Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG VÀ LÃNH TỤ | BÁO CÁO CHÍNH TRỊ (KHÓA XII)

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN, GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIII

4.5.2015 - 14:25

    


1. Về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015

Đề nghị cho ý kiến về:

- Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm; nhất là nhận định Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đạt kết quả tích cực và khá toàn diện.

- Đề nghị các địa phương, đơn vị liên hệ với thực tiễn tỉnh nhà xem những đánh giá như vậy đã đúng và phù hợp chưa?

- Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã rút ra ưu điểm, khuyết điểm, những nguyên nhân và 4 bài học kinh nghiệm.

Nêu như vậy đã xác đáng, đầy đủ chưa? cần bổ sung nội dung gì?

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển 5 năm (2015-2020)

2.1- Về mục tiêu chung và các chỉ tiêu chủ yếu

Đề nghị cho ý kiến về:

- Mục tiêu chung trong 5 năm tới: Ra sức xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; phát huy đúng mức dân chủ Xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững với cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; môi trường được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và vững chắc tình hình các mặt của tỉnh.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong 5 năm tới.

Mục tiêu chung và một số chỉ tiêu chủ yếu đã đầy đủ, toàn diện và xác đáng chưa? cần bổ sung, thêm bớt nội dung gì?

2.2- Về định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng

Đề nghị cho ý kiến về:

- Nhiệm vụ, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng và hình thành 3 trung tâm mang tầm Quốc gia: Trung tâm năng lượng, Trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan, Trung tâm du lịch thể thao biển.

- Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hoá - thể dục, thể thao; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; chăm lo tốt đời sống nhân dân.

- Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Nhiệm vụ, giải pháp để huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình quan trọng, thiết yếu; trước hết là các công trình thủy lợi, giao thông,... phấn đấu đến năm 2020: toàn tỉnh căn bản đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; giao thông thuận tiện, thông suốt ...

- Nhiệm vụ, giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, tăng cường liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong vùng để cùng phát triển, từng bước giảm bớt mức độ chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống dân cư giữa các vùng.

- Về tiếp tục thực hiện“Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” và “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp ở địa phương.

- Nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

- Nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Một số định hướng và nhiệm vụ giải pháp phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng như vậy đã đầy đủ, toàn diện và xác đáng chưa? cần bổ sung, thêm bớt nội dung gì?

3. Về 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Đề nghị cho ý kiến về nội dung 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá  cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của tỉnh; trong điều kiện của tỉnh ta như vậy đã phù hợp chưa? cần thêm bớt nội dung nào?.

Đính kèm nội dung Gợi ý thảo luận Báo cáo Chính trị của Tỉnh ủy (khóa XII)

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK