Hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2018
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN
 
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2017 - 2022
 

Thực hiện Thông báo số 3555/TB-MTTQ-BĐBP, ngày 19/9/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về kết luận Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tư lệnh BĐBP. Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022 


 

Kế hoạch Tổ chức hội nghị giao ban Cụm các tỉnh miền Đồng Nam bộ năm 2017
 

Thực hiện Kế hoạch số 455/KH-MTTW-BTT ngày 09/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và Công văn số 4395/MTTW-BTT, ngày 14/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc chuẩn bị các nội dung giao ban cụm MTTQ năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Cụm trưởng, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban Cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2017.


 

Kế hoạch thẩm tra lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp xã năm 2017.
 

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành Số 117 /HD-MTTQ-SNN&PTNT, ngày 19/9/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về triển khai thực hiện nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã và công văn số 1548 /MTTQ-BTT, ngày 03/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc đôn đốc triển khai và thẩm định lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng  nông thôn mới 2017. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tiến hành tổ chức thẩm định lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 như sau


 

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2017 - 2020
 

Thực hiện Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (viết tắt là “Đoàn kết sáng tạo”), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020


 

Thông báo Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017 ở khu dân cư cùng với Lãnh đạo tỉnh
 

Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/10/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân công như sau


 

Hướng dẫn Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ 17/10/2017 - 18/11/2017
 

Nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017 và tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở, chương trình ASXH cho hộ nghèo trong tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo” từ 17/10/2017 – 18/11/2017.


 

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017
 

Thực hiện Kế hoạch số 434/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ, ngày 06/9/2017 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Trung ương (gọi tắt là cuộc vận động); Kế hoạch số 172/KH-BCĐCVĐ, ngày 19/6/2017 của Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh về việc triển khai các hoạt động; Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động năm 2017.


 

Hướng dẫn liên ngành triển khai thực hiện nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã
 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT, ngày 24/4/2017 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở NN&PTNT hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.


 

Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017
 

Thực hiện Đề án 04/ĐA-MTTW-BTT, ngày 28/12/2015 và Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Cuộc vận động); nhằm góp phần thực hiện nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017.


 

Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020.
 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  (MTTQ) Việt  Nam tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020.


 

Hướng dẫn chấm điểm thi đua công tác Mặt trận năm 2017.
 

Thực hiện Hướng dẫn số 82/HD-MTTW-BTT, ngày 18/5/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2014 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 27/7/2015; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kế hoạch số 150/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/3/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy giao;

Căn cứ Bản giao ước thi đua số 01/GƯTĐ-MTTQ-BTT, ngày 24/02/2017 của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh về thực hiện công tác Mặt trận năm 2017 đã được ký kết giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và chấm điểm thi đua công tác Mặt trận năm 2017 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.


 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
 

Thực hiện Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW, ngày 19/01/2017 và Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện.  


 

Kế hoạch khảo sát công tác quản lý chất thải y tế ở một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội; Thông báo số 167/TB-MTTQ-BTT ngày 13/3/2017 và Kế hoạch số 180/KH-MTTQ-BTT ngày 02/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giám sát Sở Y tế Bình Thuận trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Để phục vụ cho hoạt động giám sát nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát công tác quản lý chất thải y tế ở một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh.


 

Kế hoạch giám sát Sở Y tế Bình Thuận trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội; Công văn số 526-CV/TU ngày 23/12/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2017 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Thông báo số 167/TB-MTTQ-BTT ngày 13/3/2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc giám sát năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát Sở Y tế Bình Thuận trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


 

Chương trình phối hợp số 80/CTPH-MTTQ-TCTV giữa MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về triển khai, tổ chức thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 2017 – 2019
 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Hướng dẫn số 77/HD-MTTW-BTT, ngày 20/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tỉnh tổ chức lễ ký kết và ban hành Chương trình phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017-2019.


 

Hướng dẫn số 110/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
 

Tiếp tục tăng cường việc củng cố, kiện toàn về tổ chức, nhân sự để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, nhiệm kỳ 2017 - 2019.


 

Kế hoạch triển khai công tác vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2017
 

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh góp phần giúp đỡ hộ nghèo về xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện công tác an sinh xã hội. Ngày 12/4/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác vận động, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" các cấp năm 2017.


 

Quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ Vì người nghèo sửa đổi năm 2016
 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" thay thế Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ - MTTW ngày 25/4/2011 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.


 

Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Thuận năm 2017
 

Thực hiện Hướng dẫn số 68/HD-MTTW-BTT ngày 22/02/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017; HướngChương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 2017, ngày 08/3/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn số 99/HD-MTTQ-BTT hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:


 

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Tỉnh ủy giao 2017
 

Ngày 02/3/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 150/KH-MTTQ-BTT về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Nội dung cụ thể như sau:


 

12

Android APK