Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI
 
Công văn số 1472-CV/TU, ngày 16/10/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Thị ủy (vào lúc 9h, ngày 19/10/2018)
 

Ngày 15/10/2018, Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành Giấy mời số 74-GM/TU về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy; vào lúc 15h, ngày 17/10/2018.


 

Giấy mời số 76-GM/TU, ngày 15/10/2018 v/v mời dự Hội nghị trực tuyến “tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
 

Thực hiện Giấy mời số 132-GM/TU, ngày 11/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến “tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Thường trực Thị ủy mời họp với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 75-GM/TU, ngày 15/10/2018 v/v mời dự họp giao ban khối Nội chính 9 tháng và nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2018. (8h, ngày 18/10/2018)
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi họp giao ban khối Nội chính 9 tháng và nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 73-GM/TU, ngày 15/10/2018 v/v mời dự Hội nghị sơ kết 2 năm (2016 - 2017) công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin
 

Thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ Thị uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2016 - 2017) công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 năm (2018 - 2020) với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 74-GM/TU, ngày 15/10/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 72-GM/TU, ngày 09/10/2018 v/v làm việc với tập thể Đảng ủy cơ sở Đồn Biên phòng Phước Lộc
 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi làm việc với tập thể Đảng ủy cơ sở Đồn Biên phòng Phước Lộc nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng còn lại với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 71-GM/TU, ngày 05/10/2018 về việc tham dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10/2018
 

Căn cứ Giấy mời số 127-GM/TU, ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10/2018 với nội dung : “Kết quả cơ bản sau 05 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới” và “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới”. Ban Thường vụ Thị ủy kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 70-GM/TU, ngày 05/10/2018 v/v mời dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tuyên truyền Tài liệu sinh hoạt nội bộ
 

Căn cứ Công văn số 1646-CV/BTGTU, ngày 02/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tuyên truyền Tài liệu sinh hoạt nội bộ về vụ gây rối an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh, Dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng và kết quả tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

(HỎA TỐC MỚI CẬP NHẬT TÀI LIỆU 16 GIỜ) Giấy mời số 69-GM/TU, ngày 05/10/2018 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 18-NQ/TU
 

Căn cứ Giấy mời số 126-GM/TU, ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 18-NQ/TU, ngày 22/9/2008 của Tỉnh ủy (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 68-GM/TU, ngày 02/10/2018, v/v mời họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

(ĐÃ CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI) Giấy mời số 67-GM/TU, ngày 28/9/2018 mời dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (đề nghị các đ/c thường xuyên cập nhật tài liệu)
 

Theo Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1448-CV/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc hoãn họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2018
 

Ngày 24/9/2018, Ban Thường vụ Thị ủy có Giấy mời số 66-GM/TU về việc mời họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2018 vào lúc 8h, ngày 28/9/2018.


 

Công văn số 1447-CV/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ngày 24/9/2018, Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành Giấy mời số 65-GM/TU về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy; vào lúc 8h, ngày 27/9/2018.


 

Giấy mời số 66-GM/TU, ngày 25/9/2018 v/v mời họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 65-GM/TU, ngày 24/9/2018 mời họp Ban Thường vụ Thị ủy (Chú ý cuộc họp dời thời gian, bắt đầu lúc 14h chiều, 27/9/2018)
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 64-GM/TU, ngày 18/9/2018 mời dự hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý III/2018
 

Căn cứ Giấy mời số 112-GM/TU, ngày 18/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý III/2018. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 63-GM/TU, ngày 17/9/2018 v/v làm việc với tập thể lãnh đạo Công an thị xã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng còn lại
 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Công an thị xã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng còn lại với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 62-GM/TU, ngày 17/9/2018 mời họp giao ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã
 

Thực hiện chương trình công tác tháng, Thường trực Thị ủy tổ chức giao ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã với nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 61-GM/TU, ngày 10/9/2018 mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

(ĐÃ CẬP NHẬT TÀI LIỆU) Giấy mời số 60-GM/TU, ngày 07/9/2018 họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với nhân dân xã Tân Hải
 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với nhân dân xã Tân Hải trong việc xây dựng xã nông thôn mới theo Kế hoạch số 131-KH, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

12345678910...

Android APK