Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

Hàm Thuận Nam: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Sáng ngày 18/5/2017, tại Hội Trường UBND huyện; Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị  (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt nam trong giai đoạn mới và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng.


TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Nam: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Sáng ngày 18/5/2017, tại Hội Trường UBND huyện; Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị  (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt nam trong giai đoạn mới và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

DƯ THẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 5 năm 2017

  I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  -Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2016 theo Kết luận số 112-KL/HU, ngày 07/4/2017 của Huyện ủy.

  -Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn; công tác phòng, chống cháy nổ; dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp khai thác khoáng sản, khai thác lâm sản trái phép.

  -Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025.  Android APK