Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC | TIN MỚI NHẤT

Chương trình công tác tháng 4 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô và phòng chống cháy ở các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung.


LỊCH CÔNG TÁC TỈNH UỶ

Chương trình công tác tháng 4 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô và phòng chống cháy ở các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung.Android APK