Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

Lịch công tác tuần (27-31/3/2017)

Từ ngày 27-31/3/2017


GIẤY MỜI

Mời làm việc với Đảng ủy xã Tân Hải về nhiệm vụ năm 2017 (24/3/2017)

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy chủ trì làm việc với Đảng ủy xã Tân Hải về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 09/12/2016 của Thị ủy với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

  1. Thành phần, kính mời:

  - Thường trực Thị ủy;

  - Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách địa bàn;

  - Thường trực HĐND thị xã;

  - Đại diện lãnh đạo UBND thị xã;

  - Đại diện lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã;

  - Đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Thị ủy;

  - Đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Tài chính kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Kinh tế, Lao động thương binh và xã hội, Văn hóa thông tin, Giáo dục và đào tạo, Chi cục thuế, BQL Dự án, Công an, Quân sự thị xã.

  - Tập thể Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội xã Tân Hải (Giao Đảng ủy xã Tân Hải mời giúp thành phần của đơn vị mình).

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 8h, ngày 24/3/2017.

 3. Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.Android APK