Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hướng dẫn tổ chức phổ biến các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

12.1.2016 - 16:20

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, ngày 29/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tổ chức phổ biến các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện như sau:


HƯỚNG DẪN

tổ chức phổ biến các văn kiện Hội nghị lần thứ 13
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, ngày 29/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tổ chức phổ biến các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm được các nội dung, chủ trương nêu trong Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); từ đó vận dụng triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới chi, đảng bộ và cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu: Nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản nêu trong kết luận của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Các cấp ủy đảng cần xác định nội dung phù hợp để tổ chức phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả; kết hợp giữa nghe giới thiệu với thảo luận; phát huy việc tự học, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu.

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN

1. Nội dung

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào tài liệu gửi kèm Hướng dẫn này phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ việc tổ chức phổ biến những nội dung, chủ trương nêu trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

2. Tài liệu

Sử dụng tài liệu “Nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

3. Thời gian: 01 buổi và hoàn thành trước ngày 12/01/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối trước ngày 14/01/2016./.

 

Tải văn bản tại đây

Duy Khánh - TGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK