Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN
 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quý I năm 2018
 

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối lần thứ 13 về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Khối và 05 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, qua theo dõi kết quả thực hiện cho thấy các nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra trong 3 tháng đầu năm 2018 đều được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả, nổi rõ là:


 

Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở - sau hơn 02 năm triển khai thực hiện của các cơ sở đảng trực thuộc.
 

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” (gọi tắt là Đề án), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đảng báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên cơ sở đó tiến hành sơ kết việc thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối.


 

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở
 

Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết 11, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt và bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện.


 


Android APK