Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Kế hoạch triển khai Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:


 

Tài liệu học tập chuyên đề 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 

 Tài liệu học tập chuyên đề 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên"


 

V/v đăng ký nhiệm vụ trọng tâm 2018
 

Căn cứ Kết luận số 413-KL/HU, ngày 11/12/2018 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đăng ký nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:


 

V/v tuyên truyền 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
 

Căn cứ Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU, ngày 29/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo mặt trận, đoàn thể, các cơ quan tuyên truyền huyện tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 như sau:


 

Thông báo triệu tập lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
 

Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy“về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018
 

Căn cứ Chương trình số 07-CTr/UBKTHU, ngày 29/02/2016 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 như sau:


 

V/v gửi nội dung khẩu hiệu chào mừng năm mới 2018
 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi đến các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và mặt trận, các đoàn thể huyện nội dung khẩu hiệu để sử dụng vào các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng năm mới 2018 (Tết Dương lịch), như sau:


 

Phóng sự 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận (05/12/1947-05/12/2017)
 

Sau đây là phóng sự:


 

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 30-QĐ/HU, ngày 02 /11/2015 của Huyện ủy; Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/UBKT, ngày 04/11/2015 của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Căn cứ Quyết định số 333-QĐ/HU, ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động cán bộ; Căn cứ Thông báo số 11-TB/UBKTHU, ngày 06/5/2016 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về phân công chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và uỷ viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phụ trách cơ sở; Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 14/11/2017 của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;


 

V/v gửi mẫu viết thu hoạch NQTW 6 (khóa XII)
 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi mẫu bài thu hoạch (mẫu gửi kèm) đến các cấp ủy cơ sở để cung cấp cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) viết thu hoạch theo Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.


 

Thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước trong tình hình mới; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 06/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước trong tình hình mới; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Trên cơ sở báo cáo của các Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận như sau:


 

Tài liệu phục vụ, nghiên cứu học tập nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
 

Tài liệu phục vụ, nghiên cứu học tập nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)


 

Kế hoạch khen thưởng các thôn, khu phố và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố”
 

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 09/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố”; căn cứ Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU, ngày 30/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố”, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện khen thưởng như sau:


 

Hướng dẫn tiêu chuẩn biểu dương, khen thưởng các thôn, khu phố và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 

 Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/HU, ngày 13/11/2017 của Ban Thương vụ Huyện ủy khen thưởng các thôn, khu phố và cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; căn cứ Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU, ngày 30/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tiêu chuẩn khen thưởng như sau:


 

V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)
 

Thực hiện Kết luận số 433-KL/TU, ngày 23/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) “về tăng cường các giải pháp ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh”, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể huyện tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:


 

V/v sinh hoạt, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận
 

Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ vào ngày 2/12/2017. Do vậy, từ nay đến ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ huyện (5/12), Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện tổ chức sinh hoạt truyền thống theo Hướng dẫn số 20-HD/BTGHU, ngày 14/4/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy “về tổ chức sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (5/12/1947 - 5/12/2017)” và trang trí khẩu hiệu tại trụ sở làm việc. 


 

Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021
 

Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác dân vận, giai đoạn 2017 – 2021 như sau:


 

V/v tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017
 

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11). Để ngày Hội năm 2017 thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu cấp ủy, các ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:


 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị
 

Qua hơn 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”, trên địa bàn huyện ta đã có những chuyển biến và đạt được nhiều kết quả; duy trì và nâng tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ cho người lớn; chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư tăng thêm; đã huy động các nguồn lực tham gia đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.


 

Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)
 

Thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU, ngày 08/9/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:


 

12345

Android APK