Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC | LỊCH CÔNG TÁC TỈNH UỶ
 
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô và phòng chống cháy ở các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung.


 

Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 theo Kết luận số 444-KL/TU, ngày 29/11/2017 của Tỉnh uỷ.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 theo Kết luận số 444-KL/TU, ngày 29/11/2017 của Tỉnh uỷ.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).


 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 444-KL/TU, ngày 29/11/2017 của Tỉnh uỷ. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 444-KL/TU, ngày 29/11/2017 của Tỉnh uỷ.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ, phòng chống hạn; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Đẩy mạnh thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 193-KL/TU, ngày 30/11/2016 và Kết luận số 210-KL/TU, ngày 23/12/2016 của Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018.

- Tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản, nhất là những công trình trọng điểm, bức xúc.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIII) về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2017 và tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. 


 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 370-KL/TU của Tỉnh uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017;

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi;

- Chỉ đạo khai giảng năm học 2017 - 2018.


 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 370-KL/TU của Tỉnh uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2017 - 2018.


 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tiếp tục tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm nghiêm túc, tuyệt đối an toàn, đúng quy định; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2016 - 2017.

- Lãnh đạo tốt kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) gắn với Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn tỉnh năm 2017.


 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2017 và tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão, lũ; phòng, chống biển xâm thực và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

- Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 - 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018.


 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 theo Kết luận số 281-KL/TU, ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, không để nhân dân thiếu nước sinh hoạt; công tác phòng, chống biển xâm thực; cháy rừng mùa khô và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).


 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017;

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô;

- Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2017 và buổi làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ.


 

Chương trình công tác tháng 3 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Kết luận số 193-KL/TU, ngày 30/11/2016 và Kết luận số 210-KL/TU, ngày 23/12/2016 của Tỉnh uỷ.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).


 

Chương trình công tác tháng 2 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm năm 2017 theo Kết luận số 193-KL/TU, ngày 30/11/2016 và Kết luận số 210-KL/TU, ngày 23/12/2016 của Tỉnh uỷ; Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).


 

Chương trình công tác tháng 1 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 193-KL/TU, ngày 30/11/2016 của Tỉnh uỷ.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2016.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2016
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ, phòng chống hạn; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2016.


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Đẩy mạnh thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 theo Kết luận số 02-KL/TU, ngày 20/11/2015 của Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017.

- Tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản, nhất là những công trình trọng điểm, bức xúc.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIII) về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2016 và tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ; khắc phục hậu quả tình hình khô hạn, thiếu nước sinh hoạt năm 2017; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật  nuôi.


 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2016
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 179-KL/TU, ngày 04/7/2016  của Tỉnh uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2016; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo khai giảng năm học 2016 - 2017.


 

123

Android APK