Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2018
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU
 
Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh
 

Trong những năm qua, được học tập, nghiên cứu, quán triệt, tiếp thu đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cho bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân càng nhận thức sâu sắc hơn về những gương sáng đạo đức của Bác Hồ kính yêu - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã đi xa nhưng đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.


 

Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quý: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội - Một năm nhìn lại
 

Năm 2017, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cưụ chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp; đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB). Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, các tổ chức Hội CCB trong huyện tích cực triển khai thực hiện có kết quả phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, bảo vệ ANTQ... lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương trong năm; nhất là kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 06/12/2017); 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017 và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017), đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Phú Quý (15/12/1977 - 15/12/2017)...


 

Phú Quý thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 cơ bản đạt mục tiêu đề ra và quyết tâm sẵn sàng cho năm 2018
 

Trong năm 2017, tuy còn khó khăn; song, với sự chủ động, cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện


 

Phú Quý ghi nhận kết quả 04 năm (2013 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn khu phố, thôn (bản)
 

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương, nói chung cả hệ thống chính trị trong huyện đã nghiêm túc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, cụ hể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn khu phố, thôn (bản); nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua trên địa bàn thôn; đồng thời, Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU, ngày 08/7/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) cũng được quán triệt, triển khai sâu kỹ để các địa phương cơ sở nắm rõ về nội dung tiêu chí chấm điểm thi đua; phương pháp, quy trình xét, bình chọn; hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng... làm căn cứ áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện. 


 

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý những chặng đường phát triển
 

Trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Phú Quý (15/12/1977 - 15/12/2017), các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đang hướng về những giây phú thiêng liêng, ôn lại lịch sử hào hùng, nhắc lại những thăng trầm của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong suốt chặng đường đã qua. 40 năm đã qua, bên cạnh những khó khăn, thách thức, Đảng bộ huyện đã có những thành tựu vượt bậc, đời sống nhân dân đã nâng lên một cách mạnh mẽ, từng bước thu hẹp khoảng cách với nhiều địa phương trong đất liền để tạo động lực và khí thế mới trong những năm cuối thập niên 20 thế kỷ 21. Trong sự chuyển mình vươn lên đó, có Văn phòng cấp ủy.


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thi đua nước rút lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017) và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 đã đề ra; triển khai công tác đánh giá, nhận xét, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Quan tâm đúng mức công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển và phòng, chống dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 25/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Kế hoạch số số 118-KH/HU, ngày 02/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Phương án bố trí mặt bằng tổng thể công trình sân vườn Huyện ủy.

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Về nội dung gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân phục vụ công tác đánh giá, nhận xét, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017.

3. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

*Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm 2017

- Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 (kèm theo Báo cáo số 172/BC-UBND, ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân huyện).

- Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

2. Kết quả kiểm tra 04 năm (2014 - 2017) thực hiện các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo Kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 12/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

3. Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy (khóa X) thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

4. Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh).

5. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ thuộc các loại hình tổ chức Đảng.

6. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

*Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Một số vấn đề về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017).

2. Kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 15, thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:

1. Kế hoạch của Huyện ủy (khóa X) thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

2. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh).

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị.

4. Công tác cán bộ.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Phú Quý các cấp hội Phụ nữ trong huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
 

Trong những năm qua, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình hành động cách mạng do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh phát động, triển khai; các cấp hội phụ nữ huyện đảo Phú Quý đã tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện có kết quả thiết thực Cuộc vận động “Xây dựng giai đình 5 không, 3 sạch”; qua đó, góp phần xây dựng gia bình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, xây dựng môi trường đời sống  văn hóa xã hội trong sạch, lành mạnh, đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/5/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


 

Kỷ niệm 72 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
 

Cách đây 72 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.


 

Phú Quý Định hướng phát triển du lịch đến năm 2020
 

Năm năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) đạt một số kết quả, thúc đẩy các hoạt động du lịch của huyện có bước chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch phát triển du lịch được quan tâm thực hiện; kết cấu hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, lễ hội được tổ chức nhiều hơn, chất lượng ngày càng nâng lên; công tác quản lý nhà nước về du lịch có nhiều cố gắng; việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ du lịch được quan tâm; các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch từng bước hình thành và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tạo thêm thu nhập cho một số lao động tại địa phương.


 

Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận
 

Ngày 26/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU về triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (mang tên Giải Cờ đỏ); theo đó, Giải sẽ được tổ chức hàng năm, từ năm 2017 đến năm 2020; với chủ đề và nội dung, như sau: 


 

Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta trước lúc đi xa đã để lại cho dân tộc Việt Nam một “gia tài” to lớn, đó chính là hệ thống tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng, trong đó có phong cách ứng xử. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là hệ thống hành vi ứng xử xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, thể hiện tầm vóc trí tuệ cùng tình cảm sâu sắc của Người, trong đó, nổi bật là tính nhất quán về mục tiêu, nguyên tắc ứng xử. Tính nhất quán về mục tiêu, nguyên tắc ứng xử trong phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh có nguồn cội từ lịch sử tư tưởng và thực tiễn của dân tộc, mang dấu ấn thời đại và phẩm chất cá nhân cùng với quá trình tự rèn luyện, học hỏi vươn lên không ngừng của Người. Đó là sự kết hợp hài hoà giữa văn hoá ứng xử phương Đông, phương Tây, mà hạt nhân là mục đích vì nhân dân, dân tộc mình và nhân loại tiến bộ.


 

Một số giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác xây dựng đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề then chốt, sống còn có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại, phát triển của Đảng. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống là nguyên nhân dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm chăm lo công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.


 

Những vấn đề cần quan tâm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
 

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” . Một trong những yêu cầu lớn đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đồng thời với việc triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cần tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm về cán bộ và công tác cán bộ nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân. 


 

Huyện đảo Phú Quý Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020
 

Được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, cùng với sự cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân, những năm qua, công tác huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt một số kết quả quan trọng như: Hệ thống đường giao thông nông thôn, công trình y tế, giáo dục, kè chống xâm thực bờ biển, điện,… ngày càng được quan tâm đầu tư, phục vụ nhu cầu phát triển và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong 5 năm (2011 - 2015), toàn huyện thu hút đầu tư toàn xã hội khoảng 949 tỷ đồng, tăng 1,74 lần so với 5 năm trước; trong đó, ngân sách nhà nước 585,6 tỷ đồng, chiếm 61,7% vốn đầu tư toàn xã hội. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu của huyện được đầu tư nhiều hơn; khu vực trung tâm hành chính huyện và 03 xã đã được đầu tư hoàn chỉnh; nhiều dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy tốt hiệu quả, từng bước thực hiện các tiêu chí phát triển đô thị loại IV, thúc đẩy kinh tế  - xã hội phát triển, cải thiện rõ bộ mặt xã hội của huyện và được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. 


 

Phú Quý triển khai ứng dụng, khoa học và công nghệ
 

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng và đoàn thể nhân dân các cấp trong huyện đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và cụ thể hóa triển khai, thực hiện sát hợp tình hình địa phương Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 14-NQ/TU, ngày 08/01/2013 của Tỉnh ủy (khóa XII), Kế hoạch số 3774/KH-UBND, ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


 

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Phú Quý
 

    Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp trong huyện đã kịp thời tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa, phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và các văn bản chỉ đạo, triển khai của tỉnh, của huyện “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; trong quá trình triển khai thực hiện luôn chú trọng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và việc tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác khuyến học, khuyến tài tại các đơn vị, địa phương, cơ sở. 


 

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ thước đo chất lượng chính trị vũ trang địa phương
 

Phú Quý có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc và là hậu cứ vững chắc cho Trường Sa. Vì vậy, công tác quốc phòng - quân sự là một trong những nhiệm vụ trọng yếu được địa phương tập trung thực hiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, nổi bật là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu của trên giao.


 

Văn phòng Huyện ủy tổ chức tập huấn công nghệ thông tin năm 2016
 

Vưa qua, Văn phòng Huyện ủy Phú Quý phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức mở lớp tập huấn công nghệ thông tin năm 2016. Tham dự có trên 35 cán bộ, công chức của các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện.


 

Ký: Xuân sang trên đất Phú
 

Trong cái lạnh se buốt và gió rít thẳng vào đảo nhỏ giữa muôn trùng sóng vỗ, Phú Quý vẫn hiên ngang, kiêu hãnh và ấm nồng để chào đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 với khí thế phẩn khởi.


 

12

Android APK