.

- Đến định kỳ sửa chữa hoặc phát sinh hư hỏng, lái xe phải báo cáo lãnh đạo Ban, lãnh đạo Văn phòng, phối hợp với kế toán kiểm tra thực tế về mức độ hư hỏng, lập biên bản giám định, lập dự toán sửa chữa trình lãnh đạo Ban quyết định.

- Việc sửa chữa, thay thế phụ tùng... phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như: thẩm định giá, ký kết hợp đồng, dự toán sửa chữa, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, phiếu bảo hành (nếu có)...Văn phòng, kế toán có trách nhiệm giám sát, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định. Phụ tùng cũ được thay thế phải thu hồi nộp kho cơ quan theo quy định.

- Trường hợp trên đường đi công tác xe bị hỏng đột xuất, không tự khắc phục được, cần phải sửa chữa ngay, lái xe phải báo cáo lãnh đạo Ban quyết định, đồng thời báo cáo ngay cho Chánh Văn phòng được biết. Việc hỏng xe và sửa chữa xe phải có xác nhận của cán bộ cùng đi trên xe.

- Không tự ý sử dụng xe khi không có ý kiến của người quản lý trực tiếp. Nếu lái xe vi phạm Quy chế này (trong việc sử dụng xe ô tô của cơ quan mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Ban, không có lệnh điều xe, không báo cáo lãnh đạo Văn phòng) sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Bộ Luật lao động.

                  Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ

Điều 13. Lãnh đạo Ban

Gồm Trưởng Ban là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và không quá 03 Phó Trưởng Ban. Trong đó, phân công 01 Phó Trưởng Ban Thường trực.

Điều 14. Các phòng trực thuộc

1. Văn phòng;

2. Phòng Lý luận chính trị;

3. Phòng Tuyên truyền;  

4. Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo;

5. Phòng Lịch sử Đảng;

6. Phòng Khoa giáo;

Điều 15. Biên chế

Căn cứ số lượng biên chế do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng phòng lãnh đạo Ban phối hợp với Chi ủy chi bộ cơ quan phân bổ số lượng và chức danh cụ thể.

              Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ SINH HOẠT

Điều 16. Chế độ hội họp, sinh hoạt

1. Hội họp cơ quan:

a) Hội ý lãnh đạo Ban định kỳ một tuần một lần và đột xuất khi cần thiết, thành phần: Lãnh đạo Ban, Chánh Văn phòng. (Chánh Văn phòng chuẩn bị báo cáo).

b) Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan cuối hàng tháng và cuối năm (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

c) Họp cơ quan - Công đoàn một tháng một lần (cuối tháng) và đột xuất khi cần thiết, thành phần tất cả CBCC trong cơ quan (Văn phòng và Công đoàn chuẩn bị nội dung).

d) Họp Hội đồng nâng lương một quý một lần và đột xuất khi cần thiết, (Chánh Văn phòng chuẩn bị nội dung).

đ) Họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến một năm một lần (cuối năm) và đột xuất khi cần thiết (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

e) Họp bàn công tác tổ chức bộ máy, về xây dựng và củng cố ngành Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới mỗi quý một lần và đột xuất khi cần thiết.

f) Các phòng một tháng một lần (trước ngày họp cơ quan) và họp đột xuất khi cần thiết. 

g) Ngoài chế độ hội họp nêu trên, có những cuộc họp theo nhóm, theo chuyên đề công việc, hoặc họp đột xuất để giải quyết việc cụ thể do các Trưởng phòng đề xuất với lãnh đạo Ban phụ trách quyết định.

2. Hội nghị giao ban các cơ quan phối hợp:

a) Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng một lần, (quý II và quý IV) thành phần gồm: Trường Chính trị tỉnh; Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; Ban tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc (Phòng Lý luận chính trị chuẩn bị nội dung).

b) Giao ban khối khoa giáo một quý một lần, thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo các ngành thuộc khối khoa giáo tỉnh (Phòng Khoa giáo chuẩn bị nội dung).

c) Giao ban dư luận xã hội một tháng một lần, thành phần gồm: Các ngành liên quan, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn Mặt trận và các đoàn tỉnh; Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc và thành phố Phan Thiết. (Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo chuẩn bị nội dung).

d) Giao ban báo cáo viên: Theo quy chế Báo cáo viên của tỉnh. (Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo chuẩn bị nội dung).

đ) Tham gia giao ban báo chí một tháng một lần, thành phần lãnh đạo Ban phụ trách lĩnh vực công tác tuyên truyền báo chí và lãnh đạo Phòng Tuyên truyền (Phòng Tuyên truyền chuẩn bị nội dung)

e) Tham gia giao ban khối Đảng của Tỉnh ủy quý một lần, thành phần Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Thường trực (Văn phòng chuẩn bị nội dung)

f) Ngoài ra, còn tham gia giao ban với các ngành và cơ quan quản lý Nhà nước, do lãnh đạo Ban quyết thành phần và phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung.

3. Hội nghị khác:

a) Lãnh đạo Ban phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị CBCC hàng năm. (Văn phòng phối hợp với Công đoàn chuẩn bị nội dung).

b) Hội nghị cơ quan sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm (tổ chức vào tháng 7). Tổng kết 01 năm (tổ chức vào tháng 12 hoặc tháng 01 năm sau).

c) Hội nghị ngành Tuyên giáo của tỉnh tổng kết công tác trong năm và triển khai nhiệm vụ công tác năm tới (tổ chức vào tháng 12 hoặc tháng 01 năm sau).

d) Hội nghị sơ kết, tổng kết có tính chuyên đề trên lĩnh vực Tuyên giáo theo chỉ đạo của cơ quan chuyên môn Trung ương hoặc chỉ đạo của Tỉnh ủy.

đ) Hội nghị bất thường của cơ quan do Trưởng Ban triệu tập để thực hiện những nhiệm vụ đột xuất của Ban.

e) Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Điều 17. Chế độ thông tin, học tập kinh nghiệm, tham quan nghiên cứu thực tế

1. Các phòng được lãnh đạo Ban thông báo kế hoạch công tác trọng tâm trong năm, tháng và những nhiệm vụ bổ sung.

2. CBCC được tham dự các hội nghị báo cáo viên; dự các hội nghị giao ban theo chuyên môn đảm nhiệm; các lớp tập huấn chuyên môn, quản lý nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; các hội nghị do Trung ương tổ chức thành phần do Trưởng Ban quyết định.

3. CBCC được cung cấp, tiếp cận và khai thác một số loại tài liệu cần thiết phục vụ công tác chuyên môn. Việc truy cập và sử dụng máy phải bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin. Tham gia tích cực các buổi sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao do Ban hoặc do Khối Thi đua 6 tổ chức.

4. Căn cứ khả năng thực tế (thời gian, tài chính tiết kiệm được) lãnh đạo Ban phối hợp với Chi ủy chi bộ, Công đoàn cơ quan tổ chức cho CBCC đi học tập kinh nghiệm và tham quan nghiên cứu thực tế trong tỉnh, ngoài tỉnh theo phương châm “tập thể và cá nhân cùng đóng góp”, được quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc, mục đích bảo đảm công khai dân chủ, hiệu quả.

Điều 18. Chế độ báo cáo

1. Duy trì chế độ báo cáo cơ sở đối với Ban:

Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; các sở ngành thuộc khối tuyên truyền, khoa giáo thực hiện các báo cáo sau:

a) Những báo cáo định kỳ:

- Chương trình công tác năm;

- Báo cáo hoạt động tháng, quý, 6 tháng, năm (kể cả báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua, số lượng chất lượng đội ngũ CBCC).

b) Những báo cáo khác:

- Báo cáo phục vụ hội nghị giao ban.

- Báo cáo chuyên đề và các báo cáo bất thường theo yêu cầu nhiệm vụ.

c) Những báo cáo thỉnh thị:

- Báo cáo kiến nghị, đề xuất về những vấn đề có liên quan đến nhân sự, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

- Các phòng được phân công đảm nhiệm công việc trên từng lĩnh vực phải mở sổ theo dõi kết quả triển khai, thực hiện, chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực phân công làm cơ sở đánh giá.

2. Thực hiện chế độ báo cáo của Ban: Các phòng chuyên môn thực hiện chế độ báo cáo:

a) Báo cáo định kỳ với lãnh đạo Ban (qua Văn phòng).

- Báo cáo phục vụ yêu cầu giao ban tháng các phòng gửi ngày 25 hàng tháng.

- Báo cáo chương trình công tác năm (vào tuần đầu tháng 01).

- Báo cáo 6 tháng (vào 15 - 20 tháng 6).

- Báo cáo năm (vào 10 - 15 tháng 11).

- Báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.

b) Báo cáo của Ban với cấp trên:

- Đăng ký chương trình công tác tháng, năm với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

- Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng; 01 năm và báo cáo giao ban công tác dư luận xã hội hàng tháng với Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn ngành dọc Trung ương.

- Báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Ban Tuyên giáo Trung ương.

c) Báo cáo của Ban với các sở, ban, ngành liên quan:

- Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm; báo cáo tổng kết các lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng cơ quan của Ban, báo cáo đột xuất.

d) Các phòng thực hiện thông báo, kết luận, báo cáo về kết quả các hội nghị liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng nào thì phòng đó chủ động tham mưu trình lãnh đạo Ban phụ trách có ý kiến, chỉnh sửa, sau đó chuyển về văn thư Ban thẩm định thể thức và trình ký ban hành.

Điều 19. Ban hành, lưu trữ, bảo quản văn bản, tài liệu

1. Ban hành văn bản và nhận văn bản: Thực hiện theo Thông báo 14 -TB/BTGTU ngày 26/4/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về quy trình xử lý công văn qua mạng nội bộ của cơ quan”.

2. Lưu trữ, khai thác, bảo quản tài liệu: Thực hiện theo Quy định số 270-QĐ/TW ngày 06/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam” và thực hiện một số nội dung sau:

a) Văn bản do cơ quan biên soạn và phát hành, ngoài việc lưu trữ văn bản giấy và file trên máy tính (tài liệu dùng chung) tại văn thư; hàng quý quản trị mạng sao chép để lưu trữ trên ổ cứng di động. Đồng thời, từng cá nhân soạn thảo văn bản phải được lưu giữ trên máy vi tính của mình đúng theo Quy định số 21-TB/BTGTU 01/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về lưu trữ dữ liệu trên máy tính của CBCC của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”.

b) Các văn bản, tài liệu để tra cứu, làm việc; các loại sách nghiên cứu, tham khảo Văn phòng có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định; CBCC có nhu cầu nghiên cứu, tham khảo phục vụ công tác, phải thực hiện nghiêm túc ký nhận mượn và trả đúng thời gian quy định (văn thư lập sổ theo dõi). Các tài liệu không cần lưu trữ lâu dài (như báo chí, tạp chí văn hóa - văn nghệ…) văn thư - lưu trữ có trách nhiệm quản lý và báo cáo Chánh Văn phòng thực hiện thanh lý hàng năm và nhập kinh phí vào quỹ đời sống của cơ quan.

c) Sổ sách, chứng từ kế toán, sổ kiểm kê tài sản cơ quan được lưu giữ theo quy định tại kế toán cơ quan.

d) Hồ sơ công tác tổ chức cán bộ được lưu giữ tại Chánh Văn phòng.

Điều 20. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng CBCC

1. Tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển, thuyên chuyển, đánh giá, đề bạt, nghỉ chế độ, khen thưởng, kỷ luật,…đối với CBCC phải thực hiện đúng các quy định hiện hành, các văn bản hướng dẫn của các cấp và được tập thể lãnh đạo Ban, phối hợp Chi ủy chi bộ cơ quan bàn bạc dân chủ, có tham khảo ý kiến của Chủ tịch Công đoàn cơ quan. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà lãnh đạo Ban, phối hợp với chi ủy đưa ra lấy ý kiến cán bộ chủ chốt trong Ban và đảng viên trong chi bộ (thực hiện theo Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Trưởng Ban quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. CBCC được bổ nhiệm phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

3. Các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, chuyên viên chính được mời đi giảng bài, nói chuyện thời sự hoặc giúp các địa phương, đơn vị về các lĩnh vực liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của phòng mình, lĩnh vực mình phụ trách phải báo cáo lãnh đạo Ban và được lãnh đạo Ban đồng ý mới thực hiện. Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa cơ quan đi làm việc cho cá nhân.

4. CBCC có bài viết gửi đăng báo, tạp chí (kể cả ở Trung ương, địa phương); các bài viết do các cơ quan, ban ngành đề nghị hoặc yêu cầu Ban Tuyên giáo gửi, đăng, nếu có nội dung liên quan đến bí mật Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương trước khi gửi phải có ý kiến thống nhất của lãnh đạo Ban.

5. CBCC trong cơ quan nghỉ việc riêng từ ½ ngày đến một ngày phải thực hiện các yêu cầu và được phân cấp như sau:

a) Từ Phó Trưởng phòng trở xuống trước khi nghỉ phải báo và được sự đồng ý Trưởng phòng, sau đó Trưởng phòng báo với lãnh đạo Ban phụ trách và Chánh Văn phòng để trừ vào phép hàng năm.

b) Trưởng Phòng trước khi nghỉ phải báo và được sự đồng ý của lãnh đạo Ban phụ trách, sau đó báo cho Chánh Văn phòng để trừ vào phép hàng năm.

c) Các Phó Trưởng Ban trước khi nghỉ phải báo và được sự đồng ý của Trưởng Ban, sau đó báo cho Chánh Văn phòng để trừ vào phép hàng năm.

d) Trưởng Ban trước khi nghỉ phải báo cho Phó Trưởng Ban Thường trực, sau đó Phó Trưởng Ban Thường trực báo cho Chánh Văn phòng để trừ vào phép hàng năm.

6. Tất cả CBCC trong cơ quan nghỉ việc riêng từ hai ngày trở lên phải có đơn xin nghỉ phép và thực hiện theo Thông báo số 12-TB/BTGTU ngày 14/3/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về quy trình nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan”.

7. Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản thực hiện theo Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế.

Điều 21. Đi cơ sở, đi công tác

1. Lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng theo dõi địa bàn, lĩnh vực phân công cần xây dựng kế hoạch, nội dung đi cơ sở (tháng, quý, năm) được lãnh đạo Ban thông qua và đưa vào chương trình công tác hàng tháng. Sau khi đi cơ sở phải báo cáo kết quả bằng văn bản và những đề xuất (nếu có) cho lãnh đạo Ban (thông qua Văn phòng Ban) chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày đi cơ sở về; không thực hiện chế độ báo cáo xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ đi cơ sở và đưa vào kết quả bình xét, phân loại, đánh giá tháng, cuối năm. Đi cơ sở đảm bảo nắm vững tình hình để giúp đỡ cơ sở và tham mưu tốt cho lãnh đạo Ban trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và thực hiện theo Quy định số 42-QĐ/BTGTU ngày 14/3/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về hoạt động của lãnh đạo Ban phụ trách địa bàn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo dõi địa bàn”.

2. CBCC đi công tác trong và ngoài tỉnh theo chương trình kế hoạch hoặc đột xuất được sự đồng ý của lãnh đạo Ban, Văn phòng chuẩn bị phương tiện, giấy công tác, tài chính…và làm thủ tục thanh toán các khoản chi phí sau mỗi chuyến đi công tác theo quy định, không để tồn đọng tiền ứng đi công tác qua tháng sau.

3. Lãnh đạo Ban đi công tác được bố trí xe theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ “về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước”. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trở xuống đi công tác bằng xe công cộng hoặc phương tiện cá nhân và được thanh toán theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, trường hợp do yêu cầu công tác, Trưởng Ban, hoặc Phó Trưởng Ban Thường trực quyết định việc bố trí xe ôtô của cơ quan hoặc thuê dịch vụ xe ôtô Văn phòng triển khai thực hiện.

Điều 22. Nâng bậc lương và chuyển ngạch lương

1. Nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại đối với CBCC thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương đối với CBCC thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

2. Trưởng Ban ký quyết định nâng bậc lương và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCC từ ngạch chuyên viên trở xuống và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với chuyên viên chính và lãnh đạo Ban từ lần thứ hai trở về sau và báo cáo cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy để biết.

3. Nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung lần đầu của ngạch chuyên viên chính và lãnh đạo Ban. Trưởng Ban đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định và trình cấp thẩm quyền quyết định.

4. Nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC đã có thông báo nghỉ hưu thực hiện theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ “về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC”.

5. Nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 37-QĐ/BTGTU ngày 29/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”.

6. Chuyển ngạch lương đối với CBCC. Trưởng Ban đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định và trình cấp thẩm quyền quyết định.

Điều 23. Đào tạo, bồi dưỡng CBCC

1. Hàng năm CBCC đăng ký với Chánh Văn phòng về kế hoạch học tập trong năm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học…Văn phòng tham mưu kế hoạch tập thể lãnh đạo Ban quyết định.

2. Đào tạo, bồi dưỡng CBCC do cơ quan cử đi, được thống nhất trong tập thể lãnh đạo Ban. Trưởng Ban ra quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng, Chánh Văn phòng triển khai thực hiện.

3. Đối với CBCC đào tạo theo Chương trình, Đề án của Trung ương và của tỉnh. Trưởng Ban báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét. CBCC được cử đi học, đào tạo, bồi dưỡng phải báo cáo chương trình, kết quả học tập của mình cho lãnh đạo Ban (qua Chánh Văn phòng) để theo dõi và làm căn cứ bình xét thi đua.

Điều 24. Hợp đồng lao động

Căn cứ yêu cầu, tính chất công việc và chỉ tiêu biên chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Trưởng Ban quyết định hình thức hợp đồng lao động dài hạn hoặc ngắn hạn, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 25. Chấp hành thời gian làm việc và trang phục làm việc

1. CBCC làm việc 08 giờ trong 01 ngày, 05 ngày một tuần, nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn của các cấp thẩm quyền; khi ra khỏi cơ quan trong giờ làm việc phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp trên trực tiếp.

2. Trang phục làm việc gọn gàng, văn minh, lịch sự phù hợp môi trường công tác; thực hiện tốt Nội quy cơ quan và Quyết định số 201-QĐ/BTGTU ngày 21/11/2014 “về việc ban hành chuẩn mực văn hóa CBCC của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”

        Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 26. Đối với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu.

Điều 27. Đối với Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu, đề xuất và báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu kết quả hoạt động cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều 28. Đối với Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai, kiểm tra, giám sát, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng.

Điều 29. Đối với các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể cấp tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tham gia ý kiến vào các hoạt động thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng:

1. Đối với các cơ quan trong khối tư tưởng - văn hóa: Hướng dẫn, định hướng và kiểm tra, giám sát nội dung hoạt động thuộc lĩnh vực xuất bản, báo chí, thông tin, tuyên truyền, tư tưởng - văn hoá, văn nghệ.

2. Đối với các ngành trong khối khoa giáo: Phối hợp, hướng dẫn, định hướng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy trong lĩnh vực khoa giáo.

 Điều 30. Đối với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố

1. Phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, tham gia ý kiến vào các hoạt động thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng của các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc.

2. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố về phương pháp, nội dung, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo.

Điều 31. Mối quan hệ giữa Trưởng Ban với chi ủy chi bộ cơ quan, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và các Ban Chỉ đạo cơ quan lập ra

1. Khi Trưởng Ban triển khai các chủ trương, quyết định hoặc các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, Trưởng Ban bàn bạc, trao đổi với Bí thư chi bộ để chi ủy thảo luận, xây dựng nghị quyết của Chi bộ lãnh đạo thực hiện.

2. Chủ tịch Công đoàn định kỳ báo cáo với Chi ủy về chương trình công tác và kết quả hoạt động để chi ủy chi bộ xem xét, góp ý và phối hợp với lãnh đạo Ban tạo điều kiện Công đoàn phát huy vai trò, chức năng và hoạt động có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

3. Trưởng Ban tham dự các cuộc họp của Chi ủy, chi bộ, của Ban Chấp hành Công đoàn, họp các phòng, cơ quan. Những vấn đề chưa thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân sự của các phòng, chế độ chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với CBCC, giữa Trưởng Ban - Bí thư chi bộ - Chủ tịch Công đoàn, thì ý kiến của Trưởng Ban là ý kiến chỉ đạo, ý kiến quyết định và chịu trách nhiệm về ý kiến chỉ đạo, quyết định của mình đối với tập thể và cấp trên; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chi bộ, Công đoàn, các Ban Chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan.

 4. Trưởng Ban thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lãnh đạo Ban với Chi ủy chi bộ, Công đoàn và các Ban Chỉ đạo do cơ quan lập ra trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị cơ quan do cấp trên giao; đồng thời thực hiện tốt các quy chế, quy định; các chế độ chính sách đối với CBCC và quan tâm giải quyết những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của CBCC, nhằm xây dựng cơ quan vững mạnh.

Điều 32. Quan hệ Trưởng Ban với các Phó Trưởng Ban

 1. Là quan hệ lãnh đạo theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Ban, Trưởng Ban chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người đứng đầu cơ quan.

  2. Trưởng Ban phân công công tác cho các Phó Trưởng Ban. Các Phó Trưởng Ban giúp việc cho Trưởng Ban và thực hiện giải quyết công việc thay Trưởng Ban trong lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc Trưởng Ban ủy quyền, cùng Trưởng Ban điều hành mọi hoạt động của Ban.

Điều 33. Quan hệ lãnh đạo Ban với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên

1. Lãnh đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban thông qua các Trưởng phòng. Khi cần trực tiếp làm việc với các cá nhân trong phòng, các cá nhân có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng phòng.

2. Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động của các phòng chuyên môn, Văn phòng theo lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm về những sai sót, khuyết điểm do nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mình.

Điều 34. Quan hệ giữa các phòng chuyên môn

1. Quan hệ bình đẳng, phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ do lãnh đạo Ban giao. Quá trình phối hợp những ý kiến chưa được thống nhất, ý kiến lãnh đạo Ban là ý kiến quyết định, Văn phòng và các phòng có trách nhiệm thực hiện.

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng nào, phòng đó thực hiện tham mưu cho lãnh đạo Ban phụ trách phòng. Các Trưởng phòng không chuyển công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của phòng mình sang cho phòng khác.

3. Các Trưởng phòng khi giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng khác phải trao đổi với Trưởng phòng đó. Trưởng phòng được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời hoặc báo lại bằng văn bản theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Trường hợp khó khăn vướng mắc không giải quyết được báo cáo trình lãnh đạo Ban phụ trách hoặc Trưởng Ban xem xét, quyết định.

4. Văn phòng có nhiệm vụ kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình ký và phát hành, các phòng chịu trách nhiệm về nội dung và lỗi chính tả của văn bản. Trường hợp văn bản có những vấn đề chưa rõ, Văn phòng chuyển lại cho phòng chức năng chỉnh sửa hoặc xin ý kiến lãnh đạo Ban trước khi phát hành.

5. Đối với việc chung, quan trọng cần tham gia của nhiều phòng, nhiều người, theo yêu cầu của lãnh đạo Ban, Trưởng phòng cử cán bộ tham gia, phát huy tính cộng đồng trách nhiệm với công việc chung.

6. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng trong việc tổ chức thực hiện quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo Ban cho Văn phòng theo đúng quy định.

        Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 35. Quy chế được thống nhất tại cuộc họp cơ quan ngày 30/6/2016; tất cả CBCC trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm thi hành và giám sát thực hiện Quy chế này.

Điều 36. CBCC nếu vi phạm Quy chế này và các nội quy, quy định khác của cơ quan liên quan đến Quy chế này đều được xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

  Điều 37. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp thực tiễn, lãnh đạo Ban sẽ lấy ý kiến tập thể CBCC cơ quan để bổ sung, điều chỉnh vào thời gian thích hợp./.                                

 

---------------------

 

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK