Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | LỊCH CÔNG TÁC
 
Lịch công tác tháng 02 năm 2019
 

Lịch công tác tháng 02 năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh


 

Lịch công tác tháng 10 năm 2018
 

Lịch công tác tháng 10 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh


 

Lịch công tác tháng 8 năm 2018
 

Lịch công tác tháng 8 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận.


 

Lịch công tác tháng 7 năm 2018
 

Lịch công tác tháng 7 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh


 

Lịch công tác tháng 6.2018
 

Lịch công tác tháng 6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh


 

Lịch công tác tháng 4 năm 2018.
 

Lịch công tác tháng 4 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


 

Lịch công tác tháng 02 năm 2018.
 

Lịch công tác tháng 02 năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


 

Lịch công tác tháng 01 năm 2018.
 

Lịch công tác tháng 01 năm 2018.


 

Lịch công tác tháng 12 năm 2017
 

Lịch công tác tháng 12 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


 

Lịch công tác tháng 11/2017
 

Lịch công tác tháng 11 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận.


 

Lịch công tác tháng 10
 

Lịch công tác tháng 10


 

Lịch công tác tháng 9 năm 2017
 

Lịch công tác tháng 9 năm 2017.


 

Lịch Công tác tháng 8/2017
 

Lịch Công tác tháng 8/2017


 

Lịch công tác tháng 7 năm 2017
 

Lịch công tác tháng 7 năm 2017


 

Lịch công tác tháng 4 năm 2017
 

Lịch công tác tháng 4 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh


 

Chương trình công tác tháng 3/2017
 

Lịch công tác tháng 3/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


 

Lich Công tác tháng 01 năm 2017
 

Lich công tác của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tháng 01 năm 2017


 

Lịch công tác tháng 11 năm 2016
 

Lịch  công tác tháng 11 năm 2016


 

Lịch công tác tháng 9/2016
 

Lịch Công tác tháng 9/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


 

Lịch công tác tháng 8/2016
 

Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin lịch công tác tháng 8/2016 của Ban Thường trực


 

12

Android APK