Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC
 
Phóng sự chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tháng 5/2018
 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu phóng sự chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tháng 5/2018:


 

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị như sau:


 

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
 

Phần thứ nhất

QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”,

TỰ CHUYỂN HÓA’ TRONG NỘI BỘ


 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị như sau:


 

Hàm Thuận Bắc: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân gương mẫu, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
 

Căn cứ Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; căn cứ Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


 

Hàm Thuận Bắc: Quy định về chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức huyện Hàm Thuận Bắc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

 Quy định về chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức huyện Hàm Thuận Bắc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ban hành kèm theo Quyết định số 200- QĐ/HU, ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ):


 

Thông báo tổ chức các lớp học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa (2016-2021) “về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các lớp học tập Chuyên đề toàn khóa (2016-2021) cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các chi bộ, đảng bộ cơ sở cơ quan huyện như sau:


 

Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Thuận Bắc giới thiệu bài giảng chuyên đề của GS.TS Hoàng Chí Bảo-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh, như sau:


 

Nội dung quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban Thường trực- BTG Trung ương
 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Thuận Bắc giới thiệu bài phát biểu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị của BCV Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban Thường trực- BTG Trung ương, như sau:


 

Học tập và làm theo Bác: Một số vấn đề cần quan tâm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
 

Đại hội lần thứ VII Đảng ta đã xác định cùng với Chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta; đến Đại hội X, Đảng ta đã làm rõ khái niệm, nguồn gốc và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị 06-CT/TW triển khai cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


 


Android APK