Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC
 
CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 01 và đầu tháng 02 năm 2019
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo Kết luận số 321-KL/HU, ngày 03/12/2018 của Huyện ủy.

- Chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 12 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

- Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

- Chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2018.

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, bão lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 11 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018.

- Chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

- Lãnh đạo chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

- Lãnh đạo tổ chức tốt “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 10 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Lãnh đạo thực hiện Kết luận số 323-KL/HU ngày 27/9/2018 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018; triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra quản lý bảo vệ rừng.

- Chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động của Huyện ủy, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 9 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Lãnh đạo thực hiện Kết luận số 321-KL/HU ngày 26/6/2018 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

- Chỉ đạo Khai giảng năm học 2018 – 2019.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 8 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Lãnh đạo thực hiện Kết luận số 321-KL/HU, ngày 26/6/2018 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học 2018 – 2019.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 7 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 321-KL/HU, ngày 26/6/2018 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 – Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII) và Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Lãnh đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 6 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Chỉ đạo tổ chức tốt sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ 6 – Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

- Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 – 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 5 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 215-KL/HU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng mùa khô; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 109-KH/HU ngày 28/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng 35 năm Ngày thành lập huyện (01/6/1983 – 01/6/2018).


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 4 năm 2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 215-KL/TU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng mùa khô; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018).


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 3 năm 2018
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 215- KL/TU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy.

-Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 02 năm 2018
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 215-KL/HU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy. Chú ý công tác phòng, chống bão; phòng chống dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.

-Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

-Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 01 năm 2018
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 215-KL/HU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy. Chú ý công tác phòng, chống bão; phòng chống dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.

-Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

-Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 12 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

-Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ, phòng chống hạn; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

-Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 11 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Đẩy mạnh thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 109-KL/HU ngày 08/12/2016 của Huyện ủy về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

-Chỉ đạo tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2018.

-Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, nhất là các khoản thu trong cân đối và các khoản thu còn đạt thấp; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, nhất là những công trình trọng điểm, bức xúc.

-Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, HĐND huyện (khóa XIII).

-Lãnh đạo tổ chức tốt “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 9 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 211-KL/HU, ngày 10/7/2017 của Huyện uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Chỉ đạo khai giảng năm học 2017 - 2018.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 8 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 211-KL/HU ngày 10/7/2017 của Huyện uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới 2017-2018.

-Tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 6 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2017.

-Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu; tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, trên cây trồng, vật nuôi.

-Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung họp thứ tư HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

-Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016-2017 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 5 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2016 theo Kết luận số 112-KL/HU, ngày 07/4/2017 của Huyện ủy.

-Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn; công tác phòng, chống cháy nổ; dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp khai thác khoáng sản, khai thác lâm sản trái phép.

-Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 4 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; phòng cháy, chữa cháy.


 

123

Android APK