Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO KẾT QỦA THI
 
THÔNG BÁO Kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (tự luận) kỳ thi tuyển công chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
 

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (tự luận) kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018, cụ thể như sau:


 

Thông báo Kết quả thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
 

Kết quả thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018


 

THÔNG BÁO kết quả thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018.


 

THÔNG BÁO kết quả thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018.


 

THÔNG BÁO kết quả xét xét thăng hạng viên chức hạng II trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
 

Hội đồng xét thăng hạng viên chức (hạng II) thông báo kết quả xét thăng hạng viên chức (hạng II) năm 2018 đối với viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 


 


Android APK