Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU
 
Đức Linh: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các thôn dân tộc thiểu số
 

     Huyện Đức Linh có 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung ở 3 xã Trà Tân, Đức Tín và Mê Pu; hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đều tập trung chỉ đạo tổ chức của mình ở cơ sở cần đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. 


 

Đức Linh: Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố bước đầu phát huy hiệu quả hoạt động
 

     Thực hiện Thông báo số 93-TB/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nhân rộng mô hình Ban Tuyên giáo - Dân vận trên địa bàn toàn tỉnh kể từ năm 2017 và Hướng dẫn liên tịch số 32-HDLT/TG-TC-DV, ngày 22/3/2017 của Ban Tuyên giáo - Ban Tổ chức - Ban Dân vận Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Linh đã ban hành Công văn số 220-CV/BTGHU, ngày 12/4/2017 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã, trong đó đã triển khai mô hình Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố.


 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận ở huyện Đức Linh
 

     Những năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện luôn chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận chính trị, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.


 

Đức Linh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
 

     Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Huyện ủy Đức Linh đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 04/9/2013 để triển khai thực hiện; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện. Qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến rõ nét về thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận trong cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thường xuyên gắn bó, tiếp xúc với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nhân dân tin tưởng bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị về các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền; từ đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.


 

Đức Linh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
 

     Chiều ngày 1/6/2018, huyện Đức Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Đa Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Lê Văn Toàn - Uỷ viên Thường vụ trực Đảng, Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Hoàng Hộ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo đảng ủy, UBND, Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện. 


 

Đức Linh: Kết quả qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
 

     Công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Từ năm 2014 đến nay đã tổ chức được 578 lớp học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp với sự tham gia của 59.814 lượt cán bộ, đảng viên; mở 167 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 17.869 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên; các cơ sở đảng tổ chức quán triệt học tập chuyên đề trong các năm về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho tổng số hơn 20.000 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Công tác truyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn của quê hương, đất nước được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tạo được không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân.


 

Đức Linh - Kết quả, tiến độ, lộ trình thực hiện Kế hoạch số 82 của Tỉnh ủy (khóa XIII)
 

     Ngày 28/02/2018, Huyện ủy Đức Linh đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/HU thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.


 

Đức Linh: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
 

     Sáng nay 30/5/2018, Huyện ủy Đức Linh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày 07/8/2013 của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng chí Lê Văn Toàn - Ủy viên Thường vụ trực Đảng, chủ trì Hội nghị.


 

Đức Linh mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở năm 2018
 

     Sáng ngày 15/5/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn ngiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở.


 

Đức Linh: Sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

     Sáng ngày 11/5/2018, Huyện ủy Đức Linh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2016-2018). Đồng thời, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 

Đức Linh - Kết quả đánh giá cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2017
 

     Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kết luận nhận xét, đánh giá 85 đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; có 80/85 đồng chí được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 94%.


 

ĐỨC LINH MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “HỘI NHẬP QUỐC TẾ” NĂM 2018
 

     Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng Chuyên đề "Hội nhập quốc tế"; sáng ngày 24/4/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Chuyên đề “Hội nhập quốc tế” năm 2018. Dự tại Lễ khai giảng có đồng chí Phạm Ngọc Kha - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và hơn 100 đồng chí học viên là cán bộ, đảng viên của 32 chi, đảng bộ trong toàn huyện.


 

ĐỨC LINH MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG THỜI KỲ MỚI” NĂM 2018
 

     Thực hiện chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018, sáng ngày 11/4/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” năm 2018. Dự và phát biểu tại Lễ khai giảng có  đồng chí Mai Thương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và hơn 100 các đồng chí học viên là cán bộ, đảng viên của 27 chi, đảng bộ trong toàn huyện.


 

Đức Linh: sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới
 

     Ngày 5/4/2018, huyện Đức Linh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2012-2017) thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 05/10/2012 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Đa Trung - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Huý – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên; lãnh đạo các Ban của Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, hội, đoàn thể của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.


 

Đức linh - mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I, năm 2018
 

     Sáng ngày 3/4/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I, năm 2018. Dự lễ khai giảng có các đồng chí là lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cùng gần 100 học viên của 22 tổ chức cơ sở đảng trong huyện.


 

ĐỨC LINH MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM” NĂM 2018
 

     Sáng ngày 26/03/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” năm 2018. Dự Lễ khai giảng có  đại diện lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các đồng chí học viên là cán bộ, đảng viên của 25 chi, đảng bộ trong toàn huyện.


 

Đức Linh: tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công nhận xã Đa Kai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
 

     Tối ngày 20/3/2018, huyện Đức Linh long trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho xã Đa Kai. Đến dự có ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Huỳnh Đa Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Húy - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện và đông đảo bà con nhân dân xã Đa Kai. 


 

Đức Linh – mở lớp quán triệt Chuyên đề năm 2018 các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết trung ương 6 (khóa XII) và thông tin thời sự quý I/2018
 

       Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTGHU, ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2018: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và thông tin thời sự Quý I/2018; chiều  ngày 23/3/2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho 125 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của 9 chi, đảng bộ cơ sở gồm: Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kho bạc, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thi hành án và Chi bộ văn phòng đăng ký đất đai.


 

Đức Linh: tổ chức lễ công bố xã Đức Tín đạt chuẩn nông thôn mới
 

     Ngày 16/3/2018, huyện Đức Linh tổ chức lễ công bố và trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho xã Đức Tín. Đây là xã thứ 7 của huyện được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới.


 

ĐỨC LINH - MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018
 

     Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh mở lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018. Tham dự Lễ khai giảng lớp học có các đồng chí là lãnh đạo các Ban xây dựng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cùng gần 60 học viên là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 15 chi, đảng bộ trực thuộc.


 

12345678910...

Android APK