Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
THỊ UỶ LA GI | LỊCH CÔNG TÁC
 
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019)
 

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019


 

Chương trình công tác của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy năm 2019
 

Căn cứ Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khoá X); Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa X) và Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 18/12/2018 của Thị ủy về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng chương trình làm việc năm 2019 với nội dung trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:


 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 18/12/2018 của Thị uỷ ngay từ đầu năm 2019.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, bão lũ, phòng chống dịch bệnh trên người, vật nuôi và cây trồng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 15/02/2019)
 

Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 15/02/2019


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 28/01/2018 đến ngày 01/02/2019)
 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 28/01/2018 đến ngày 01/02/2019)

Tải file:


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 25/01/2019)
 

Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 25/01/2019


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 14/01/2018 đến ngày 18/01/2019)
 

Từ ngày 14/01/2018 đến ngày 18/01/2019


 

Chương trình công tác tháng 01/2019
 

Tải file:


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)
 

Tải file:


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018)
 

Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018)
 

Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)
 

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Chỉ đạo rà soát, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; đồng thời giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

       - Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thị xã (khóa X).

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2018.

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, bão lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
 

Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
 

Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
 

Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)
 

Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 196-KL/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018;

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018)
 

Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)
 

Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018


 

12345678910

Android APK