Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Công văn 1473-CV/TU, ngày 16/10/2018 v/v hoãn hội nghị sơ kết 02 năm công tác văn thư lưu trữ ngày 19/10/2018
 

Tải file:


 

(KHẨN) Công văn số 1466-CV/TU, ngày 11/10/2018 v/v báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (trước ngày 15/10/2018).
 

Thực hiện Công văn số 785-CV/BNCTU, ngày 28/9/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Thường trực Thị ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Công an thị xã, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra thị xã căn cứ từng mục trong đề cương thuộc chức năng, nhiệm vụ, báo cáo kết quả công tác thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án hình sự về kinh tế, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (gửi kèm theo Đề cương và các biểu mẫu thống kê).


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 10/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 10/2018


 

Công văn số 243-CV/BTC, ngày 25/9/2018 của Ban Tổ chức Thị ủy về việc đăng ký cán bộ, công chức viên chức học trung cấp LLCT-Hành chính (2019-2020)
 

Tải file:


 

Công văn 1427-CV/TU, ngày 13/9/2018 v/v báo cáo kết quả việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực trong 9 tháng năm 2018
 

- Ủy ban Kiểm tra Thị ủy,
- Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án,
- Thanh tra thị xã.


 

Công văn số 1410-CV/TU, ngày 04/9/2018 v/v báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm 2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức họp nghe và cho ý kiến về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách tư pháp 09 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018. Thường trực Thị ủy yêu cầu như sau:


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 9/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 9/2018


 

Công văn số 1390-CV/TU, ngày 22/8/2018 V/v gợi ý nội dung tham luận tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/03/2008 của Bộ Chính trị
 

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/03/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Để hội nghị đạt kết quả tốt, Thường trực Thị ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, các phòng, ngành thị xã có liên quan, đảng ủy các phường, xã chuẩn bị những nội dung tham luận như sau:


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 8/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 8/2018


 

Công văn số 223-CV/BTC, ngày 09/7/2018 của Ban Tổ chức Thị ủy về việc đăng ký lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, tại Bình Thuận năm 2018
 

Theo Thông báo số 879/TB-CSTPHCM, ngày 28/5/2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính tổ chức tại Tỉnh Bình Thuận năm 2018.


 

(HỎA TỐC) ĐÃ CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG Công văn số 1314-CV/TU, ngày 02/7/2018 về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử...
 

Thanh tra thị xã, Công an thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã.


 

Mẫu bài thu hoạch Lớp học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) dành cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến, ngày 29/6/2018
 

Lưu ý đây là mẩu mới tỉnh gửi thay thế mẫu củ


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 7/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 7/2018


 

Công văn số 186-CV/VPTU, ngày 01/6/2018 của Văn phòng Thị ủy V/v hướng dẫn truy cập và sử dụng hòm thư điện tử công vụ.
 

Căn cứ Công văn số 1132-CV/TU, ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và sử dụng thư điện tử công vụ (internet). Để thuận lợi cho người dùng sử dụng hòm thư điện tử công vụ. Văn phòng Thị ủy hướng dẫn truy cập và sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc và tiếp nhận văn bản phát hành của Thị ủy. Văn phòng Thị ủy hướng dẫn cụ thể như sau:


 

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2018
 

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2018


 

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN
 

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)


 

THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6
 

THÔNG TIN DÙNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6/2018


 

Công văn số 1257-CV/TU, ngày 25/5/2018 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại hội nghị sơ kết Kế hoạch số 82-KH/TU của Thị ủy
 

Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 82 KH/TU của Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới


 

Công văn số 211-CV/TU, ngày 16/5/2018 về việc báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW
 

Thực hiện Công văn số 1173-CV/TU, ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW. Ban Tổ chức Thị uỷ đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng rà soát, báo cáo (có biểu mẫu kèm theo); trong đó: đảng ủy phường xã báo cáo các biểu số 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; các chi bộ cơ sở và Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Khối chính quyền, Đảng bộ Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội báo cáo các biểu số 1, 2, 3a, 4, 5, 6 gửi về Ban Tổ chức Thị ủy trước ngày 25/5/2018 để tổng hợp tham mưu cho Thị ủy báo cáo Tỉnh ủy.


 

Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn...
 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.


 

123

Android APK