Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | LỊCH CÔNG TÁC
 
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018)
 

Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)
 

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Chỉ đạo rà soát, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; đồng thời giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

       - Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thị xã (khóa X).

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2018.

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, bão lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
 

Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
 

Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
 

Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)
 

Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 196-KL/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018;

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018)
 

Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)
 

Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)
 

Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 196-KL/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018;

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

- Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018)
 

Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)
 

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018

 


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)
 

Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
 

Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)
 

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 09 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 178-KL/TU, ngày 29/6/2018 của Thị uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo khai giảng năm học 2018 - 2019.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)
 

Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018)
 

Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018


 

123456789

Android APK