Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN MỚI NHẤT

Hàm Thuận Bắc: Kết quả 01 năm thực hiện phong trào “Cựu Chiến binh làm theo gương Bác”

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong huyện đã tổ chức và vận động cán bộ hội viên tham gia học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đặc biệt tổ chức cho gần 3.000 lượt cán bộ, hội viên CCB trong huyện học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập chuyên đề năm 2017 về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 


GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, có 15 xã, 2 thị trấn. Phía Bắc giáp cao nguyên Di Linh, phía Nam giáp thành phố Phan Thiết, phía Đông giáp huyện Bắc Bình, phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. Diện tích tự nhiên 1.282 km2, dân số trên 166.000 người, với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống (Chăm, K′ho, Rắc-lây...).

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Hàm Thuận Bắc: Kết quả 01 năm thực hiện phong trào “Cựu Chiến binh làm theo gương Bác”

  Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong huyện đã tổ chức và vận động cán bộ hội viên tham gia học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đặc biệt tổ chức cho gần 3.000 lượt cán bộ, hội viên CCB trong huyện học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập chuyên đề năm 2017 về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

  Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị như sau:

  VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH LẤY Ý KIẾN PHẢN BIỆN

  Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (DỰ THẢO)

  Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 



   Android APK