Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả công tác Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2014

19.11.2014 - 8:35

Ngày 13/11/2014, Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy họp sơ kết công tác Văn phòng Ban năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. 


Sơ kết công tác Văn phòng năm 2014

       1. Kết quả công tác văn phòng năm 2014

      Trong năm 2014, công chức, nhân viên văn phòng đã đoàn kết tốt, động viên phát huy những thuận lợi, ưu điểm, khắc phục khó khăn, hạn chế đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất đòi hỏi phải thực hiện cấp bách, kịp thời. Tinh thần tự giác, tận tụy, trách nhiệm, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đồng chí lãnh đạo văn phòng và công chức, nhân viên.

       Đạt được những kết quả trên, do có sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Lãnh đạo Ban, trực tiếp là đồng chí Phó Trưởng Ban thường trực, sự hỗ trợ cộng tác của các phòng; nhiệm vụ của mỗi cá nhân được phân công cụ thể; đồng thời với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của từng công chức, nhân viên được nâng lên.

      Tuy nhiên, còn một vài đồng chí có lúc, có việc còn chưa thật sự chủ động đề xuất giải pháp thuộc trách nhiệm, chức năng của mình để nâng cao chất lượng công việc được giao. Chất lượng thông tin tổng hợp, báo cáo có lúc chưa cao; công tác phòng chống lãng phí và lưu trữ nhìn chung chưa thật tốt.

       Tập thể Văn phòng Ban thống nhất có 9/9 đồng chí đạt công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 đồng chí đề nghị lên Trưởng Ban tặng giấy khen và đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan xét công nhận tập thể Văn phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014.

        2. Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2015 để chủ động tham mưu, đề xuất chương trình công tác của Ban và đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đạt chất lượng và hiệu quả.

Nguyễn Thị Vĩnh Thanh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK