Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | LỊCH CÔNG TÁC
 
Chương trình công tác tháng 01 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018:


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 (điều chỉnh, bổ sung từ ngày 13 đến ngày 24/4/2017)
 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 (điều chỉnh, bổ sung từ ngày 13 đến ngày 24/4/2017):


 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 3 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 3 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 (Điều chỉnh, bổ sung)
 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 (Điều chỉnh, bổ sung):


 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2017
 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2017:


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2016:


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016:


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016:


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016:


 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2016:


 

12

Android APK