Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | LỊCH CÔNG TÁC
 
Chương trình công tác tháng 01 và đầu tháng 02 năm 2019
 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2019 theo Kết luận số 204, 205-KL/HU, ngày 14/12/2018 của Huyện ủy (khóa X).

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2019.

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ.

- Chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn phát sinh tội phạm; bảo đảm giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết; phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

II. HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

* Lần thứ hai:

- Cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2018.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III. HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 23, thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:

1. Thông qua Quy chế làm việc (bổ sung, sửa đổi) của Huyện ủy (khóa X).

2. Lấy phiếu tín nhiệm.

3. Đánh giá, phân loại Đảng bộ huyện năm 2018.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Tập trung lãnh đạo công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 gắn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2018.

- Lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn phát sinh tội phạm, tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, xung điệi, vi phạm vùng biển nước ngoài; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ theo Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).

II. HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe và cho ý kiến:

- Dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

- Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai:

- Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

- Tiếp tục rà soát thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III. HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 22, thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:

1. Kết luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (kèm theo Tờ trình số 50-TTr/HU, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Báo cáo số 525/BC-UBND, ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện).

2. Dự thảo Báo cáo và dự thảo Kết luận của Huyện ủy về đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4. Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo Huyện ủy về công tác cán bộ.

5. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị (nếu có).

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 theo Kết luận số 203-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

- Lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm vùng biển nước ngoài; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ theo Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).

II. HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe và cho ý kiến:

- Cho ý kiến việc triển khai Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe và cho ý kiến:

- Về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (kèm theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện); dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019; đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; phương án phân bổ ngân sách năm 2019.

- Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2018; về nội dung gợi ý kiểm điểm sâu năm 2018.

- Rà soát thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ theo Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 theo Kết luận số 203-KL/HU, ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

- Lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm vùng biển nước ngoài; công tác trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; phòng, chống dịch bệnh.

II. HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Cho ý kiến việc triển khai Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai,

- Cho ý kiến việc triển khai Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII). Chỉ đạo khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện từ nay đến năm 2020 theo Kết luận số 202-KL/HU, ngày 15/8/2018 của Huyện ủy (khóa X).

- Lãnh đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. 

- Tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài; trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trên biển. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh.

II- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Công tác cán bộ.

2. Dự thảo Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh lần thứ 3); các dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức - Nội vụ huyện, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện, Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện, Cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

3. Về tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

* Lần thứ hai, công tác cán bộ.

* Lần thứ ba, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận; công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2018.

2. Tiếp tục cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

3. Phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

* Lần thứ 20, công tác cán bộ.

* Lần thứ 21:

1. Công tác cán bộ

2. Thông qua các dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các Kế hoạch của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII).

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 theo các Kết luận số 199, 200-KL/HU, ngày 20/6/2018 của Huyện ủy (khóa X).

- Tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài; trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trên biển.

- Chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2018 - 2019. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Một số vấn đề do Ủy ban nhân dân huyện trình.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 theo Kết luận số 199 và 200-KL/HU, ngày 20/6/2018 của Huyện ủy (khóa X).

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đợt I - phong trào công tác thi đua yêu nước năm 2018; triển khai nhiệm vụ thi đua từ nay đến cuối năm 2018.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường lãnh đạo công tác trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh. 

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.                      

2. Nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ chuẩn bị đầu tư nâng cấp sân vườn Huyện ủy.                             

3. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Tập trung lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Lãnh đạo tổ chức kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tập trung chỉ đạo vụ cá Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy, nổ; cứu nạn, cứu hộ trên biển; phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Rà soát quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của huyện, xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 (giai đoạn A2).

2. Dự thảo (lần 2) Báo cáo đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Nghe báo cáo và cho ý kiến nội dung, nhân sự Đại hội Hội nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

2. Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

3. Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 18, thảo luận và quyết định về:

1. Kết luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

2. Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

3. Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

4. Quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của huyện, xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 (giai đoạn A2).

5. Thực hiện công tác chất vấn trong Đảng (nếu có).

6. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM


 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018 theo Kết luận số 113, 114-KL/HU, ngày 11/12/2017 của Huyện ủy (khóa X).

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2018.

- Chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh môi trường; bảo đảm giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết; chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2017.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017; triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đợt I - phong trào công tác thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ thi đua từ nay đến cuối năm 2017.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) gắn với Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn huyện năm 2017.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường lãnh đạo công tác trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác trồng rừng, trồng cây phân tán; làm vệ sinh môi trường và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh phát sinh. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II theo Kết luận số 72-KL/HU, ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác trồng rừng, trồng cây phân tán; làm vệ sinh môi trường và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh phát sinh. 

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).


 


Android APK