Hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Công văn số 1093-CV/TU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
 

Căn cứ công văn số 1069-CV/TU, ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018. Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, cấp ủy các xã, phường thường xuyên theo dõi, nắm và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 theo những nội dung sau:


 

Công văn số 1091-CV/TU, ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường phòng, chống tội phạm trộm cấp trên địa bàn thị xã
 

Tăng cường phòng, chống tội phạm trộm cấp trên địa bàn thị xã


 

Chương trình hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng chiều ngày 07/02/2018
 

Chương trình hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng chiều ngày 07/02/2018


 

Công văn số 122-CV/BTG, ngày 31/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về việc định hướng công tác tuyên truyền tháng 02/2018
 

Thực hiện Công văn Số 1297 - CV/BTGTU, ngày 29/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 02/2018.


 

Công văn số 119-CV/BTG, ngày 10/01/2017 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về việc tổ chức học tập, sinh hoạt Chuyên đề năm 2018 (CÓ TÀI LIỆU KÈM THEO)
 

Tổ chức học tập, sinh hoạt Chuyên đề năm 2018


 

Hướng dẫn số 26-HD/BTG, ngày 02/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về tuyên truyền các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”
 

Hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” 


 

(Đã cập nhật đầy đủ) Quyết định số 910-QĐ/TU, ngày 11/12/2017 về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
 

Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý


 

Quyết định số 911-QĐ/TU, ngày 12/12/2017 về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã
 

Quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã


 

HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO MỌI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN
 

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người tham gia, góp phần thực hiện công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế, bất cập, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và thông qua Luật BHXH (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Để các quan điểm, chủ trương của Đảng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT, Luật BHXH (sửa đổi) nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:


 

Công văn số 87-CV/BTG, ngày 10/8/2017 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền
 

          Thực hiện Công văn số 1078-CV/BTGTU, ngày 15/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền. Nay Ban Tuyên giáo Thị ủy gửi đến các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã nội dung phục vụ tuyên truyền về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII),  Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương đã biên soạn và phát hành tài liệu: “Một số điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Một số điểm mới của Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Một số điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.


 

Công văn số 85-CV/BTG, ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thị ủy V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về giải quyết tình hình trên biển Đông.
 

V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về giải quyết tình hình trên biển Đông.


 

Công văn số 62-CV/BTGTU, ngày 10/4/2017 của Ban Tuyên giáo Thị ủy V/v chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2017)
 

Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2017) và giải phóng thị xã La Gi (23/4/1975 - 23/4/2017) Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị:


 

Mẫu đăng ký học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2017:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”
 

Ban Tuyên giáo Thị ủy gửi mẫu đăng ký, nghiên cứu Chuyên đề năm 2017:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”


 

Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/12/2016 về xây dựng vị trí việc việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
 

Hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội

 


 

Gửi tài liệu học tập Chỉ thị 05-CT/TW, ngày15/05/2016 của Bộ Chính trị
 

1. NỘI DUNG QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/05/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

2. CHUYÊN ĐỀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 


 

Công văn thực hiện chất vấn trong Đảng (gửi các đồng chí Thị ủy viên)
 

Thực hiện chất vấn trong đảng tại các kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã


 

Thị ủy La Gi ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 17/8/2016 về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài
 

Trong thời gian qua, tình hình tàu thuyền của ngư dân thị xã La Gi khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài ngày càng tăng đã ảnh hưởng không nhỏ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống của ngư dân.


 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở LA GI
 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Cùng với cả nước nổi dậy khởi nghĩa với khí thế trời long đất lở, ở La Gi công cuộc khởi nghĩa cũng được khẩn trương tiến hành.


 

LA GI TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã La Gi lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được tổ chức vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 8 năm 2015. Hướng về Đại hội, trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân trong thị xã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội và đặt  kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những thành công mới. Đến nay, công  tác chuẩn bị về mọi mặt đã hoàn tất và sẵn sàng bước ngày hội trọng đại này.


 


Android APK