Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý I năm 2016

21.1.2016 - 16:9

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 11/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý I năm 2016; Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:


HƯỚNG DẪN

tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý I năm 2016
-------

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 11/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý I năm 2016; Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” và các ngày lễ, kỷ niệm của quý I/2016, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương nhằm bồi dưỡng và nâng cao lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới nhằm củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Tăng cường sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ cán bộ, đảng viên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 của tỉnh, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Hoạt động tuyên truyền cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; lồng ghép với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tích cực chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tạo không khí phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2016); kỷ niệm 48 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2016) và các hoạt động đón Tết Bính Thân.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và bài học của Đảng ta trong 86 năm qua, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, gắn với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; nhấn mạnh giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941), gắn với tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ.

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, chiến thắng to lớn của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đánh dấu bước ngoặt quan trọng làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, góp phần chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pari, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt và quyết tâm chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng to lớn của quân và dân ta trong Xuân Mậu Thân 1968. Tôn vinh tinh thần chiến đấu anh dũng, sự hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước và của tỉnh Bình Thuận trong chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968.

- Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín, dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội,… Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động, chống Đảng, chống chế độ của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị.

2. Kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2016)

- Tuyên truyền về tầm quan trọng, truyền thống vẻ vang và quá trình phát triển của ngành Y tế trong 61 năm qua; nêu bật vị trí, vai trò nghề thầy thuốc, ý nghĩa Ngày Thầy thuốc Việt Nam; thành tựu phát triển của sự nghiệp Y tế Bình Thuận; tuyên truyền nâng cao lòng tự hào, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, nhân viên ngành Y tế và những nỗ lực của ngành Y trong hoạt động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển của ngành Y tế.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế; biểu dương, tôn vinh các thế hệ thầy thuốc qua các thời kỳ cách mạng; gương tập thể, cá nhân cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế giữ tâm sáng, nêu gương y đức, giới thiệu các mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Lương y như từ mẫu”, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh. Phản ánh các hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân đối với ngành Y tế và cán bộ, nhân viên y tế.

3. Kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2016)

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; vị trí, vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương, nhất là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

- Biểu dương, nhân điển hình gương “người tốt, việc tốt” của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, hoạt động xã hội từ thiện, gương phụ nữ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

4. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển; vai trò, nhiệm vụ và những đóng góp quan trọng của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong các thời kỳ cách mạng.

- Tuyên truyền vai trò lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác thanh niên qua các thời kỳ cách mạng. Công tác giáo dục nâng cao lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng, việc làm và tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nêu gương tập thể, cá nhân đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong các phong trào thi đua đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tùy vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về nội dung, ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm quý I/2016 phù hợp, lồng ghép với việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 của cơ quan, đơn vị lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói giảm nghèo”, “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Chỉ đạo các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tổ chức học tập truyền thống trong đoàn viên, thanh niên; tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân 2016 !

2. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) !

3. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng !

4. Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 !

5. Nhiệt liệt chào mừng 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2016) !

6. Nhiệt liệt chào mừng 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2016) và 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng !

7. Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) !

8. Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

 

Tải văn bản tại đây

Duy Khánh - TGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK