Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU
 
Kỷ niệm 73 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (06/01/1946 - 06/01/2019) Dấu ấn lịch sử cách mạng dân tộc
 

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 06/01/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta.


 

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2019
 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa ban hành văn bản triển khai định hướng tuyên truyền trong tháng 01/2019; theo đó, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị, địa phương trong huyện quan tâm chỉ đạo tuyên truyền theo những nội dung trọng tâm, như sau: 


 

Quy định mới về thi tuyển công chức
 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.


 

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm Ngày “Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019”
 

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện; sáng ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm Ngày “Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019”, tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Chủ trì Hội nghị đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Kiên - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện, đại diện đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận các xã, Ban điều hành các thôn.


 

Hội Người cao tuổi huyện Phú Quý tổ chức tập huấn công tác hội năm 2018
 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 42-KHPH/HNCT - TTBDCT huyện Phú Quý tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội cơ sở năm 2018.


 

Phú Quý triển khai thực hiện tốt đợt sinh hoạt, tuyên truyền cao điểm góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện
 

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện với các hình thức phù hợp, chủ động tổ chức thực hiện tốt đợt sinh hoạt, tuyên truyền cao điểm trong tháng 7/2018 theo Kế hoạch số 163-KH/HU, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 126-KH/BTGTU, ngày 20/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian tới.


 

Vài trao đổi về việc dạy và học lý luận chính trị chất lượng, hiệu quả
 

Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, có nêu rõ: Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


 

Đẩy mạnh học tập, quán triệt, thức hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
 

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thông qua 03 nghị quyết quan trọng: (1) Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; (2) Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.


 

KỈ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIÊT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2018)
 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đoàn kết một lòng, anh dũng chiến đấu chống quân xâm lược, quyết tâm giành lại độc lập, tự do, kiên quyết bảo vệ chính quyền nhân dân còn non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng.


 

Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả quan trọng
 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) và các nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được quan tâm đúng mức. 


 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục chuyển biến tiến bộ
 

6 tháng đầu năm, toàn huyện có 1.399 chiếc, tăng 07 chiếc  so với cùng kỳ, trong đó thuyền công suất 90CV trở lên có 515 chiếc, tăng 17 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Thu hút hơn 13 nghìn lượt du khách đến tham quan, du lịch.


 

Phú Quý tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền
 

Trong năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước ở địa phương tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả khá quan trọng; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận từng bước được nâng lên; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm chuyển biến tích cực; phương thức hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương tiếp tục được đổi mới theo hướng vì nhân dân, chăm lo cho nhân dân, đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Các cấp chính quyền tập trung quán triệt đầy đủ, sâu kỹ các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) với quan điểm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, trong đó “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”; qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Các cấp ủy Đảng trong cơ quan Nhà nước ở địa phương tăng cường lãnh đạo công tác dân vận; thực hiện tốt công tác dân vận từ khâu đề xuất chủ trương, chính sách cho đến câu tổ chức thực hiện, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; hết sức chú ý công tác dân vận thực hiện các công trình, dự án có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân để nhân dân biết, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, giải quyết những phát sinh, vướng mắt, bức xúc trong nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Rà soát quy chế phối hợp giữa UBND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong huyện, nhằm tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp trong thực hiện quy chế. Triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Phú Quý; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; rèn luyện kỹ năng, phong cách làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.


 

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận tháng 4 năm 2018
 

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng 3.610 tấn, lũy kế từ đầu năm đạt trên gần 6500 tấn, đạt 21,27% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xuất lồng cá nuôi trong lồng bè đến nay đạt hơn 27 tấn. 


 

ĐẢNG BỘ XÃ LONG HẢI qua 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Ngay sau khi tiếp thu, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Long Hải đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện. Qua 02 năm triển khai, thực hiện; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là:


 

Kinh tế - xã hội những tháng đầu năm có nhiều khởi sắc
 

Năng lực tàu thuyền tăng 05 chiếc so với tháng trước. Sản lượng khai thác hải sản đạt 180 tấn. Sản lượng xuất lồng cá nuôi trong lồng bè được 05 tấn. Số lượt hành khách vận chuyển đạt hơn 10.500 lượt người, tăng 11,9% so với tháng trước. Tổng thu ngân sách lũy kế thu đạt 4,9 tỷ đồng, đạt 24,41% dự toán tỉnh giao, đạt 22,71% dự toán huyện giao.


 

Phú Quý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết năm 2018
 

Để chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Chỉ thị (số 21-CT/HU, ngày 12/01/2018) về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; theo đó, yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, hội quần chúng và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau


 

Huyện Phú Quý thực hiện tốt công tác dân vận.
 

Trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Quý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện, cùng với chính quyền địa phương đã từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, nêu gương điển hình “dân vận khéo”. . .  góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện.


 

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với chính quyền địa phương huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận tổ chức Chương trình Xuân chiến sĩ năm 2018.
 

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với huyện đảo Phú Quý tổ chức Chương trình Xuân chiến sỹ năm 2018, dự kiến chương trình hoạt động từ ngày 30/01/2018 đến ngày 01/02/2018, gồm các hoạt động sôi nổi và thiết thực như:


 

ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ QUÝ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN
 

Xác định bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng; Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Chỉ thị số 60-CT/TU, ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên và Công văn số 211-CV/TU, ngày 06/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới.


 

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ LÀ QUỐC NẠN
 

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là quốc nạn, đã trở thành vấn đề chung của toàn xã hội, nên việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng đã được xác định thành mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.


 

123

Android APK