Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện mở Hội nghị quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và Thông tin thời sự quý III/2018

     Thực hiện Kế hoạch số 261-KH/BTGHU, ngày 20/9/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và Thông tin thời sự quý III/2018; ngày 5/10/2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị quán triệt cho 133/139 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của 10 chi, đảng bộ cơ sở, gồm: Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thi hành án và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.


GIỚI THIỆU

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện mở Hội nghị quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và Thông tin thời sự quý III/2018

     Thực hiện Kế hoạch số 261-KH/BTGHU, ngày 20/9/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và Thông tin thời sự quý III/2018; ngày 5/10/2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị quán triệt cho 133/139 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của 10 chi, đảng bộ cơ sở, gồm: Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thi hành án và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh - Kết quả phát triển đảng viên mới 9 tháng đầu năm 2018

     Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảm bảo tính kế thừa của Đảng. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra kế hoạch phát triển 160 đồng chí trong năm 2018, đồng thời chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh công tác triển đảng viên mới.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Android APK