Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | LỊCH CÔNG TÁC
 
Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2019:


 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2019
 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2019:


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 3 năm 2018:


 

Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018
 

Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy  năm 2018:

 


 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017:


 

123

Android APK