Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | GIẤY MỜI HỌP
 
Mời dự làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau tiếp xúc cử tri. 08 giờ 30, ngày 22/01/2018.
 

Thường trực Huyện uỷ có buổi làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau tiếp xúc cử tri.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 22/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

4- Giao UBMTTQVN huyện phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần và thời gian./-


 

Mời dự hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy. 14 giờ, ngày 26/01/2018.
 

Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

* Ở huyện:

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện và Đội trưởng Đội điều tra về Hình sự - Kinh tế - Ma túy và môi trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan: Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Tân Thắng.

* Ở xã, thị trấn:

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an các xã, thị trấn (nhờ đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn mời giúp).

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 26/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

4- Giao UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo tại hội nghị.

Kính mời các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian./-


 

Mời dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý IV/2017. lúc 08 giờ ngày 15/01/2018.
 

Thực hiện Công văn số 1059-CV/TU, ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý IV/2017.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Tập thể Thường trực Huyện ủy;

- Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;

- Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ ngày 15/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy (phòng họp trực tuyến).

Kính mời các đồng chí dự hội nghị đúng thành phần và thời gian./-


 

Mời họp giao ban các Thường trực. lúc 08 giờ, ngày 16/01/2018.
 

Thường trực Huyện uỷ tổ chức họp giao ban các Thường trực đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017; triển khai nhiệm vụ tháng 01/2018.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 16/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần và thời gian./-


 

Mời dự hội ý Thường trực Huyện ủy. lúc 14 giờ, ngày 16/01/2018.
 

Thường trực Huyện ủy mời dự hội ý cho ý kiến một số nội dung:

(1)- Nhu cầu mua sắm tài sản các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy năm 2018;

(2)- Hồ sơ thiết kế thi công sửa chữa Hội trường và các phòng họp, phòng khách UBND huyện;

(3)- Các nội dung UBND huyện trình.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Nội dung (1) mời thêm: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Nội dung (2), (3): Giao UBND huyện mời.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 16/01/2018. Cụ thể như sau:

- Từ 14 giờ - 14 giờ 20: Nội dung (1)

- Từ 14 giờ 20 - 17 giờ: Nội dung (2, 3)

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự./-

 


 

Mời dự đối thoại với nhân dân xã Tân Hà. 08 giờ, ngày 18/01/2018.
 

Thường trực Huyện ủy tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện năm 2017, tại xã Tân Hà.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

* Ở huyện:

- Đồng chí Nguyễn Hữu Ba - TUV, Bí thư Huyện ủy;

- Đồng chí Văn Quý Ngọc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;

- Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Ban Quản lý Công trình công cộng; Phòng Y tế; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND&UBND huyện.

* Ở xã Tân Hà:

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã;

- Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, đại biểu HĐND, Trưởng ban điều hành, Ban công tác Mặt trận các thôn và nhân dân xã. (nhờ Thường trực Đảng ủy xã mời giúp và chỉ đạo thông báo rộng rãi trên phương tiện Đài Truyền thanh của xã)

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 18/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Tân Hà.

4- Giao Đảng ủy xã Tân Hà tổng hợp ý kiến của nhân dân, đồng thời thông báo trên Đài truyền thanh của xã chuẩn bị hội trường, trang trí, âm thanh (03 micrô), ánh sáng, nước uống phục vụ buổi đối thoại.

- Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử lực lượng trực bảo vệ đảm bảo an toàn trong suốt buổi đối thoại.

Kính mời các đồng chí dự làm việc đúng thành phần và thời gian./-


 

Mời dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017. 08 giờ, ngày 10/01/2018.
 

Thực hiện Công văn số 614-CV/BDVTU, ngày 03/01/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Đồng chí Nguyễn Hữu Ba - TUV, Bí thư Huyện ủy;

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Lãnh đạo và Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Quân sự huyện;

- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận các xã, thị trấn.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 10/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy (phòng họp trực tuyến).

Kính mời các đồng chí dự hội nghị đúng thành phần, thời gian./-


 

Mời dự hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW" của Bộ Chính trị "về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm".
 

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị "về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm".

1- Thành phần dự hội nghị, kính mời:

- Các đồng chí Huyện ủy viên (khóa X);

- Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy;

- Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện (là đảng viên);

- Các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy;

- Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở;

- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở;

- Các đồng chí Chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy (là đảng viên).

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 12/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

4- Tài liệu hội nghị: Gửi kèm công văn này, đề nghị các đồng chí in và mang theo dự hội nghị.

Kính mời các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian./-


 

Mời họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện, lúc 08 giờ, ngày 03/01/2018.
 

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện nghe đánh giá tình hình công tác tôn giáo năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy phụ trách công tác tôn giáo huyện;

- Đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các xã, thị trấn.

2-Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 03/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện uỷ.

4- Giao Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc.


 

Mời dự quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
 

Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14, ngày 18/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

1- Thành phần dự hội nghị, kính mời:

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện;

- Tập thể lãnh đạo và chuyên viên tham mưu công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Dân vận Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên&Môi trường, Phòng Lao động TB&XH huyện;

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đồn Biên phòng Tân Thắng;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham mưu công tác tín ngưỡng, tôn giáo: Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Nội vụ huyện; Phòng Văn hóa Thông tin huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 02/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện uỷ. 


 

Mời dự hội ý Thường trực Huyện ủy. 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 04/12/2017.
 

Thường trực Huyện ủy mời dự hội ý cho ý kiến một số nội dung (do UBND huyện trình).

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan. (nhờ Ủy ban nhân dân huyện mời).

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 04/12/2017.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự./-


 

Mời làm việc với các xã nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 17.01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 05/12/2017.
 

Thường trực Huyện uỷ có buổi làm việc với các xã nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số.

1- Thành phần dự làm việc, kính mời:

* Cấp huyện:

- Đồng chí Nguyễn Hữu Ba - TUV, Bí thư Huyện ủy;

- Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;

- Đồng chí Nguyễn Xuân Chánh - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy;

- Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- Đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy Công an, Quân sự huyện;

- Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Tân Thắng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

* Cấp xã:

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã Tân Hà, Tân Thắng, Tân Xuân, Sông Phan, Tân Đức;

- Đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn: Suối Máu (Tân Hà), Tân Quang (Sông Phan), Phò Trì (Tân Thắng), Láng Gòn 1, Láng Gòn 2 (Tân Xuân), thôn 3 (Tân Đức). (nhờ đồng chí Bí thư Đảng ủy xã mời giúp)

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 05/12/2017.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện uỷ.

4- Giao Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp.

Kính mời các đồng chí dự làm việc đúng thành phần và thời gian./-


 

Mời làm việc các xã, thị trấn về công tác giám sát phản biện theo QĐ 217, 218. 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 06/12/2017.
 

Thường trực Huyện uỷ có buổi làm việc các xã, thị trấn về công tác giám sát phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

1- Thành phần dự hội nghị, kính mời:

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện;

- Đồng chí Nguyễn Xuân Chánh - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

- Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

- Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy;

- Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn. (nhờ đồng chí Bí thư Đảng ủy mời giúp).

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 06/12/2017.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

4- Giao Ban Dân vận Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp.

Kính mời các đồng chí dự làm việc đúng thành phần và thời gian./-

 


 

Mời làm việc với UBND huyện và phòng, ban, ngành liên quan.01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 08/12/2017.
 

Thường trực Huyện ủy có buổi làm việc với UBND huyện và phòng, ban, ngành liên quan về chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2018.

1- Thành phần dự làm việc, kính mời:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Đồng chí Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

- Đồng chí Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện;

- Đồng chí Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện;

- Đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;

- Đồng chí Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 08/12/2017.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

4- Giao đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo tại buổi làm việc.

Kính mời các đồng chí dự làm việc đúng thành phần và thời gian./-


 

Mời làm việc với Thường trực Huyện ủy Xuân Lộc
 

Thường trực Huyện ủy có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Xuân Lộc về công tác phối hợp giữa các địa bàn giáp ranh.

1- Thành phần dự làm việc, kính mời:

- Đồng chí Nguyễn Hữu Ba - TUV, Bí thư Huyện ủy;

- Đồng chí Văn Quý Ngọc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;

- Đồng chí Trưởng Công an huyện;

- Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy Hàm Tân;

- Đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Đức (nhờ đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tân Đức mời giúp).

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 08/12/2017.

3- Địa điểm: Tại Huyện ủy Xuân Lộc.

- Đề nghị các đồng chí ở huyện có mặt tại Huyện ủy lúc 13 giờ; các đồng chí ở xã Tân Đức có mặt tại xã lúc 13 giờ 15 phút để xe đưa đi dự làm việc.

- Giao UBND huyện bố trí xe phục vụ công tác./-


 

Mời dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện. 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ, ngày 28/11/2017.
 

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện nghe đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2017.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.

2-Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ, ngày 28/11/2017.

3- Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

4- Giao Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung họp.

Đề nghị các đồng chí sắp xếp, tham dự đầy đủ./-


 

Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (khóa X). 01 buổi, Bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 01/12/2017.
 

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (khóa X) đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; thực hiện chất vấn trong Đảng.

1- Thành phần dự Hội nghị, kính mời:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X);

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (khóa X);

- Đồng chí Trần Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ.

2- Thời gian: 01 buổi, Bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 01/12/2017.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

Kính mời các đồng chí sắp xếp dự hội nghị./-


 

Mời dự giao ban 4 Thường trực. 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 01/12/2017.
 

Thường trực Huyện uỷ tổ chức họp giao ban các Thường trực đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11; triển khai nhiệm vụ tháng 12/2017.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 01/12/2017.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần và thời gian./-


 

Mời dự đối thoại với nhân dân xã Tân Phúc. 14 giờ, ngày 30/11/2017.
 

Thường trực Huyện ủy tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện năm 2017, tại xã Tân Phúc.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

Ở huyện:

- Đồng chí Nguyễn Hữu Ba - TUV, Bí thư Huyện ủy;

- Đồng chí Văn Quý Ngọc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;

- Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Ban Quản lý Công trình công cộng; Phòng Y tế; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Ở xã:

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Tân Phúc;

- Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, đại biểu HĐND, Trưởng ban điều hành, Ban công tác Mặt trận các thôn và nhân dân xã. (nhờ Thường trực Đảng ủy xã mời giúp và chỉ đạo thông báo rộng rãi trên phương tiện Đài Truyền thanh của xã)

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 30/11/2017.

3- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Tân Phúc.

4- Giao Đảng ủy xã Tân Phúc tổng hợp ý kiến của nhân dân, đồng thời thông báo trên Đài truyền thanh của xã chuẩn bị hội trường, trang trí, âm thanh (03 micrô), ánh sáng, nước uống phục vụ buổi đối thoại.

- Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử lực lượng trực bảo vệ đảm bảo an toàn trong suốt buổi đối thoại.

Kính mời các đồng chí dự làm việc đúng thành phần và thời gian./-


 

Mời dự hội ý Thường trực Huyện ủy. 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 27/11/2017.
 

Thường trực Huyện ủy mời dự hội ý cho ý kiến một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XI; Tờ trình về việc xin chủ trương xuất bản Bản tin "Hàm Tân Xuân Mậu Tuất - 2018".

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan. (nhờ Ủy ban nhân dân huyện mời).

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 27/11/2017.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự./-

 


 

12345678

Android APK