Hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI
 
Công văn số 1090-CV/TU, ngày 09/02/2018 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
 

Căn cứ Công văn số 1084-CV/TU, ngày 06/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 06-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường trực Thị thông báo thành phần, thời gian và địa điểm dự hội nghị trực tuyến như sau:


 

Công văn số 1079-CV/TU, ngày 04/02/2018 về việc mời họp nghe công tác triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với nhân dân thị xã La Gi
 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi làm việc để nghe công tác triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với nhân dân thị xã La Gi theo Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 23/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoa XI) với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1078-CV/TU, ngày 04/02/2018 về việc mời dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017
 

Ban Thường vụ Thị ủy La Gi tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 gắn với tổng kết công tác thi đua trong Đảng năm 2017, phát động thi đua năm 2018 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Công văn số 1077-CV/TU, ngày 05/02/2018 về việc mời họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã
 

Theo Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1075-CV/TU, ngày 05/02/2018 về việc giao ban nội chính tháng 01/2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi họp giao ban khối Nội chính tháng 01/2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1076-CV/TU, ngày 05/02/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 86-CV/BDV, ngày 30/01/2018 của Ban Dân vận Thị ủy về việc mời họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo
 

Thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã. Ban Dân vận Thị ủy (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) mời họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1067-CV/TU, ngày 29/01/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy (tài liệu sẽ được cập nhật vào lúc 15h ngày 30/01/2018)
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1061-CV/TU, ngày 23/01/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1054-CV/TU, ngày 22/01/2018 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018
 

Thực hiện Công văn số 1068-CV/TU, ngày 19/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn 1045-CV/TU, ngày 15/01/2018 về việc mời họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp năm 2017
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã năm 2017 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1044-CV/TU, ngày 15/01/2018 về việc giao ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội thị xã quý 1/2018
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 01/2018, Thường trực Thị ủy tổ chức giao ban khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã với nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 


 

Công văn số 1041-CV/TU, ngày 10/01/2018 về việc mời dự hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý IV/2017
 

Căn cứ Công văn số 1095–CV/TU, ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý IV/2017. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1043-CV/TU, ngày 12/01/2017, V/v tham gia lớp tập huấn công tác quản lý, sử dụng Chữ ký số chuyên dùng (CÓ KÈM THEO QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CHỮ KÝ SỐ)
 

 Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 12/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020; Căn cứ Công văn số 804-CV/TU, ngày 14/8/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc đăng ký danh sách cấp phát chứng thư số cho tổ chức, cá nhân. Thường trực Thị ủy thông báo triệu tập các đồng chí về tham gia lớp tập huấn với thành phần và thời gian cụ thể như sau:


 

Công văn số 85-CV/BDV, ngày 09/01/2017 về việc mời dự tổng kết Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ năm 2017
 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của thị xã. Ban Dân vận Thị ủy (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) mời họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1038-CV/TU, ngày 08/01/2017 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017
 

Căn cứ Công văn số 614-CV/BDVTU, ngày 03/01/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy v/v dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm dự hội nghị trực tuyến như sau:


 

Công văn số 117-CV/BTG, ngày 03/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về việc mời dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018
 

Được sự thống nhất của Thường trực Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị uỷ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018 với thành phần, nội dung, thời gian, địa điểm như sau:


 

Công văn số 1029-CV/TU, ngày 29/12/2017 mời họp Ban Thường vụ Thị ủy vào lúc 8 giờ ngày 05/01/2018
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn 1022-CV/TU, ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

(ĐÃ CẬP NHẬT TÀI LIỆU HỌP)Công văn số 1015-CV/TU, ngày 19/12/2017 về việc mời họp để nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với nhân dân thị xã La Gi
 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi làm việc để nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với nhân dân thị xã La Gi theo Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 23/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoa XI) với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

12345678910...

Android APK