Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động 41 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về “Công tác dân số trong tình hình mới”
 

Căn cứ Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 26/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới” và tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:


 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động 40 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
 

Căn cứ Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:


 

V/v trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
 

Thực hiện Công văn số 1452-CV/UBKTTU, ngày 07/3/2018 về trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đồng thời, để có thêm tư liệu phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và trả lời các câu hỏi công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trên mục “Hỏi và đáp” của Tạp chí kiểm tra theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


 

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018
 

Thực hiện Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU, ngày 09/2/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:


 

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
 

Căn cứ Hướng dẫn số 53, ngày 09/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn nội dung tuyên truyền như sau:


 

V/v tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền CTHĐ 40, 41, 43 và Kế hoạch số 82 của Tỉnh ủy (khóa XIII)
 

Căn cứ Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU, ngày 09/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền Chương trình hành động 40, 41, 43 và Kế hoạch số 82 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (Văn phòng Huyện ủy đã sao gửi cho cấp ủy), Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:


 

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
 

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU, ngày 02/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền như sau:


 

V/v gửi kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm
 

Để thực hiện tốt Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị các chi bộ cơ sở thực hiện tốt nội dung sau:


 

Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)
 

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/UBKTTU, ngày 05/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và Chương trình số 37-CTr/HU, ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:


 

V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
 

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018), Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi đến các cấp uỷ cơ sở, các cơ quan tuyên truyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Đề cương tuyên truyền (tóm tắt) Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh” để sinh hoạt phổ biến trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên. 


 

V/v báo cáo tình hình dư luận xã hội định kỳ
 

Để chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp giao ban về tình hình, kết quả công tác tư tưởng, dư luận xã hội 2 tháng/lần theo quy định, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị Cộng tác viên dư luận xã hội huyện báo cáo một số nội dung như sau: 


 

Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo
 

Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ, chi tiết kèm theo:


 

V/v gửi mẫu viết thu hoạch NQTW 6 (khóa XII)
 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi mẫu bài thu hoạch (mẫu gửi kèm) đến các cấp ủy cơ sở để cung cấp cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) viết thu hoạch theo Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.


 

Hướng dẫn tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và các ngày lễ, kỷ niệm trong quý I/2018
 

Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU, ngày 23/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và các ngày lễ, kỷ niệm trong quý I/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:


 

Về một số vấn đề cần lưu ý trong triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018
 

 Để thực hiện tốt Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện một số việc cần lưu ý như sau:


 

Kế hoạch triển khai Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:


 

Tài liệu học tập chuyên đề 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 

 Tài liệu học tập chuyên đề 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên"


 

V/v đăng ký nhiệm vụ trọng tâm 2018
 

Căn cứ Kết luận số 413-KL/HU, ngày 11/12/2018 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đăng ký nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:


 

V/v tuyên truyền 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
 

Căn cứ Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU, ngày 29/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo mặt trận, đoàn thể, các cơ quan tuyên truyền huyện tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 như sau:


 

Thông báo triệu tập lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
 

Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy“về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

123456

Android APK