Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
V/v đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018
 

Thực hiện Quy định số 19-QĐi/TU, ngày 22/01/2019 của Tỉnh ủy Bình Thuận và Quy định số 06 – QĐi/TU, ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.


 

Công văn số 1610-CV/TU, ngày 29/01/2019 về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
 

- Ủy ban nhân dân thị xã,
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã,
- Đảng ủy các xã, phường.

Tải file:


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 02/2019
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 02/2019


 

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN
 

HƯỚNG DẪN tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi


 

Công văn số 281-CV/BTCTU, ngày 14/01/2019 của Ban Tổ chức Thị ủy v/v gửi hồ sơ báo cáo đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 

Thực hiện Công văn số 1525 -CV/TU, ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018.

Qua theo dõi, tổng hợp một số chi, đảng bộ cơ sở chưa gửi hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá, phân loại của đơn vị mình về Ban Tổ chức Thị ủy theo đúng tiến độ tại Công văn số 1525 -CV/TU, ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy.

Để chuẩn bị cho việc tổng hợp hồ sơ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 bảo đảm đúng tiến độ và thực sự mang lại hiệu quả; Ban Tổ chức Thị ủy đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở chưa gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Thị ủy chậm nhất đến ngày 18/01/2019 để tổng hợp, thẩm định trình Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở đảng và đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện./.


 

MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019
 

MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 01/2019
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 01/2019


 

THÔNG BÁO ĐẶT MUA TÀI LIỆU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2019
 

THÔNG BÁO ĐẶT MUA TÀI LIỆU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2019


 

Công văn số 277-CV/BTCTU, ngày 14/12/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác đảng viên năm 2018
 

Thực hiện Công văn số 2718-CV/BTCTU, ngày 04/12/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác đảng viên năm 2018. Để tổng hợp, đánh giá kết quả công tác đảng viên năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Ban Tổ chức Thị ủy đề nghị các chi đảng bộ cơ sở báo cáo các nội dung theo file đính kèm.


 

Một số nội dung cụ thể thực hiện Hướng dẫn 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 

Tải file:


 

(Thành viên BCĐ CCTP thị xã) Công văn số 220-CV/VPTU, ngày 11/12/2018 v/v góp ý Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã (trước ngày 15/12/2018).
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Văn phòng Thị ủy gửi đến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã.


 

Mẫu bài thu hoạch dành cho đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018
 

Mẫu bài thu hoạch dành cho đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Kế hoạch số 114- KH/TU, ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


 

Công văn số 1537-CV/TU, ngày 05/12/2018 v/v chuẩn bị nội dung giao ban bí thư các phường, xã
 

Dự kiến trong tháng 12/2018, Thường trực Thị uỷ tổ chức họp giao ban với bí thư các phường, xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


 

Công văn số 1533-CV/TU, ngày 03/12/2018 về việc chuẩn bị báo cáo (Gấp)
 

Thực hiện Công văn số 2396-CV/VPTU, ngày 27/11/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài (IUU) năm 2018. Thường trực Thị ủy yêu cầu như sau:


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 12/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 12/2018


 

Công văn số 1528-CV/TU, ngày 28/11/2018 về việc Thông báo thời gian Lớp học
 

Ngày 26/11/2018, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Công văn số 1523 v/v tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trực tuyến cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 trong 02 ngày (thứ sáu ngày 30/11/2018 và thứ bảy ngày 01/12/2018).


 

V/v tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 (ĐÃ CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI)
 

Tải file:


 

MẪU BÀI THU HOẠCH Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)
 

Tải file:


 

Công văn số 1487-CV/TU, ngày 31/10/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức họp nghe và cho ý kiến về công tác cải cách tư pháp năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Thường trực Thị ủy yêu cầu như sau:


 

Công văn số 1486-CV/TU, ngày 31/10/2018 v/v báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức họp nghe và cho ý kiến về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Thường trực Thị ủy yêu cầu như sau:


 

1234

Android APK