Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Thông báo về giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại năm 2018
 

Thông báo về giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại năm 2018


 

Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch 108-KH/TU
 

Căn cứ Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 31/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ “về tuyên truyền Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 108-KH/TU) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị khối tuyên truyền huyện triển khai thực hiện một số công việc, như sau:


 

Góp ý cho Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận
 

Ngày 29/10/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1684-CV/BTGTU, đề nghị lấy ý kiến góp ý cho bản thảo “Biên niên lịch sử Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận, tập I (giai đoạn 1930 -1954)”.


 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gởi các đồng chí Chương trình 51 và 52 của Tỉnh ủy (khóa XIII)
 

Nội dung 2 Chương trình 51 và 52 của Tỉnh ủy (khóa XIII):


 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi các đồng chí 02 nghị quyết số 26 và 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
 

Nội dung:


 

Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9/1945 và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
 

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công (19/8/1945 - 19/8/2018), ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) và kỷ niệm 130 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).


 

V/v gửi tài liệu tuyên truyền
 

Thực hiện Công văn số 1487-CV/BTGTU, ngày 19/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi đến các đồng chí tài liệu "về Luật An ninh mạng và Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc" để nghiên cứu, chỉ đạo các chi bộ phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, góp phần tham gia đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch.


 

Lấy ý kiến góp ý về Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI
 

Để phát huy trí tuệ của các cấp, các ngành trong quá trình quyết định một số nội dung công việc của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, cụ thể như sau:


 

Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
 

Thực hiện Công văn số 1433-CV/BTGTU, ngày 22/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi đến các cấp uỷ cơ sở, Mặt trận, đoàn thể huyện và các cơ quan khối tuyên truyền huyện Đề cương“Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai để chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.


 

Phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
 

Vừa qua tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến (ngày 18/5/2018) đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở đã nghe Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


 

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)
 

I- Hoàn cảnh ra đời.

Sau chiến thắng quân Nam Hán năm 938, ông Ngô Quyền xưng Vương, xây dựng triều đình riêng, đóng đô tại Cổ Loa, chấm dứt ách đô hộ hơn 1000 năm của giặc phương Bắc, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ cho dân tộc.


 

Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Công an huyện và Ban Dân vận Huyện ủy
 

Thực hiện Kế hoạch số 328/KH-CAT-PX15, ngày 07/02/2018 của Công an Tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy “về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018”; Công an huyện và Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:


 

Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
 

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 218-QĐ/UBKTTU, ngày 26/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng,


 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động 41 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về “Công tác dân số trong tình hình mới”
 

Căn cứ Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 26/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới” và tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:


 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động 40 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
 

Căn cứ Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:


 

V/v trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
 

Thực hiện Công văn số 1452-CV/UBKTTU, ngày 07/3/2018 về trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đồng thời, để có thêm tư liệu phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và trả lời các câu hỏi công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trên mục “Hỏi và đáp” của Tạp chí kiểm tra theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


 

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018
 

Thực hiện Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU, ngày 09/2/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:


 

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
 

Căn cứ Hướng dẫn số 53, ngày 09/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn nội dung tuyên truyền như sau:


 

V/v tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền CTHĐ 40, 41, 43 và Kế hoạch số 82 của Tỉnh ủy (khóa XIII)
 

Căn cứ Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU, ngày 09/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền Chương trình hành động 40, 41, 43 và Kế hoạch số 82 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (Văn phòng Huyện ủy đã sao gửi cho cấp ủy), Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:


 

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
 

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU, ngày 02/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền như sau:


 

123456

Android APK