Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | LỊCH CÔNG TÁC
 
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)
 

Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 196-KL/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018;

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

- Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018)
 

Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)
 

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018

 


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)
 

Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
 

Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)
 

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 09 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 178-KL/TU, ngày 29/6/2018 của Thị uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo khai giảng năm học 2018 - 2019.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)
 

Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018)
 

Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
 

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018


 

Chương trình công tác tháng 08 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 178-KL/TU, ngày 29/6/2018 của Thị uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2018 - 2019.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018)
 

Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)
 

Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018)
 

Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)
 

Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018


 

Chương trình công tác tháng 07 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 07 năm 2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018)
 

Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018)
 

Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)
 

Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018


 

123456789

Android APK