Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2018
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | LỊCH CÔNG TÁC
 
Chương trình công tác tháng 9 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2018


 

Chương trình công tác tháng 8/2018
 

Chương trình công tác tháng 8/2018


 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2018


 

Chương trình công tác tháng 6/2018
 

Chương trình công tác tháng 6/2018


 

Chương trình công tác tháng 5/2018
 

Chương trình công tác tháng 5/2018


 

chương trình công tác tháng 4 năm 2018
 

chương trình công tác tháng 4 năm 2018


 

chương trình công tác tháng 3 năm 2018
 

chương trình công tác tháng 3 năm 2018


 

chương trình công tác tháng 02 năm 2018
 

chương trình công tác tháng 02 năm 2018


 

chương trình công tác tháng 12 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017


 

chương trình công tác tháng 11 năm 2017
 

chương trình công tác tháng 11 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 4/2017
 

Chương trình công tác tháng 4/2017


 

Chương trình công tác tháng 3 năm 1017
 

Chương trình công tác tháng 3 năm 1017


 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2017


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2016


 

12

Android APK