Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO KẾT QỦA THI
 
THÔNG BÁO kết quả thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018.


 

THÔNG BÁO kết quả thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018.


 

THÔNG BÁO kết quả xét xét thăng hạng viên chức hạng II trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
 

Hội đồng xét thăng hạng viên chức (hạng II) thông báo kết quả xét thăng hạng viên chức (hạng II) năm 2018 đối với viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 


 


Android APK