Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và việc đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” năm 2016

12.1.2016 - 16:12

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 03/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU, ngày 29/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc bổ sung “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” năm 2016; Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:


KẾ HOẠCH

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
và việc đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” năm 2016

------

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 03/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU, ngày 29/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc bổ sung “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” năm 2016; Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo đảm tính liên tục trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) từ nay đến khi Trung ương có quyết định mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” theo Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU, ngày 12/6/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 23-HD/ĐU, ngày 26/6/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, gắn với nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2016.

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc.

II. NỘI DUNG

A. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Rà soát đưa nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết đại hội Đảng cấp mình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ chính trị năm 2016 để bổ sung vào nội dung sinh hoạt chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016), mừng xuân Bính Thân 2016, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Tiếp tục sinh hoạt chuyên đề năm 2015 và các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị; mỗi kỳ sinh hoạt giới thiệu 01 - 02 gương tiêu biểu, điển hình trong cuốn sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương và “Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2011-2014” do Đảng bộ Tỉnh phát hành. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là những vấn đề bức xúc, những hạn chế, yếu kém kéo dài, những khuyết điểm, yếu kém mới phát sinh… để bàn giải pháp khắc phục.

4. Tùy điều kiện cụ thể, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức trao đổi, tọa đàm về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

5. Chi, đảng bộ trong các trường cao đẳng, trường trung cấp phối hợp với lãnh đạo nhà trường bằng các hình thức phù hợp đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trong trường học.

B. Nội dung đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện”

1. Nội dung “nêu gương” của chi bộ, cơ quan, đơn vị

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng, chống chủ nghĩa cá nhân... trong thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ mình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (chú ý chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm những vấn đề khó khăn, hạn chế, bức xúc để đăng ký).

- Xây dựng môi trường văn hóa, an ninh trật tự, chống tiêu cực; chấp hành nghị quyết, quy định, quyết định, chỉ thị của các cấp và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị (chú ý nêu vấn đề cụ thể, những vấn đề còn hạn chế để đăng ký).

- Thực hiện lối sống văn hóa trong mỗi con người phù hợp với văn hóa Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, quan tâm đến lợi ích thiết thực của nhân dân, của cộng đồng (chú ý những vấn đề còn hạn chế trong lối sống; đăng ký công trình phần việc cụ thể góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân).

2. Nội dung “gương mẫu thực hiện” của người đứng đầu

- Nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cấp mình, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu năm 2016; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao bản lĩnh, chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

- Gương mẫu đi đầu trong thực nguyên tắc, quy chuẩn, quy định nghề nghiệp của các cấp và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; gương mẫu thực hiện những chuẩn mực đạo đức, tác phong sâu sát thực tế, giải quyết bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cấp dưới và quần chúng nhân dân.

- Gương mẫu thực hiện lối sống văn minh, văn hóa, xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch vững mạnh.

3. Đối tượng

Đối tượng đăng ký “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện”: Thực hiện theo Hướng dẫn số 23-HD/ĐU, ngày 26/6/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch này, các chi bộ, đảng bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ (trong báo cáo hàng tháng của chi bộ, đảng bộ) về kết quả triển khai về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối).

- Các chi bộ, đảng bộ sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

- Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các tổ chức cần phát huy tính chủ động sáng tạo, bổ sung nội dung đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” cụ thể, phù hợp để đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

- Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy biết, chỉ đạo./.

 

 

Tải văn bản tại đây

Duy Khánh - Ban TGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK