Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
 

Năm 2018, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn; song, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả khá toàn diện; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra


 

KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) về đánh giá hình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
 

I- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG CỦA NĂM 2018

Trong 9 tháng năm 2018, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận của huyện tiếp tục phát triển ổn định, có mặt chuyển biến tích cực, nổi rõ là:


 


Android APK