Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 8/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 8/2018


 

Công văn số 223-CV/BTC, ngày 09/7/2018 của Ban Tổ chức Thị ủy về việc đăng ký lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, tại Bình Thuận năm 2018
 

Theo Thông báo số 879/TB-CSTPHCM, ngày 28/5/2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính tổ chức tại Tỉnh Bình Thuận năm 2018.


 

(HỎA TỐC) ĐÃ CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG Công văn số 1314-CV/TU, ngày 02/7/2018 về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử...
 

Thanh tra thị xã, Công an thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã.


 

Mẫu bài thu hoạch Lớp học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) dành cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến, ngày 29/6/2018
 

Lưu ý đây là mẩu mới tỉnh gửi thay thế mẫu củ


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 7/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 7/2018


 

Công văn số 186-CV/VPTU, ngày 01/6/2018 của Văn phòng Thị ủy V/v hướng dẫn truy cập và sử dụng hòm thư điện tử công vụ.
 

Căn cứ Công văn số 1132-CV/TU, ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và sử dụng thư điện tử công vụ (internet). Để thuận lợi cho người dùng sử dụng hòm thư điện tử công vụ. Văn phòng Thị ủy hướng dẫn truy cập và sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc và tiếp nhận văn bản phát hành của Thị ủy. Văn phòng Thị ủy hướng dẫn cụ thể như sau:


 

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2018
 

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2018


 

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN
 

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)


 

THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6
 

THÔNG TIN DÙNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6/2018


 

Công văn số 1257-CV/TU, ngày 25/5/2018 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại hội nghị sơ kết Kế hoạch số 82-KH/TU của Thị ủy
 

Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 82 KH/TU của Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới


 

Công văn số 211-CV/TU, ngày 16/5/2018 về việc báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW
 

Thực hiện Công văn số 1173-CV/TU, ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW. Ban Tổ chức Thị uỷ đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng rà soát, báo cáo (có biểu mẫu kèm theo); trong đó: đảng ủy phường xã báo cáo các biểu số 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; các chi bộ cơ sở và Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Khối chính quyền, Đảng bộ Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội báo cáo các biểu số 1, 2, 3a, 4, 5, 6 gửi về Ban Tổ chức Thị ủy trước ngày 25/5/2018 để tổng hợp tham mưu cho Thị ủy báo cáo Tỉnh ủy.


 

Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn...
 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.


 

Công văn số 1236-CV/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc chuẩn bị nội dung tham luận sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch 68-KH/TU, ngày 07/4/2017của Ban Thường vụ Thị ủy.
 

Nhằm chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về phối hợp lực lượng nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và tuần tra, kiểm soát địa bàn. Thường trực Thị ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên chuẩn bị nội dung tham luận, cụ thể như sau:


 

Công văn số 1230-CV/TU, ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc chuẩn bị nội dung tham luận sơ kết 01 năm triển khai kế hoạch 72
 

Nhằm chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện công tác phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Thường trực Thị ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên chuẩn bị nội dung tham luận, cụ thể như sau:


 

Công văn số 1223-CV/TU, ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc chuẩn bị nội dung tham luận sơ kết 01 nãm triển khai Kế hoạch 69-KH/TU, ngày 07/4/2017của Ban Thường vụ Thị ủy
 

Nhằm chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy. Thường trực Thị ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn chuẩn bị nội dung tham luận, cụ thể như sau:


 

THÔNG TIN NỘI BỘ DÙNG CHO CÁC CHI, ĐẢNG BỘ SINH HOẠT THÁNG 5/2018
 

THÔNG TIN NỘI BỘ DÙNG CHO CÁC CHI, ĐẢNG BỘ SINH HOẠT THÁNG 5/2018


 

Công văn số 134-CV/BTG, ngày 24/4/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2018
 

Thực hiện Công văn Số 1400 - CV/BTGTU, ngày 23/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2018.


 

Công văn 1189-CV/TU, ngày 16/4/2018 về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
 

Thực hiện Công văn số 1157-CV/TU, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo tình hình và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu như sau:


 

Công văn số 199-CV/BTC, ngày 10/4/2018 của Ban Tổ chức Thị ủy về việc đẩy mạnh việc tạo nguồn, phát triển đảng viên mới năm 2018
 

Qua theo dõi công tác tạo nguồn, lập hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên của chi, đảng bộ cơ sở, trong quý I/2018 Ban Thường vụ Thị ủy kết nạp 07 đảng viên đạt tỷ lệ 58,33 so với chỉ tiêu kế hoạch năm của Ban Thường vụ Thị ủy đề ra. Trong đó, có 04 Đảng ủy đạt kế hoạch đề ra, còn lại 08 đảng ủy cơ sở chưa đạt chỉ tiêu đề ra.


 

Công văn số 169-CV/VPTU, ngày 09/4/2018 của Văn phòng Thị ủy về việc hướng dẫn cài đặt, thiết lập tài khoản Mail công vụ trên các thiết bị di động thông minh và phần mềm Microsoft Outlook.
 

Căn cứ Công văn số 25/TTCNTT&TT-THDL, ngày 26/3/2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn cài đặt, thiết lập tài khoản Mail công vụ trên các thiết bị di động thông minh và phần mềm Microsoft Outlook.


 

123

Android APK