Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018
 

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. 


 

Đức Linh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
 

     Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.


 

Đức Linh - Ban hành Chỉ thị lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019
 

Để lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
 

Đức Linh - Chỉ thị triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình thuận về việc triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 

Đức Linh - Chương trình làm việc toàn khóa 2010 - 2015
 

Thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình làm việc toàn khóa 2010-2015.
 

Đức Linh- Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động huyện giai đoạn 2011-2015
 

Thực hiện Kế hoạch 4792/KH-UBND, ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. UBND huyện Đức Linh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện như sau:
 

Đức Linh - Xây dựng chương trình tiếp tục đổi mới, củng cố, phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2011-2015.
 

Thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 31, ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành Chương trình tiếp tục đổi mới, củng cố, phát triển hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và Chương trình hành động số 17-NQ/HU của Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.
 

Đức Linh - Ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện
 

Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn huyện Đức Linh từng bước được chú trọng, triển khai có hiệu quả. Các hoạt động đầu tư, xây dựng dần đi vào nề nếp, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng cơ bản chấp hành đúng pháp luật, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế và bước đầu tạo được mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện.
 

Huyện uỷ Đức Linh - Chương trình công tác tháng 12/2011
 

Chương trình công tác tháng 12/2011
 

ĐỨC LINH - Quyết định ban hành quy định việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng
 

Ngày 29/11/201, đồng chí Phùng Hữu Cư- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã ký Quyết định số 159- QĐ/HU về việc ban hành quy định việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng. Quyết định này này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.
 

ĐỨC LINH - Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của huyện
 

Ngày 15/11/2011, Ban Thường vụ Huyện ủy ký Quy đinh về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của huyện
 

Đức Linh - Chỉ thị về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Linh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017
 

Ngày 09/11/2011, Ban Thường vụ huyện ủy Đức Linh ban hành chỉ thị số 16-CT/HU về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Linh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017
 

Đức Linh triển khai thực hiện Thông báo số 27-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư TW Đảng (khoá IX) về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới.
 

Qua 5 năm triển khai thực hiện, nhìn chung các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã có nhiều nỗ lực trong quán triệt, triển khai thực hiện khá nghiêm túc, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS.
 

Đức Linh triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (nhiệm kỳ 2015-2020)
 

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 18/7/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:
 

Đức Linh triển khai kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý năm 2011
 

Thực hiện Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức; Quyết định số 359-QĐ/TU, ngày 29/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành nội dung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 31/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý năm 2011 như sau:
 

ĐỨC LINH - Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Huyện ủy
 

Ngày 06/10/2011, đồng chí Phó bí thư Huyện ủy Phùng Hữu Cư đã ký Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công các của Văn phòng Huyện ủy
 

ĐỨC LINH - Chỉ thỉ của Huyện ủy về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; nghe và xem Đài Truyền thanh - Truyền hình của huyện
 

Ngày 07/10/2011, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU về việc về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; nghe và xem Đài Truyền thanh - Truyền hình của huyện
 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Huyện uỷ
 

Ngày 06/10/2011, đồng chí Phùng Hữu Cư - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã ký Quyết định số 142-QĐ/HU về việc ban hành Quy định chức năng,nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Huyện ủy
 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Huyện uỷ
 

Ngày 06/10/2011, đồng chí Phùng Hữu Cư - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy ký quyết định số 143-QĐ/HU về việc ban hành Quy định chức năng,nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Huyện ủy
 

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, các mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
 

Ngày 06/10/2011, đồng chí Phùng Hữu Cư - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã ký Quyết định số 144-QD/HU về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, các mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 

12

Android APK