Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI
 
Công văn số 1250-CV/TU, ngày 21/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời họp kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình công tác cán bộ
 

Theo chương trình công tác tháng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thị ủy về kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình công tác cán bộ. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1248-CV/TU, ngày 21/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời dự hội nghị sơ kết Chỉ thị 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của BTV Tỉnh ủy, sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU và Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU về phối hợp lực lượng về nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và tuần tra, kiểm soát địa bàn; Kế hoạch số 72-KH/TU về triển khai thực hiện công tác phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài ngày 07/04/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1247-CV/TU, ngày 21/5/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1243-CV/TU, ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời dự Hội nghị sơ kết 02 năm và lễ tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
 

Căn cứ Giấy mời số 10–GM/TU, ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tiếp sơ kết 02 năm và lễ tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường trực Thị ủy thông báo nội dung, thành phần, thời gian dự hội nghị trực tiếp như sau:


 

Công văn số 1238-CV/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời dự hội nghị sơ kết 01 năm Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 07/4/2017 và Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy ( tài liệu mới cập nhật)
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về bảo đảm vệ sinh môi trường và Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1235-CV/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời dự hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác phòng, chống ma túy (ĐÃ CẬP NHẬT TÀI LIỆU 8H30, NGÀY 15/5/2018)
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác phòng, chống ma túy với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1233-CV/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. (TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀO LÚC 15H 50)
 

Căn cứ Giấy mời số 05–GM/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường trực Thị ủy thông báo nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm dự hội nghị trực tuyến như sau:


 

Công văn số 1232, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy v/v mời dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 05/2018
 

Căn cứ Công văn số 1415-CV/TU, ngày 08/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 05/2018.    Thường trực Thị ủy thông báo nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm dự hội nghị trực tuyến như sau:


 

Công văn số 1222-CV/TU, ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời dự hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 và Chương trình hành động số 13-NQ/TU
 

Căn cứ Công văn số 1174-CV/TU, ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy v/v mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa XI) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1210-CV/TU, ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ về việc tổ chức mời họp thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo mở rộng
 

Thường trực Thị ủy tổ chức họp thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo mở rộng với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018)
 

Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018


 

Công văn số 1200-CV/TU, ngày 24/4/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1198-CV/TU, ngày 23/4/2018 về việc giao ban nội chính tháng 4/2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi họp giao ban khối Nội chính tháng 4/2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Thông báo số 10-TB/VPTU, ngày 20/4/2018 của Văn phòng Thị ủy về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017
 

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/VPTU, ngày 12/1/2018 của Văn phòng Thị ủy về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, Văn phòng Thị ủy thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin đối với cấp ủy xã, phường với nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Về việc mời dự Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018 theo Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 03/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy
 

Căn cứ Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Thị uỷ về việc tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp thị xã, giai đoạn 2016 – 2020. Ban Thường vụ Thị ủy trân trọng kính mời:


 

Công văn số 1188-CV/TU, ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc làm việc với Đảng ủy xã Tân Hải
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy chủ trì làm việc với Đảng ủy xã Tân Hải về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/12/2017 của Thị ủy với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:  


 

Công văn số 1186-CV/TU, ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc làm việc với Đảng ủy phường Tân An
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy chủ trì làm việc với Đảng ủy phường Tân An về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/12/2017 của Thị ủy với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Công văn số 1182-CV/TU, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời dự hội nghị trực tuyến phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
 

Căn cứ Giấy mời số 01-GM/BNCTU, ngày 10/4/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thực hiện Kế hoạch số 105-KH/BNCTW, ngày 30/3/2018 của Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn 1179-CV/TU, ngày 10/4/2018 về việc mời làm việc với Đảng ủy xã Tân Tiến về thực hiện nhiệm vụ năm 2017
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy chủ trì làm việc với Đảng ủy xã Tân Tiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/12/2017 của Thị ủy với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Công văn số 1174-CV/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2018) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

12345678910...

Android APK