Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 07-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII)

Chiều ngày 09/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 07-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) và Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


GIỚI THIỆU

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ thước đo chất lượng chính trị vũ trang địa phương

Phú Quý có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc và là hậu cứ vững chắc cho Trường Sa. Vì vậy, công tác quốc phòng - quân sự là một trong những nhiệm vụ trọng yếu được địa phương tập trung thực hiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, nổi bật là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu của trên giao.

TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 07-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII)

Chiều ngày 09/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 07-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) và Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.Android APK