Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC
 
Chương trình công tác tháng 1/2019
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo Kế luận số 426-KL/HU ngày 17/12/2018 của Huyện ủy ngay từ đầu năm 2019.

- Tiếp tục chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2018; kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm vệ sinh an toàn thức phẩm.


 

Chương trình công tác tháng 12/2018
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo rà soát, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 8- Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

- Chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2018.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.


 

Chương trình công tác tháng 11/2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 416-KL/HU ngày 17/10/2018 của Huyện ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; thực hiện Thông báo số 596-TB/HU ngày 31/10/2018 kết luận của Thường trực Huyện ủy giao ban cuối tháng 10/2018.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

- Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Lãnh đạo chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 8- Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 1, nghe và cho ý kiến:

1- Đánh giá, xếp loại Đảng bộ xã Vĩnh Hảo năm 2018.

2- Các dự thảo Quy định, Quy chế về công tác cán bộ.

3- Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình và công tác tôn giáo năm 2018.

4- Kế hoạch xây dựng, quản lý và phát huy cốt cán đặc thù trên địa bàn huyện.

5- Công tác cán bộ.

6- Công tác đảng viên.

III- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2, nghe và cho ý kiến:

1- Đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị Phan Rí Cửa đến năm 2025.

2- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020 của huyện Tuy Phong.

IV- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2, nghe và cho ý kiến về rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020- 2025.

V- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 4, nghe và cho ý kiến:

1- Định hướng công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2019.

2- Nội dung gợi ý kiểm điểm sâu các tập thể, cá nhân năm 2018.

3- Công tác cán bộ.

4- Công tác đảng viên.

VI- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 34 thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.


 

Chương trình công tác tháng 10/2018
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận của Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018;

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân;

- Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).


 

Chương trình công tác tháng 9/2018
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 400-KL/HU ngày 16/7/2018 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

- Tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ, hạn hán; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo khai giảng năm học mới 2018- 2019.


 

Chương trình công tác tháng 8/2018
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 400-KL/HU ngày 16/7/2018 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2018- 2019.


 

Chương trình công tác tháng 7/2018
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; phòng chống bão, lũ, biển xâm thực và dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

- Chuẩn bị tốt cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2018- 2019.

- Lãnh đạo tốt kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.


 

Chương trình công tác tháng 6/2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018 và tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, bão, lũ; phòng, chống biển xâm thực và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.


 

Chương trình công tác tháng 5/2018
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 theo Kết luận số 340-KL/HU ngày 02/4/2018 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, cháy rừng mùa khô; phòng, chống cháy ở các khu dân cư tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 13/3/2018 của Huyện ủy (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong năm 2018.


 

Chương trình công tác tháng 4/2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 theo Kết luận số 340-KL/HU ngày 02/4/2018 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 13/3/2018 của Huyện ủy (khóa VIII) thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng mùa khô; phòng, chống cháy ở các khu dân cư tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.


 

Chương trình công tác tháng 3/2018
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 theo Kết luận số 327-KL/HU ngày 15/12/2017 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng mùa khô; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).


 

Chương trình công tác tháng 02/2018
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 327-KL/HU ngày 15/12/2017 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân; thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn huyện.


 

Chương trình công tác tháng 01/2018
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 327-KL/HU ngày 15/12/2017 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân; tập trung mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.


 

Chương trình công tác tháng 12/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.


 

Chương trình công tác tháng 11/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đẩy mạnh thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 201-KL/HU ngày 16/12/2016 của Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, tập trung quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017, nhất là tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ giảm hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện năm 2018.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).


 

Chương trình công tác tháng 10/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Triển khai thực hiện Kết luận của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2017 và tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

- Chỉ đạo công tác phòng, chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.


 

Chương trình công tác tháng 09/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 277-KL/HU ngày 28/6/2017 của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.

- Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bảo lũ; dịch bệnh trên người;

- Chỉ đạo khai giảng năm học 2017- 2018.


 

Chương trình công tác tháng 08/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 277-KL/HU ngày 28/6/2017 của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cay trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2017- 2018.


 

Chương trình công tác tháng 07/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 277-KL/HU ngày 28/6/2017 của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người.

- Chuẩn bị tốt cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2017- 2018.

- Lãnh đạo tốt kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017).


 

Chương trình công tác tháng 06/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng đầu năm 2017 và tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão lũ; phòng, chống biển xâm thực và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 4- Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.

- Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2016- 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017- 2018.


 

12

Android APK