Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

Thị xã La Gi: Tổ chức Lễ Tuyên dương gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2018

Thị xã La Gi: Tổ chức Lễ Tuyên dương gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2018


GIỚI THIỆU

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Sáng ngày 13/4/2018, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và Chương trình hành động số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XI)“về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Nam -  Bí thư Thị ủy; tham dự hội nghị có các đồng chí Thị ủy viên; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, Văn phòng Thị ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; tập thể lãnh đạo Liên đoàn lao động; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.Android APK