Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn...
 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.


 

Công văn số 1236-CV/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc chuẩn bị nội dung tham luận sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch 68-KH/TU, ngày 07/4/2017của Ban Thường vụ Thị ủy.
 

Nhằm chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về phối hợp lực lượng nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và tuần tra, kiểm soát địa bàn. Thường trực Thị ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên chuẩn bị nội dung tham luận, cụ thể như sau:


 

Công văn số 1230-CV/TU, ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc chuẩn bị nội dung tham luận sơ kết 01 năm triển khai kế hoạch 72
 

Nhằm chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện công tác phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Thường trực Thị ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên chuẩn bị nội dung tham luận, cụ thể như sau:


 

Công văn số 1223-CV/TU, ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc chuẩn bị nội dung tham luận sơ kết 01 nãm triển khai Kế hoạch 69-KH/TU, ngày 07/4/2017của Ban Thường vụ Thị ủy
 

Nhằm chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy. Thường trực Thị ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn chuẩn bị nội dung tham luận, cụ thể như sau:


 

THÔNG TIN NỘI BỘ DÙNG CHO CÁC CHI, ĐẢNG BỘ SINH HOẠT THÁNG 5/2018
 

THÔNG TIN NỘI BỘ DÙNG CHO CÁC CHI, ĐẢNG BỘ SINH HOẠT THÁNG 5/2018


 

Công văn số 134-CV/BTG, ngày 24/4/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2018
 

Thực hiện Công văn Số 1400 - CV/BTGTU, ngày 23/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2018.


 

Công văn 1189-CV/TU, ngày 16/4/2018 về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
 

Thực hiện Công văn số 1157-CV/TU, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo tình hình và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu như sau:


 

Công văn số 199-CV/BTC, ngày 10/4/2018 của Ban Tổ chức Thị ủy về việc đẩy mạnh việc tạo nguồn, phát triển đảng viên mới năm 2018
 

Qua theo dõi công tác tạo nguồn, lập hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên của chi, đảng bộ cơ sở, trong quý I/2018 Ban Thường vụ Thị ủy kết nạp 07 đảng viên đạt tỷ lệ 58,33 so với chỉ tiêu kế hoạch năm của Ban Thường vụ Thị ủy đề ra. Trong đó, có 04 Đảng ủy đạt kế hoạch đề ra, còn lại 08 đảng ủy cơ sở chưa đạt chỉ tiêu đề ra.


 

Công văn số 169-CV/VPTU, ngày 09/4/2018 của Văn phòng Thị ủy về việc hướng dẫn cài đặt, thiết lập tài khoản Mail công vụ trên các thiết bị di động thông minh và phần mềm Microsoft Outlook.
 

Căn cứ Công văn số 25/TTCNTT&TT-THDL, ngày 26/3/2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn cài đặt, thiết lập tài khoản Mail công vụ trên các thiết bị di động thông minh và phần mềm Microsoft Outlook.


 

Công văn số 197-CV/BTC, ngày 06/4/2018 của Ban Tổ chức Thị ủy về việc lập danh sách tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 19/5/2018
 

Thực hiện theo Điều lệ Đảng và Quy định số 29- QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng trong việc tặng Huy hiệu đảng viên.


 

THÔNG TIN NỘI BỘ (dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2018)
 

Thông tin nội bộ 


 

Công văn số 128-CV/BTG, ngày 02/4/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về việc định hướng công tác tuyên truyền tháng 4/2018
 

Thực hiện Công văn Số 1368 - CV/BTGTU, ngày 26/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 4/2018.


 

Công văn số 194-CV/BTC, ngày 26/3/2018 của Ban Tổ chức Thị ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW của Ban Bí thư khoa XI và Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa IX
 

Thực hiện Công văn 2039-CV/BTCTU, ngày 22/3/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW của Ban Bí thư khoa XI và Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa IX. Ban Tổ chức Thị ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng khẩn trương xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ (kèm theo đề cương, biểu mẫu) gửi về Ban Tổ chức Thị ủy trước ngày 05/4/2018 để tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo yêu cầu.


 

Công văn số 162-CV/VPTU, ngày 26/3/2018 của Văn phòng Thị ủy về dự thảo các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa X) gửi về Ban Tổ chức Thị ủy trước ngày 31/3/2018
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Văn phòng Thị ủy gửi đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành dự thảo các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa X)


 

Tài liệu phục vụ làm việc với các đảng ủy trực thuộc NGÀY 22/3/2018
 

Tải file:


 

Công văn số 158-CV/VPTU, ngày 19/3/2018 của Văn phòng Thị ủy về việc gửi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành góp ý.
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Văn phòng Thị ủy gửi đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành dự thảo các Chương trình hành động của Thị ủy La Gi (khóa X)


 

Công văn số 1132-CV/TU, ngày 14/3/2018, về việc tăng cường gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và sử dụng thư điện tử công vụ (internet).
 

Nhằm thực hiện đúng chủ trương của Tỉnh về việc sử dụng thư điện tử công vụ, đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ;


 

Công văn số 1126-CV/TU, ngày 13/3/2018 về việc bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018 trong nội dung làm việc các phường, xã.(Phước Lộc, Tân Thiện, Tân An, Tân Tiến, Tân Hải, Tân Bình)
 

Theo Chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức làm việc với cấp ủy các phường, xã về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.


 

Công văn số 1093-CV/TU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
 

Căn cứ công văn số 1069-CV/TU, ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018. Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, cấp ủy các xã, phường thường xuyên theo dõi, nắm và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 theo những nội dung sau:


 

Công văn số 1091-CV/TU, ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường phòng, chống tội phạm trộm cấp trên địa bàn thị xã
 

Tăng cường phòng, chống tội phạm trộm cấp trên địa bàn thị xã


 

12

Android APK