Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

31.12.2015 - 10:41

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)


* Tiêu đề Nghị quyết:

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng an ninh; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, du lịch, năng lượng.

Mục tiêu chung:

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của bộ máy Nhà nước các cấp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường ; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và vững chắc các mặt của tỉnh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng bình quân 7 - 7,5% năm; trong đó GRDP nhóm ngành: Công nghiệp-xây dựng 9 - 9,5%; dịch vụ tăng 8,2 - 8,7%; nông-lâm-thủy sản tăng 3,3% - 3,8%.

- Bình quân hàng năm, huy động GRDP vào ngân sách (chưa tính các khoản thu trực tiếp từ dầu khí và thuế xuất nhập khẩu) từ 9,5 - 10%; chi đầu tư phát triển từ ngân sách tập trung chiếm 35% tổng chi ngân sách địa phương; thu hút vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP chiếm khoảng 43 - 44%;  giải quyết việc làm 24.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 – 1,2%.

- Bình quân hàng năm có trên 75% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có ít nhất 45% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; phát triển 2.000 đảng viên; 75 - 80% tổ chức Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

Đến năm 2020:

- Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm 31,4 - 31,8%; dịch vụ chiếm 46,6 - 47%; Nông-lâm-thủy sản chiếm 21,4 - 21,8% trong giá trị tăng thêm.

- GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.100 - 3.200 USD

- Sản lượng lương thực đạt 811.000 tấn; sản lượng cao su 65.000 tấn; sản lượng thanh long 750.000 tấn; sản lượng hải sản khai thác 200.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là 380 triệu USD.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,87%; tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đạt 65 - 70% (trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng hoặc chứng chỉ nghề từ 25 - 27 %); tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt trên 40%.

- Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở mức dưới 09%; có 07 bác sỹ và trên 30 giường bệnh trên 1 vạn dân; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; có trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

- Phấn đấu trên 98% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 65% hộ dân xử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ y tế; 93 - 94% chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý; 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43% (nếu tính cả cây công nghiệp và cây lâu năm đạt 55%).

- Có 50% số xã (48 xã) đạt chuẩn nông thôn mới

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ chiếm 1,4% dân số.

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng:

1- Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn cơ cấu lại nền kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, liên kết để thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao, thông tin truyền thông; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện công bằng xã hội, chăm lo tốt đời sống nhân dân.

3- Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng trách thiên tai và chủ động thích nghi với biến đổi khí hậu.

4- Huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ hiện đại.

5- Phát triển kinh tế-xã hội hài hòa giữa các vùng, các địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.

6- Tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

7- Xây dựng nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước các cấp ở địa phương.

8- Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

9- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020:

4 nhiệm vụ trọng tâm:

1- Tập trung xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

2- Triển khai các giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; rà soát bổ sung và ban hành các chính sách để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tập trung phát triển mạnh kinh tế biên, du lịch và năng lượng.

3- Củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

4- Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc về mặt xã hội; xây dựng con người mới có nhân cách, đạo đức, có năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội và ý thức tuân thủ pháp luật.

4 khâu đột phá:

1- Đẩy mạnh cải cách hành chính

2- Xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu

3- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

4- Ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học và công nghệ.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm tận dụng tốt thời cơ, khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển về mọi mặt, tạo thế đi lên vững chắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

                                                                              (Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh)

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK