Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 
Chương trình công tác tháng 01/2019
 

         


 

Chương trình công tác tháng 12/2018
 

                


 

Chương trình công tác tháng 11/2018
 

         


 

Chương trình công tác tháng 10/2018
 

       


 

Chương trình công tác tháng 9/2018
 

           


 

Chương trình công tác tháng 8/2018
 

    


 

Chương trình công tác tháng 7/2018
 

    


 

Chương trình công tác tháng 6/2018
 

    


 

Chương trình công tác tháng 5/2018
 

    


 

Chương trình công tác tháng 02/2018
 

Chương trình công tác tháng 02/2018


 

Chương trình công tác tháng 01/2018
 

                    


 

Chương trình công tác tháng 12/2017
 

Chương trình công tác tháng 12/2017


 

Chương trình công tác tháng 11/2017
 

Chương trình công tác tháng 11/2017.


 

Chương trình công tác tháng 10/2017
 

         


 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 6


 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 3 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 3 năm 2017


 

12

Android APK