Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh thị xã La Gi lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Sáng ngày 25/4/2017, trong không khí toàn Đảng bộ, quân và dân thị xã hướng tới kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng thị xã La Gi (23/4/1975 - 23/4/2017) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 


GIỚI THIỆU

Công văn số 588-CV/TU, ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc làm việc với Đảng ủy phường Tân Thiện năm 2016, quý I/2017

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy chủ trì làm việc với Đảng ủy phường Tân Thiện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, quý I/2017 theo Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 09/12/2016 của Thị ủy với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

  1. Thành phần, kính mời:

  - Thường trực Thị ủy;

  - Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách địa bàn;

  - Thường trực HĐND thị xã;

  - Đại diện lãnh đạo UBND thị xã;

  - Đại diện lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã;

  - Đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Thị ủy;

  - Đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Tài chính kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Kinh tế, Lao động thương binh và xã hội, Thanh tra, Văn hóa thông tin, Giáo dục và đào tạo, Chi cục thuế, BQL Dự án, Công an, Quân sự thị xã;

          - Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã;

  - Tập thể Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tân Thiện (Giao Đảng ủy phường Tân Thiện mời giúp thành phần của đơn vị mình).

   2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 8h, ngày 07/4/2017.

TIN HOẠT ĐỘNG

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh thị xã La Gi lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Sáng ngày 25/4/2017, trong không khí toàn Đảng bộ, quân và dân thị xã hướng tới kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng thị xã La Gi (23/4/1975 - 23/4/2017) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn số 62-CV/BTGTU, ngày 10/4/2017 của Ban Tuyên giáo Thị ủy V/v chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2017)

Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2017) và giải phóng thị xã La Gi (23/4/1975 - 23/4/2017) Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị:

GIẤY MỜI

MỚI CẬP NHẬT TÀI LIỆU (GẤP) Mời họp Ban Thường vụ Thị ủy (ngày 27.4.2017) (tài liệu dự thảo Kết luận và Kế hoạch sẽ được cập nhật trong ngày 26/4/2017)

1. Nội dung: Nghe và cho ý kiến

  a. Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục chăm lo đời sống cho người nghèo, hộ nghèo, địa bàn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.

  b. Dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

  c. Công tác cán bộ.

  d. Công tác phát triển đảng.

2. Thành phần, kính mời:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy;

 - Nội dung (a), (b) mời thêm:

  + Đại diện Thường trực HĐND thị xã;

  + Đồng chí Trần Thanh Quế - Phó chủ tịch UBND thị xã;

  + Phó chủ tịch phụ trách UBMTTQVN thị xã;

  + Trưởng các phòng: Kinh tế, Lao động, Thương binh & xã hội thị xã, Văn hóa thông tin, Y tế thị xã.

(đến nội dung (c), những đồng chí không thuộc thành phần dự họp sẽ được nghỉ).

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8h ngày 27/4/2017.

4. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy. Android APK