Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | GIẤY MỜI HỌP
 
V/v mời họp trực tuyến
 

Thực hiện Công văn số 1003-CV/TU, ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6-Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với thành phần, địa điểm, thời gian cụ thể như sau:


 


Android APK