Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

Giấy mời số 48-GM/TU, ngày 14/8/2018 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2008-2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI)

Căn cứ Giấy mời số 80-GM/TU, ngày 13/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2008-2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


GIẤY MỜI

Giấy mời số 48-GM/TU, ngày 14/8/2018 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2008-2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI)

Căn cứ Giấy mời số 80-GM/TU, ngày 13/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2008-2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:Android APK