Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN
 
Phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


 

Hướng dẫn triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2018
 

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018  với chủ đề “ Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.


 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020.
 

Thực hiện  Quyết định số 1703/QĐ-MTTW-BTT, ngày 25/10/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung  ương MTTQ Việt Nam về phê duyệt Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 01/138), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án như sau: 


 

Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2018.
 

Thực hiện Kế hoạch số 489/KH-MTTW-BTT ngày 28/02/2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2018.


 

Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.
 

Thực hiện Hướng dẫn số 101/HD-MTTW-BTT ngày 02/02/2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018; Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2018.


 

GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018
 

Thực hiện Quyết định số 867-QĐ/TU, ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2018 được thông qua ngày 17/01/2018 tại Hội nghị lần thứ chín, Khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hưởng ứng phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018. Ngày 12/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Giao ước thi đua giữa MTTQ các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện công tác Mặt trận năm 2018.


 

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách tư pháp năm 2018.
 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 26/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác cải cách tư pháp năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền công tác cải cách tư pháp năm 2018 trong hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp


 

Hướng dẫn nội dung trọng tâm công tác phong trào năm 2018
 

Căn cứ chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn số 102/HD-MTTW-BTT, ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn trọng tâm công tác phong trào năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam hướng dẫn công tác phong trào năm 2018. 


 

Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp triển khai hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
 

Thực hiện Kế hoạch số 482/KH-MTTW-BTT ngày 30/01/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề: “An toàn giao thông cho trẻ em” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”; Kế hoạch số 18/KH-BATGT, ngày 19/1/2018 của Ban an toàn giao thông tỉnh về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018.


 

Kế hoạch phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII)
 

Nhằm thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:


 

Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Thuận năm 2018.
 

Thực hiện Hướng dẫn số 101/HD-MTTW-BTT ngày 02/02/2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018; Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh năm 2018. 


 

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2017 - 2022
 

Thực hiện Thông báo số 3555/TB-MTTQ-BĐBP, ngày 19/9/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về kết luận Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tư lệnh BĐBP. Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022 


 

Kế hoạch Tổ chức hội nghị giao ban Cụm các tỉnh miền Đồng Nam bộ năm 2017
 

Thực hiện Kế hoạch số 455/KH-MTTW-BTT ngày 09/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và Công văn số 4395/MTTW-BTT, ngày 14/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc chuẩn bị các nội dung giao ban cụm MTTQ năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Cụm trưởng, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban Cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2017.


 

Kế hoạch thẩm tra lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp xã năm 2017.
 

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành Số 117 /HD-MTTQ-SNN&PTNT, ngày 19/9/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về triển khai thực hiện nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã và công văn số 1548 /MTTQ-BTT, ngày 03/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc đôn đốc triển khai và thẩm định lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng  nông thôn mới 2017. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tiến hành tổ chức thẩm định lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 như sau


 

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2017 - 2020
 

Thực hiện Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (viết tắt là “Đoàn kết sáng tạo”), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020


 

Thông báo Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017 ở khu dân cư cùng với Lãnh đạo tỉnh
 

Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/10/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân công như sau


 

Hướng dẫn Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ 17/10/2017 - 18/11/2017
 

Nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017 và tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở, chương trình ASXH cho hộ nghèo trong tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo” từ 17/10/2017 – 18/11/2017.


 

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017
 

Thực hiện Kế hoạch số 434/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ, ngày 06/9/2017 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Trung ương (gọi tắt là cuộc vận động); Kế hoạch số 172/KH-BCĐCVĐ, ngày 19/6/2017 của Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh về việc triển khai các hoạt động; Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động năm 2017.


 

Hướng dẫn liên ngành triển khai thực hiện nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã
 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT, ngày 24/4/2017 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở NN&PTNT hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.


 

Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017
 

Thực hiện Đề án 04/ĐA-MTTW-BTT, ngày 28/12/2015 và Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Cuộc vận động); nhằm góp phần thực hiện nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017.


 

12

Android APK