Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN MỚI NHẤT

Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc khóa VIII-lần thứ 5 thành công tốt đẹp

Từ ngày 14 - 15/12/2017, tại Hội trường UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017 và xác định phương hướng nhiệm vụ 2018. 


GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, có 15 xã, 2 thị trấn. Phía Bắc giáp cao nguyên Di Linh, phía Nam giáp thành phố Phan Thiết, phía Đông giáp huyện Bắc Bình, phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. Diện tích tự nhiên 1.282 km2, dân số trên 166.000 người, với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống (Chăm, K′ho, Rắc-lây...).

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

  Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 30-QĐ/HU, ngày 02 /11/2015 của Huyện ủy; Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/UBKT, ngày 04/11/2015 của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Căn cứ Quyết định số 333-QĐ/HU, ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động cán bộ; Căn cứ Thông báo số 11-TB/UBKTHU, ngày 06/5/2016 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về phân công chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và uỷ viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phụ trách cơ sở; Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 14/11/2017 của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

  Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị như sau:

  VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH LẤY Ý KIẾN PHẢN BIỆN

  Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (DỰ THẢO)

  Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

   GIẤY MỜI HỌP

   V/v mời họp trực tuyến

   Thực hiện Công văn số 1003-CV/TU, ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6-Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với thành phần, địa điểm, thời gian cụ thể như sau:    Android APK