Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2014

20.11.2014 - 11:6

Trong năm 2014, toàn tỉnh đã có 762 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo về lý luận chính trị, đại học và sau đại học, hơn 5.298 lượt cán bộ, công chức được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình bồi dưỡng của Trung ương và địa phương.


       Năm 2014, các kế hoạch, đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đã được tiếp tục triển khai thực hiện như: “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giai đoạn 2010 - 2015”; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Khối vận toàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn, Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho cán bộ, công chức cấp xã; đề án đào tạo 30 tiến sĩ, 70 thạc sĩ ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách của tỉnh (gọi tắt là Đề án 100); Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2013 - 2015; Đề án đào tạo 70 - 100 cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Bám sát các mục tiêu của những kế hoạch, đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2014 đã đạt kết quả cụ thể như sau:

       Công tác đào tạo lý luận chính trị - hành chính: Tỉnh đã cử 20 cán bộ là trưởng phòng và tương đương của các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện đi học cao cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ tập trung) tại Học viện Chính trị Khu vực II (TP. Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị hàng năm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, trong năm, Trường Chính trị tỉnh cũng đã mở 08 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ tập trung và hệ tại chức) niên khóa 2014 – 2015 cho 706 học viên.

       Công tác đào tạo đại học và sau đại học: Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng của tỉnh, năm qua đã có 18 thí sinh được cử đi học Đại học ngành Bác sĩ đa khoa hệ chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, các học viên này sau khi tốt nghiệp sẽ về công tác tại các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, việc đào tạo sau đại học cũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chọn cử cán bộ, công chức đi đào tạo. Theo đó, đã có 16 cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, trong đó có 10 viên chức ngành giáo dục và y tế, 02 công chức và 04 cán bộ khối Đảng, đoàn thể.

       Ngoài ra, đã cử 02 công chức đi đào tạo thạc sĩ (01 ứng viên học chương trình toàn phần ở Australia và 01 ứng viên học chương trình liên kết trong nước) và cử 05 cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh tham gia các đoàn bồi dưỡng ngắn hạn ở các nước Anh, Pháp, Australia. Năm 2014, đã có thêm 02 ứng viên của Đề án 100 hoàn thành khóa học thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh chương trình liên kết trong nước. Có 01 ứng viên là tiến sĩ y khoa đã hoàn thành chương trình học về nước công tác.

       Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (mỗi lớp 05 ngày, học 10 chuyên đề) cho 429 đồng chí là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đồng chí được quy hoạch Tỉnh ủy khóa XIII, quy hoạch cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo (giai đoạn A3) nhằm thực hiện Quy định số 164-QD/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Hội đồng Quốc phòng - an ninh Quân khu 7 mở 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2014 (thời gian học 01 ngày) cho 257 đồng chí là lãnh đạo cấp sở, ngành và tương đương, đã học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh cho đối tượng 2.

        Ngoài các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức được tổ chức tại tỉnh, theo kế hoạch bồi dưỡng đã được tỉnh đăng ký với Trung ương, trong năm nay, tỉnh đã cử 22 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh cấp huyện tham gia các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp tại Hà Nội, các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 1 tại Học viện Quân sự, lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7, Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, đã cử 20 cán bộ học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng (nghiệp vụ Tổ chức- xây dựng đảng, Văn phòng cấp ủy, công tác kiểm tra) và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện khu vực phía Nam.

       Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống được mở cho 1.144 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, UBMTTQVN, Hội Nông dân, HĐND, UBND cấp xã, bí thư, phó bí thư, trưởng, phó công an, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó quân sự, công chức văn phòng - thống kê cấp xã nhằm thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 20/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, kỹ năng xử lý tình huống đối với cán bộ, công chức và một số chức danh không chuyên trách cấp xã giai đoạn 2011 - 2015. Ngoài ra, các đối tượng là cán bộ đang làm công tác Đảng trong trường học, cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quản lý mảng thanh niên và cán bộ làm công tác Đoàn tại các sở, ban, ngành thuộc cấp tỉnh, phòng ban thuộc cấp huyện và cấp xã, cán bộ đang làm công tác tôn giáo và công tác hội người cao tuổi cũng đã được bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn nghiệp vụ tại các lớp chuyên đề với tổng số học viên tham gia là 1.234 người. Bên cạnh đó, theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 của Trường Chính trị tỉnh, đã có 2.192 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp Bồi dưỡng về kỹ năng xây dựng đề án vị trí việc làm cho các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện, bồi dưỡng về quản lý nhà nước chính quyền cơ sở, bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3 gồm các chức danh trưởng phòng và phó trưởng phòng cấp sở và tương đương và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước.

        Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2014 đã được các cấp, các ngành quan tâm, chú ý cả về đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; thực hiện kế hoạch đào tạo gắn với quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ; cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã được đào tạo hoặc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh đang đảm trách, từ đó góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nhà.

      Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc chọn cử cán bộ, công chức đi đào tạo chưa bám sát quy hoạch và tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định; một số cán bộ chưa nhận thức đúng nhiệm vụ học tập để đáp ứng yêu cầu công tác theo chức trách đảm nhận, mà nặng về chuẩn hóa bằng cấp; nhiều cán bộ, công chức trong cùng cơ quan được cử đi học cùng thời gian làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

       Để thực hiện các mục tiêu đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra, trong năm 2015, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số giải pháp là: tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; gắn công tác quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành mình; bám sát quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ của tỉnh để cụ thể hóa tiêu chuẩn cho từng đối tượng cán bộ làm cơ sở chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng./. 

Nguyễn Thị Huyền Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK