Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI
 
(ĐÃ CẬP NHẬT TÀI LIỆU 13/12/2018) Giấy mời số 98-GM/TU, ngày 11/12/2018 về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân
 

Căn cứ Giấy mời số 172-GM/TU, ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Thị ủy kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 97-GM/TU, ngày 10/12/2018 mời dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018
 

Căn cứ Công văn số 1734-CV/BTGTU, ngày 07/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức. Ban Thường vụ Thị ủy kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 96-GM/TU, ngày 07/12/2018 về việc tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
 

Thực hiện Công văn số 1353-CV/TU, ngày 05/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Thường vụ Thị ủy mời dự Hội nghị với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 95-GM/TU, ngày 04/12/2018 v/v mời dự hội nghị thông qua kế hoạch tham gia và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2019
 

Căn cứ chương trình làm việc, Thường trực Thị ủy tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch tham gia, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2019 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

(ĐÃ CẬP NHẬT LẠI TÀI LIỆU) Giấy mời số 94-GM/TU, ngày 03/12/2018 về việc mời họp Ban Chấp hành lần thứ 28.
 

Theo Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 05-GM/BDVTU, ngày 03/12/2018 mời dự hội nghị tổng kết công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh
 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phối hợp công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Ban Dân vận Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 93-GM/TU, ngày 03/12/2018 về việc mời họp giao ban khối Nội chính năm 2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi họp giao ban khối Nội chính năm 2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 92-GM/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời làm việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy làm việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 91-GM/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời họp Ban Thường vụ
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn 1523-CV/TU, ngày 26/11/2018 V/v tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trực tuyến cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018
 

Căn cứ  Giấy mời số 162-GM/TU, ngày 22/11/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm
2018; Thường trực Thị ủy mời tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán
bộ  lãnh đạo, quản lý  thị xã năm 2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như
sau:


 

Giấy mời 89-GM/TU, ngày 26/11/2018 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
 

Căn cứ Giấy mời số 159-GM/TU, ngày 21/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:  


 

Giấy mời số 90-GM/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời họp Ban Thường vụ (tài liệu đã được cập nhật )
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 87-GM/TU, ngày 19/11/2018 về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8
 

Căn cứ Giấy mời số 151-GM/TU, ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 – Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 88-GM/TU, ngày 19/11/2018 v/v buổi làm việc chuyên đề nghe báo cáo tình hình khai thác hải sản trái phép của các tàu cá hành nghề giã cào nhám
 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi làm việc chuyên đề nghe báo cáo tình hình khai thác hải sản trái phép của các tàu cá hành nghề giã cào nhám trong thời gian gần đây trên địa bàn thị xã La Gi với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 86-GM/TU, ngày 19/11/2018 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

CÔNG VĂN MỜI TẬP HUẤN
 

CÔNG VĂN MỜI TẬP HUẤN


 

Giấy mời số 85-GM/TU, ngày 12/11/2018 v/v mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 82-GM/TU, ngày 05/11/2018 v/v họp giao ban khối Nội chính tháng 10/2018 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi họp giao ban khối Nội chính tháng 10/2018 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 81-GM/TU, ngày 30/10/2018 v/v mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 79-GM/TU, ngày 29/10/2018 v/v mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

12345678910...

Android APK