Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG VÀ LÃNH TỤ | BÁO CÁO CHÍNH TRỊ (KHÓA XII)

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN, GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIII

4.5.2015 - 14:25

    


1. Về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015

Đề nghị cho ý kiến về:

- Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm; nhất là nhận định Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đạt kết quả tích cực và khá toàn diện.

- Đề nghị các địa phương, đơn vị liên hệ với thực tiễn tỉnh nhà xem những đánh giá như vậy đã đúng và phù hợp chưa?

- Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã rút ra ưu điểm, khuyết điểm, những nguyên nhân và 4 bài học kinh nghiệm.

Nêu như vậy đã xác đáng, đầy đủ chưa? cần bổ sung nội dung gì?

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển 5 năm (2015-2020)

2.1- Về mục tiêu chung và các chỉ tiêu chủ yếu

Đề nghị cho ý kiến về:

- Mục tiêu chung trong 5 năm tới: Ra sức xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; phát huy đúng mức dân chủ Xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững với cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; môi trường được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và vững chắc tình hình các mặt của tỉnh.