Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN MỚI NHẤT

Bắc Bình: Hội nghị góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Công văn số 1353-CV/TU, ngày 05/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ; sáng ngày 11/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý vào nội dung dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự có các đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện, Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, phòng, ban cấp huyện; Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.


TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Hội nghị góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Công văn số 1353-CV/TU, ngày 05/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ; sáng ngày 11/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý vào nội dung dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự có các đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện, Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, phòng, ban cấp huyện; Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.Android APK